Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2020 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. P. L. Reeser Cuperus
mr. R.J.M. de Rijck
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. drs. M.J.C. Somsen
mr. A.E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.J. Bergsma
mr. F. van den Brink
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. D.J.E. de Kruif
mr. M.A. Loenen

Redactiesecretaris(sen)

mr. A.M. Borel Rinkes

Inleiding

Voorwoord

mr. R. van der Hoeven1

Aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen geen gebrek. In deze aflevering een artikel over de mogelijkheden van het slachtoffer (waaronder ook een onderneming kan vallen die slachtoffer is geworden van fraude, bijvoorbeeld) om een kopie te verkrijgen van strafrechtelijke processtukken. Ingegaan wordt op de (mogelijke) verschillen in uitkomst die ontstaan bij een verzoek op grond van art. 51b Wetboek van Strafvordering en een verzoek op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Schrijvers bepleiten dat het slachtoffer ook een kopie van het proces-verbaal kan... ...lees meer

Artikel

Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. ...

mr. F. Mattheijer en mr. P.M. Tomassen1

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal. Het slachtoffer dat de stukken wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan een (potentiële) vordering benadeelde partij heeft in de praktijk echter vaak aanmerkelijk minder mogelijkheden om die stukken te bemachtigen en te gebruiken. De zwakkere positie van het slachtoffer dat stukken wenst te gebruiken voor andere doeleinden dan een (potentiële) vordering benadeelde partij lijkt door de wetgever niet lijkt te zijn be... abonneren of dit artikel kopen.

Bestraffing van de compliance officer bij non-compliance trustkantoor – een r...

mr. J.A. Zwinkels1

Zowel wetgever als toezichthouder zetten in op een actieve compliance officer bij trustkantoren. Deze wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarborgen dat trustkantoren niet over de schreef gaan. Dit heeft niet alleen geleid tot een aanscherping van de regels die gelden voor de compliance officer van een trustkantoor, maar ook tot een oproep van de toezichthouder aan de compliance officer om actief toe te zien op de beheersing van integriteitsrisico’s. In deze bijdrage wordt verkend onder welke omstandigheden de compliance officer het risico loopt te worden bestraft vanwege do... abonneren of dit artikel kopen.

Een einde aan de flitskredietproblematiek? - Handhavingsstrategie rondom een...

mr. L. Claase en mr. R. Meijer1

Op 1 januari 2020 is de Regeling Aanpak flitskrediet[2] (hierna: de Regeling) in werking getreden. Deze regeling heeft als doel het beperken van het aanbieden van zogenoemde ‘flitskredieten’ aan consumenten in Nederland. De aanpak van de uitwassen van flitskrediet heeft een lange toezichtsgeschiedenis, waarbij de flitskredietproblematiek hardnekkiger bleek te zijn dan gedacht. Leek het probleem te zijn opgelost door optreden van de AFM, herleefde het in een andere vorm. De komst van de regeling is een volgende stap in de jarenlange (grotendeels juridische) strijd tussen toezichthouder en... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie bij Rechtbank Overijssel 4 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1668

mr. F.A. Dudok van Heel1

In deze noot wordt ingegaan op twee opmerkelijke beslissingen die de Rechtbank Overijssel onlangs nam in een arbeidsomstandighedenzaak. Zonder een oordeel te vellen over de bewijsbaarheid van de tenlastegelegde overtreding van het Arbeidsomstandighedenbesluit heeft de rechtbank de verdachte rechtspersoon ter zake van dat feit ontslagen van alle rechtsvervolging. Als bijzondere voorwaarde bij de straf die is opgelegd voor het wel bewezenverklaarde feit ‘dood door schuld’ is vervolgens een ongewone gedragsvoorwaarde gesteld: de verdachte rechtspersoon moet het vonnis bespreken ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht Arbeidsomstandigheden Deze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 maart 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:1184 Een reinigingsbedrijf uit Goirle, dat zich toelegt op rioolonderhoud- en beheer, is door de Rechtbank in Breda veroordeeld ter zake van dood door schuld en overtreding van art. 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. De strafzaak hield verband met een ongeval op 9 december 2014, waarbij een werknemer van de verdachte rechtspersoon tijdens werkzaamheden, na het afdalen in... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS