TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. Nuna Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

Artikel

Invaren pensioen: de relevantie van recht op eigendom

prof. dr. E. Lutjens1

Toekomst pensioenen: naar premieovereenkomst   In de toekomst zal het werknemerspensioen drastisch veranderen. Dat is de bedoeling van het op 16 december 2020 ter internetconsultatie voorgelegde voorstel voor de Wet toekomst pensioenen.[2] Heel kort samengevat is het kernpunt voor de toekomst dat alle pensioenregelingen het karakter zullen hebben van een premieovereenkomst. De premie bepaalt het te bereiken pensioen. De nu nog veel voorkomende uitkeringsovereenkomsten die voorzien in een vastgestelde uitkering – meestal i... abonneren of dit artikel kopen.

Hyatt II en de toetsing aan grondrechten bij de uitoefening van de arbeidsove...

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in de Grondwet en/of in verdragen, zoals het EU Handvest voor de fundamentele rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het is niet altijd meteen duidelijk of deze fundamentele rechten ook een belangrijke rol kunnen spelen in ‘horizontale verhoudingen’ tussen een werkgever en een werknemer. Deze rol wordt weliswaar niet uitdrukkelijk ontkend, toch gebeur... abonneren of dit artikel kopen.

Werken waar je wil(t)1

mr. dr. M.S.A. Vegter2

Door D66 en GroenLinks is in november 2020 een wetsvoorstel opgesteld dat voorziet in een wettelijk recht van de werknemer op thuiswerken of op een andere locatie, tenzij zwaarwegende belangen van de werkgever hieraan in de weg staan. In dit artikel worden nut en noodzaak van dit wetsvoorstel besproken en wordt ingegaan op de arbeidsrechtelijke gevolgen ervan. Wetsvoorstel ‘werken waar je wil’   Op 19 november 2020 is door de Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) het wetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ voorgelegd t... abonneren of dit artikel kopen.

De boodschappenaffaire: Streng maar onrechtvaardig

mr. dr. A. Eleveld1

  ‘Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen’, zo luidt de titel van een boek over de uitvoering van de Participatiewet waar ik vorig jaar aan mee mocht werken.[2] Eind december vorig jaar, vlak na de publicatie van dit boek, haalde een uitspraak over bijstand en de verrekening van boodschappen de media waarmee de titel van het boek ten volle tot uitdrukking kwam.   Waar ging het ook alweer over? De gemeente Wijdemeren had een bedrag van ruim € 7000,- teruggevorderd van een bijstandsgerechtigde nadat was gebleken dat zij van haar moeder wekelijks voor zo’n € 50... abonneren of dit artikel kopen.

Legitimiteit van kostenbesparende bedrijfsmodellen in het internationale wegt...

mr. A. Zwanenburg en mr. dr. F. van Overbeeke1

Het internationale wegtransport is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ‘laboratorium’ voor kostenbesparende bedrijfsmodellen in de EU. Recent heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over een tweetal van deze door Nederlandse transportondernemingen gehanteerde modellen. Op 16 juli 2020 deed het Hof in de AFMB zaak uitspraak over een zogenaamde ‘Cyprusroute’ die was opgezet om het Nederlandse socialezekerheidsstelsel te ontwijken. Op 1 december 2020 verscheen het arrest van het Hof van Justitie in de zaak tussen FNV en Van den Bosch, waarin een Nederlands transportbedrijf via e... abonneren of dit artikel kopen.

Samen tegen Corona, maar werkgevers blijven buiten spel

mr. E.L. Traag, mr. M.A. Teunissen en mr. drs. M. Jansen1

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid op het gebied van de gezondheid van werknemers. Daarbij moet de werkgever de strenge regels op het gebied van verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in acht nemen en dat leidt in de praktijk geregeld tot knelpunten. Dit onderwerp is nu actueler dan ooit, omdat de overheid sinds maart 2020 vanwege de bestrijding van het Coronavirus vergaande maatregelen heeft getroffen die diep ingrijpen op de privacy, terwijl de werkgever nog steeds maar weinig mogelijkheden heeft om verzuim (al dan niet door Corona) zoveel mogelijk te voorkomen en t... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Annotatie - Samenloop van moederschapsverlof en vakantie ( ECLI:HR:2020:1748: )

mr. P.C. Vas Nunes1

De plukkers in de wijngaard   De schoolvakanties duren bij elkaar opgeteld zo’n 12 weken per schooljaar. Daarvan zijn zes de lange zomervakantie. Wat als het zwangerschapsverlof van juf in juli valt? Sommigen – ik denk, vooral mannen – redeneren: juf heeft ondanks haar dikke buik de hele zes weken kunnen uitrusten van haar werk en kunnen genieten van de zomer. Anderen wijzen op de verschillende functies van vakantie en van zwangerschaps- en bevallingsverlof (hierna tezamen: moederschapsverlof). Vakantie dient om uit te rusten en te genieten, moederschapsv... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS