Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2021 nr. 3/4

Redactie

Hoofdredactie

mr. A. B. Vissers
mr. A.E. van der Wal

Redactie

mr. H. J. Bisscheroux
mr. drs. M.J. Blotwijk
mr. R. de Bree
mr. drs. S.R. van Breukelen
mr. T. Felix
mr. A.A. van Gelder
mr. dr. A.R. Hartmann
mr. L.E.G. van der Hut
mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M
mr. M.A. Loenen
mr. E.D.H. Nanninga
mr. A.S.M.L. Prompers
mr. R.J.M. de Rijck
mr. J.S. Roepnarain
mr. G.P. Roth
Mr. B.J. Schmitz
mr. A. E. Wilbrink
mr. dr. E. M. Witjens
mr. dr. M.T. van der Wulp

Vaste medewerkers

mr. L.A. Van Bavel
mr. L.J. Bergsma
mr. K.M.G. Demandt
mr. F.A. Dudok van Heel
mr. J.G. Geertsma
mr. R.J.F. ten Ham
mr. S.D. de Jong
mr. D.J.E. de Kruif
mr. drs. L.J. Leijten
mr. T.S.E. van Nispen
mr. O.S. Pluimer

Redactiesecretaris(sen)

mr. L.M. Hermans

Inleiding

Blik op de toekomst, zorg voor de toekomst

mr. R. van der Hoeven

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer deed de rechtbank Den Haag uitspraak[1] in de civiele procedure tussen de vereniging Milieudefensie en een aantal andere eisers en Royal Dutch Shell plc, de in Den Haag gevestigde tophoudstermaatschappij van de Shell-groep. Inzet van de procedure was de vraag of Shell genoeg doet om de jaarlijkse CO2-uitstoot te verminderen. De rechtbank vult aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW zodanig in dat zij concludee... ...lees meer

Artikel

Het strafrechtelijke onderzoek Guardian nader beschouwd - Strafrechtelijke en...

mr. T. Beekhuis2

‘Witwasboete van € 480 miljoen voor ABN Amro’, ‘Forse straf voor Zalm en voor ABN AMRO’, ‘Mogelijk meer verdachte bestuurders in witwaszaak ABN Amro’, ‘De redders van ABN Amro betalen een hoge prijs’, ‘Hoe het foute geld ABN Amro bleef achtervolgen’ en ‘DNB zakt met ABN door ijs.’[3] Zo maar een paar voorbeelden van koppen van krantenartikelen waarin verslag wordt gedaan van de transactie die ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO) recentelijk is aangegaan met het Openbaar Ministerie (hierna... abonneren of dit artikel kopen.

Het kluitje en het riet: over kleurloos opzettelijk handelen bij een Wwft-mel...

mr. M. Coenen en mr. K.M.G. Demandt1

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn zogenoemde ‘poortwachters’ aangesteld voor en belast met de bescherming van het financiële stelsel. Onderdeel van die hulp bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is dat een meldingsplichtige instelling ongebruikelijke transacties moet melden bij FIU-Nederland. Of een transactie ongebruikelijk is, wordt bepaald door de aanwezigheid van de objectieve indicator dan wel subjectieve indicator.[2] De subjectieve indicator is daarb... abonneren of dit artikel kopen.

Laveren tussen autonomie en afstemming - Het Hof van Justitie in zaak C-481/...

mr. H.B.M. Römkens en mr. A.S.M.L. Prompers1

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dat de fundering vormt van de Europese Unie, kent geen verwijzing naar fundamentele (mensen)rechten. Ruim 60 jaar later ziet het beeld er heel anders uit.[2] Fundamentele rechten nemen tegenwoordig een centrale positie in binnen de Europese rechtsorde.[3] Gaandeweg oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (het ‘Hof’) dat de fundamentele rechten besloten liggen in de algemene beginselen van het Europese recht waarvan het Hof de eerbiediging verzekert.[4] Op deze wijze deden de fundamentele (mensen)r... abonneren of dit artikel kopen.

Ontneming en fiscaliteit anno 2021 – van pleisters plakken naar preventie van...

mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma1

In een recente ontnemingsuitspraak van Hof Den Bosch komt weer eens de problematiek aan de orde dat inkomstenbelasting over af te pakken inkomsten (niet) in mindering zou kunnen komen op het te ontnemen voordeel en de oplossing maar in de executiefase zou moeten worden gezocht.[2] Dit geeft mij aanleiding aandacht te besteden aan deze dreigende dubbelingen en welke oplossingen daarvoor in de praktijk bestaan of zouden moeten bestaan. Alleen als het voordeel in een BV is genoten en ontneming bij de dga plaatsvindt, lijkt de Hoge Raad recent een structurele oplossing te bieden.[3] abonneren of dit artikel kopen.

Het delict valsheid in geschrift en het onjuist invullen van het Bibob-vragen...

mr. dr. drs. B. van der Vorm1

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is tegenwoordig niet meer weg te denken in de aanpak van ondermijnende misdaad.[2] Met deze wet hebben bestuursorganen een instrument in handen om onder andere middels het weigeren en intrekken van vergunningen wegens de aanwezigheid van een ernstig gevaar van misbruik, de (ondermijnende) misdaad te bevorderen. Indien een blik op het verleden wordt geworpen, is deze wet behoorlijk bekritiseerd. Zo werd deze wet aangemerkt als een ‘geforceerd wetgevingsproduct’[3], een ‘bestuurs... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van Heel Rechtbank Oost-Brabant 1 maart 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:938De rechtbank Oost-Brabant heeft in de strafzaak betreffende een dodelijk arbeidsongeval te Arnemuiden een bouwbedrijf veroordeeld ter zake van overtreding van art. 32 Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. Op 16 oktober 2018 was een werknemer van de verdachte rechtspersoon werkzaam op de hoogste werkvloer van een steiger rondom een woning in aanbouw. Het slachtoffer was... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS