Tijdschrift voor Curatoren

2020 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. S.A.H.J. Warringa

Redactie

mr. E. ten Berge
mr. M. H. Boersen
mr. R. Cats
mr. J. L. van den Heuvel
mr. E. Loesberg
mr. dr. M.J. Noteboom
mr. dr. M.L.H. Reumers
mr. J. Wind

Vaste medewerkers

prof. mr. dr. J. A.A. Adriaanse
drs P.C. van Prooijen RV CPVA
drs. P. Schimmel RA CFE

Redactiesecretaris(sen)

mr. R. de Jong

Artikel

Executie vernietigbaar ex artikel 47 Fw(?)

mr. R. Wijn1

Art. 47 Fw bepaalt dat voldoening door de schuldenaar van een opeisbare schuld door de curator kan worden vernietigd, indien wordt aangetoond, hetzij dat de schuldeiser wist dat het faillissement van zijn schuldenaar reeds was aangevraagd, hetzij dat deze het gevolg was van overleg tussen schuldenaar en schuldeiser met de bedoeling om de schuldeiser boven de andere schuldeisers te begunstigen. De vraag laat zich stellen of art. 47 Fw ook van toepassing is indien de schuldeiser voldoening heeft verkregen middels het treffen van executiemaatregelen, terwijl hij wist da... abonneren of dit artikel kopen.

Uitdeling een aanbod? Onzin!

mr. J. Wind1

Regelmatig is te horen dat een uitdelingslijst een aanbod aan de crediteuren is, dat zij geacht worden stilzwijgend te hebben aanvaard als (ieder van hen) niet tijdig in verzet is gekomen. En daarom zou de curator de ‘vrijheid’ hebben de uitkeringen op de uitdelingslijst geheel naar eigen inzicht vast te stellen, met goedkeuring van de rechter-commissaris.Die mening is niet zelden gebaseerd op wat Wessels schrijft: ‘De uitdelingslijst kan gekarakteriseerd worden als een aanbod om vorderingen af te wikkelen op een wijze als in de lijst aang... abonneren of dit artikel kopen.

Het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19: een overzicht

mr. D. Beunk en mr. W.P.IJ. Overgoor1

1. Introductie‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’. Dit adagium krijgt binnenkort ook een wettelijke basis in het insolventierecht met het wetsvoorstel Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 (de ‘Tijdelijke Betalingsuitstelwet’).[2] Het wetsvoorstel maakt het mogelijk voor een rechtbank op verzoek van de schuldenaar de behandeling van een faillissementsverzoek aan te houden, de executie (of opeising) van goederen te schorsen of gelegde beslagen op te heffen. Op deze wijze kan een schuldenaar tijdelijke betalingsuitstel worden verleend jegens één of meerdere ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Rechtbank Noord-Nederland d.d. 20 juli 2020, ECLI:NL:RBNNE...

mr. L. Krieckaert1

. De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland gaat over termijnstelling ex art. 58 lid 1 Fw door een curator aan een hypotheekhouder. Aan de orde komt onder meer de vraag of de separatistenpositie van de hypotheekhouder (van rechtswege) verloren gaat met het verstrijken van die termijn, of pas na opeising van de zaken door de curator. De rechtbank oordeelt het eerste. Daarmee is deze uitspraak een welkome aanvulling op de bestaande rechtspraak over art. 58 Fw. In deze annotatie richt ik mij vooral op de achtergrond van die vraag. 2. abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie bij Hoge Raad 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1785 en Hoge Raad ...

mr. K. van Overloop1

Op 13 november 2020 wees de Hoge Raad naar aanleiding van een arrest van het hof te Amsterdam drie arresten verband houdende met het faillissement van Zalco. De twee hieronder (grotendeels gelijkluidende) besproken arresten zien op de vraag of het gestolde aluminium na datum faillissement is nagetrokken ex art. 3:4 lid 2 BW. Het derde arrest ziet op art. 58 Fw en de aansprakelijkheid van de curatoren en wordt hier niet besproken. abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek

Kroniek corona(insolventie)recht

mr. M.C. van Genugten1

Corona en insolventie horen bij elkaar als boter en brood. Plotseling teruglopende omzetten, verminderde liquiditeit en slechte prognoses zijn de realiteit voor een groot aantal ondernemingen. Een stormvloed aan faillissementsprocedures is vooralsnog uitgebleven door uitgebreide steunmaatregelen. Het aantal uitgesproken faillissementen van januari tot en met november 2020 is zelfs 14% lager dan in diezelfde periode in 2019.[2] Dit geeft uiteraard geen garanties voor de toekomst. Hoewel de coronacrisis nog vers is zodat bodemprocedures erover nog niet doorlopen zijn, is het interess... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Overzicht rechtspraak september t/m november 2020

mr. J. Wind

Rechtbank Overijssel 9 september 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3161De curator in het faillissement van X BV stelt de bestuurder ex art. 2:248 BW aansprakelijk voor het boedeltekort omdat die de administratieplicht heeft geschonden. Hij heeft geen fysieke administratie aangetroffen noch is hem toegang verleend tot de online administratie. Daarnaast heeft hij o.m. geconstateerd dat er sprake is van grote contante opnames waarvoor geen administratieve verantwoording bestaat.Het verweer van de bestuurder is, naast een onvoldoende betwisting van de door de curator gestelde fei... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS