Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht

2018 nr. 6

Inleiding

Fouten in de jaarrekening

mr. dr. C.J.A. van Geffen

Het is vervelend als er (achteraf) geconstateerd moet worden dat er dingen mis gegaan zijn. Dat is uiteraard niet anders bij jaarverslaggeving. Het aloude gezegde leert ons dat fouten maken nu eenmaal menselijk is helaas. Daarbij zou de hoofdregel moeten zijn dat het herstellen van fouten niet alleen wenselijk, maar vooral ook in principe altijd direct mogelijk moet zijn. Toch loopt de praktijk soms tegen een wat vreemde situatie aan, want het is kennelijk niet altijd ‘wenselijk’ en/of niet mogelijk om een ‘fout’ in de jaarrekening (direct) te herstellen. Immers, ... ...lees meer

Artikel

Fouten in de jaarrekening: Wet- en regelgeving

prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA en mr. dr. C.J.A. van Geffen1

In juni 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van onze hand onder de titel ‘Fouten in de jaarrekening’ (Hoogendoorn en van Geffen, 2011).[2] Nog steeds, zeven en een half jaar later, wordt dit artikel frequent gedownload. Op het punt van de beschrijving van de wet- en regelgeving is het artikel echter niet meer actueel. Een belangrijk verschil met de situatie in 2011 is dat de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) inmiddels – voor verslagjaren aangevangen op of na 1 januari 2016 – retrospectieve in plaats van prospectieve verwerking van materiële fouten voorsch... abonneren of dit artikel kopen.

Fouten in de jaarrekening en de externe accountant

mr. J.E. Brink-van der Meer1

Indien het bestuur van een rechtspersoon bij het opmaken van de jaarrekening[2] een fout[3] maakt, zal de eerste gedachte bij veel gebruikers van de jaarrekening zijn, dat de externa accountant (hierna: accountant) wordt geacht deze fout altijd te ontdekken bij zijn controle van de jaarrekening.[4] In het hiernavolgende zal ik allereerst in paragraaf 2 de vraag beantwoorden of de accountant inderdaad alle fouten moet ontdekken bij de controle van de jaarrekening. Daarna zal ik in paragraaf 3 kort stilstaan bij de wettelijke regeling omtrent door de rechtsperso... abonneren of dit artikel kopen.

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor fouten in de jaarrek...

prof. mr. J.B. Huizink1

In een themanummer over fouten in de jaarrekening mag een verhandeling over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen voor dergelijke fouten niet ontbreken. In dat verband beperk ik mij tot Nederlandse vennootschappen en bestuurders- respectievelijk commissarissenaansprakelijkheid naar Nederlands recht. Ofschoon deze special van TvJ over fouten in de jaarrekening gaat merk ik op dat het begrip fout nog niet zo eenvoudig is. Dat zien we terug in andere bijdragen in dit themanummer. Zo wordt er een onderscheid g... abonneren of dit artikel kopen.

Fouten in de jaarrekening in de praktijk

dr. B. Kamp RA1

1. Praktijkonderzoek Elders in dit themanummer komt de wet- en regelgeving omtrent fouten in de jaarrekening aan de orde. In dit artikel wordt gekeken naar de praktijk van de jaarverslaggeving. Hoe vaak komt foutherstel voor, en wat is de aard van deze herstelde fouten? Daarnaast wordt gekeken in hoeverre het toezicht van de AFM op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) en jaarrekeningprocedures in de praktijk tot foutherstel leidt. Het doel van het onderzoek is om enige aspecten rond foutherstel in de Nederlandse praktijk in kaart te brengen. Da... abonneren of dit artikel kopen.

Praktijkvraag - Bestuursverslag en foutherstel

A. Dieleman RA1

Dit themanummer van TvJ gaat vooral over foutherstel in de jaarrekening. Minstens zo interessant is de vraag hoe moet worden omgegaan met foutherstel in het bestuursverslag.[2] Ik beperk me daarbij – naar analogie van foutherstel bij de jaarrekening – tot situaties waarbij het bestuursverslag ‘in ernstige mate tekort schiet in het geven van het getrouwe beeld dat het bestuursverslag moet geven’ (art. 2:391 lid 1 BW). Ik licht toe waarom dit onderwerp naar mijn mening vaktechnisch gezien zo mogelijk nog interessanter is dan het parallelle vraagstuk bij fouten in de ja... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Geen absolute plicht tot concentratie van tuchtklachten - Noot bi...

mr. A.C. van Campen1

De drempel voor het indienen van een tuchtklacht tegen een accountant ligt laag. In art. 22 Wet tuchtrechtspraak accountants is bepaald dat eenieder een tuchtklacht kan indienen bij de Accountantskamer te Zwolle. Deze klacht wordt inhoudelijk in behandeling genomen tenzij de klacht is verjaard of het beperkte griffierecht niet is voldaan.[2] Los van deze voorwaarden blijken er maar weinig barrières te zijn die in de weg staan van een inhoudelijke beoordeling van de tuchtklacht. Lange tijd leek sprake van een noodzaak voor klagers om in geval van meer... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Nationale ontwikkelingen RJ-Uiting 2018-7: 'Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening' – ABS De RJ heeft op 4 oktober 2018 RJ-Uiting 2018-7: ‘Overwegingen ten aanzien van de verwerkingswijze van cryptocurrencies in de jaarrekening’ gepubliceerd. Deze RJ-Uiting heeft niet de status van een (ontwerp-)Richtlijn. Het betreft een algemene beschouwing over hoe een cryptocurrency als een actief binnen Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen kan worden geclassificeerd en gewaardeerd. De RJ-Uiting ziet verder uitsluitend op de situatie ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS