TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2019 nr. 2/3

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
prof. mr. S. Klosse
mr. S. Sikkink
mr. dr. M.S.A. Vegter
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. A.L. Mertens
mr. dr. Nuna Zekic
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Inleiding

‘A giant step for mankind’? Hm...

mr. R.A.A. Duk1

Op 1 november jl. heeft Advocaat-Generaal mr. Drijber conclusie genomen in de Heiploeg-zaak. Volgens Drijber moet het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in die zaak van 17 juli 2018 vernietigd worden. In dat arrest had het Hof, kort gezegd, geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden om de Wet overgang onderneming bij verkoop van een onderneming tijdens faillissement van toepassing te doen zijn. Die voorwaarden zijn verwoord in het arrest van 22 juni 2017 van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak-Smallsteps. Dat arrest heeft tot aanzienlijke ophef in de Nederlands... ...lees meer

Artikel

Van bijstand naar duurzaam werkDouble Blind Peer Review

mr. dr. A. Eleveld en prof. mr. S. Klosse1

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre werkstages een duurzame doorstroom van bijstand naar werk bevorderen en doen we suggesties om de uitstroompercentages te verhogen. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden die persoonlijke dienstverlening biedt voor een duurzame uitstroom van bijstand naar werk. abonneren of dit artikel kopen.

Waarom alcohol- en drugstesten niet verboden is op grond van de AVG

mr. drs. A.F. Fernhout en mr. drs. J.I. Krikke1

De Nederlandse privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) – gaf in maart dit jaar een informatieblad uit waarin het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmiddelentesten op de werkvloer in algemene zin verboden werd verklaard. Goed werkgeverschap en regels betreffende veiligheid op de werkvloer – verplichtingen van de werkgever voortvloeiend uit de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) – acht de AP onvoldoende specifiek. Deze stellingname doorkruist de arbeidsrechtelijke praktijk en jurisprudentie en veroorzaakte de nodige commotie in d... abonneren of dit artikel kopen.

Normalisering rechtspositie ambtenaren. Bestuursrechter en civiele rechter: t...

mr. M.B. de Witte-van den Haak1

Op 1 januari 2020 is het zover. Als de klok op 31 december heeft afgeteld naar twaalf uur treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en doet art. 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017 zijn werk.[2] Van rechtswege krijgt een groot deel van de huidige Nederlandse ambtenaren met ingang van dat moment van rechtswege een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.[3] Dit noemen we ‘normalisering’. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal verschillen tussen de oude en nieuwe situatie en op de vraag wat het gevolg is van deze verschillen. Daarbij wordt met name aandacht bestee... abonneren of dit artikel kopen.

De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -versl...

mr. drs. J.S. Schouten, mr. N.J. Reijn, mr. J.J.C.A. Leemrijse en mr. R.A. Hagens1

Om te voldoen aan het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn zal (bijna) iedere beursvennootschap zowel het bezoldigingsbeleid als het bezoldigingsverslag onder de loep moeten nemen en zich moeten voorbereiden op de algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar 2020. Hoewel het wetsvoorstel nog niet in werking is getreden, staat de tekst wel vast. In dit artikel geven wij inzicht in hoe de wetgever en de praktijk omgaan met bezoldigingsaspecten uit de herziene aandeelhoudersrichtlijn. abonneren of dit artikel kopen.

Actualiteit - De herziene beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB (consu...

mr. G.P. Roth en mr. J.S. Roepnarain1

Personen die op het hoogste niveau in de financiële sector werkzaam willen zijn, worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Die toetsingen worden, afhankelijk van het soort instelling waar de functie zal worden uitgeoefend, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van De Nederlandsche Bank (hierna: DNB), de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) of de Europese Centrale Bank (hierna: ECB).[2] Slechts indien beide toetsingen een positief resultaat opleveren, mag de kandidaat in functie worden benoemd.[3] Dit wordt ook wel aangeduid als de aanvangstoetsing of... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Het arrest Elliniki Nafpigeia AE (C-664/17, ECLI:EU:C:2019:496 )

mr. H.H. Voogsgeerd1

De richtlijn overgang van onderneming 2001/23/EG kan in beginsel toegepast worden op de overgang van een deel van een onderneming, in dit geval een productie-eenheid, wanneer de vervreemder of de verkrijger of beide samen niet alleen de voortzetting beogen van de activiteiten verricht binnen die eenheid maar ook de toekomstige verdwijning van die eenheid door liquidatie, tenzij van misbruik kan worden gesproken. Bij twijfel over voldoende autonomie van de productie-eenheid moet deze in ieder geval over voldoende harde garanties beschikken dat zij toegang heeft tot ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS