Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2021 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Mr. K.M. Verdurmen1

Zoals ook uit de rubriek jurisprudentiebespreking van deze editie blijkt, zijn er nog veel huurrechtelijke coronageschillen aanhangig bij de gerechtelijke instanties. Uitspraken in deze geschillen laten nog geen eenduidig oordeel zien over de vraag of huurders van bedrijfsruimten in verband met de gevolgen van de overheidsmaatregelen tegen verspreiding van het coronavirus tijdelijk aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering en zo ja, op welke grondslag dat kan en hoe deze vermindering dan moet worden berekend. Vlak voor het ter perse gaan van deze editie is de conclusie van Procureu... ...lees meer

Artikel

De WHOA en huurkorting

mr. J. le Clercq en mr. F.D. Crul1

De verhuurder geeft een vinger, de WHOA pakt de hand? Aan huurders die met omzetverlies kampen is in deze tijden helaas geen gebrek. Meerdere verhuurders hebben zich in coronatijd, maar ook daarbuiten, welwillend opgesteld door de huur tijdelijk of permanent te verlagen. Zodoende kan een faillissement van huurders bij wie het water aan de lippen staat worden voorkomen. Voor huurders is de welwillendheid van verhuurders inmiddels niet meer de enige mogelijkheid om van een te hoge huur af te komen. Met de introductie van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) per 1 ja... abonneren of dit artikel kopen.

De scheidslijn tussen feitelijke stoornis en gebrek

mr. K. Keij1

Een gebrek is volgens art. 7:204 lid 2 BW een staat of eigenschap of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder daarvan mocht verwachten. Dat sprake is van een stoornis in het huurgenot, waardoor de huurder niet het huurgenot heeft dat hij bij aanvang van de huurovereenkomst heeft mogen verwachten, betekent evenwel niet steeds dat ook sprake is van een gebrek waarvoor de verhuurder kan worden aangesproken.[2] De reikwijdte van het begrip gebrek is niet onbeperkt en wordt onder meer begrensd do... abonneren of dit artikel kopen.

Aandachtspunten bij de huur van Smart Buildings

mr. T.F. Homveld1

Gebouwen worden slimmer, gezonder, efficiënter en duurzamer. Althans, gebouwen krijgen dergelijke eigenschappen in toenemende mate toegedicht waar het gaat om nieuw- en verbouw. Het betreffen eigenschappen die worden geassocieerd met zogenoemde 'Smart Buildings'. Innovaties spelen een grote rol (technologie/IT). De verwachting is dat gebouwen in toenemende mate Smart Buildings zullen zijn, wat dan als vanzelfsprekend ook tot meer huurovereenkomsten die betrekking hebben op Smart Buildings zal leiden.[2] Dat werpt de vraag op wat onder een Smart Building dient te worden verstaan en of die... abonneren of dit artikel kopen.

Tips & tricks van een triple net huurovereenkomst

mr. C. Otte1

Ondanks dat triple net huurovereenkomsten in de praktijk steeds meer worden gebruikt, zijn de (juridische) publicaties over dit onderwerp schaars.[2] Hoog tijd voor wat tips & tricks over deze huurvariant. In dit artikel zal ik eerst kort aandacht besteden aan de verschillende – in het kader van dit artikel relevante – typen huurovereenkomsten, waarna ik me zal toespitsen op de triple net variant. Daarbij zal ik ook kort stilstaan bij de vraag hoe een aantal van de ons omringende landen omgaat met deze specifieke huurovereenkomst. Uiteindelijk zal ik een paar onderwerpen besp... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Overheidsmaatregelen COVID-19De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven.[2] De meeste steunmaatregelen stoppen per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. Zie voor de meest actuele informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen. Prejudiciële vragen coronacrisis en huurkortingOp 30 september 2021 is de conclusie van de procureur-generaal, M.H. Wissink, gepubliceerd (zie ECLI:NL:PHR:2021:902 ) in het kader van de door de kantonrechter te Roermond aan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS