TAC

Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context

2021 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. drs. A.M. Helstone

Redactie

mr. dr. J.H. Bennaars
prof. mr. dr. J.H. Even
mr. dr. N. Zekic
mr. S. Sikkink
prof. dr. O.P. van Vliet
mr. dr. H.H. Voogsgeerd
mr. A. Zwanenburg

Vaste medewerkers

mr. F. Dekker
mr. R.A.A. Duk
mr. K. Janssens
mr. A.L. Mertens
mr. drs. E.H.A. Schram
mr.dr. J.P.H. Zwemmer

Redactiesecretaris(sen)

mr. M. Diepenbach

 

Artikel

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de weg naar een nieuw kabinet (en een nieuwe arb...

mr. C. van Puffelen en R.M.A. Bakker MSc1

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt al ruim een eeuw aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt en zich te ontwikkelen. Het departement ontwikkelt sociaal beleid dat voor iedereen werkt. Een utopie? Volgens de criticus wel, volgens de dromer niet. Tijdens de laatste verkiezingscampagnes is wederom veel aandacht besteed aan het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt. De verkiezingsprogramma's stonden vol met voorstellen die de arbeidsmarkt moesten gaan veranderen. De vraag is of ... abonneren of dit artikel kopen.

Ontslagleeftijd rechter blijft 70 jaar

mr. dr. M.S.A. Vegter1

Het was spannend rond RBG (the notorious Ruth Bader Ginsburg[2]) in de afgelopen jaren: zou het haar lukken om lang genoeg in leven te blijven totdat een andere president verkozen zou worden dan Donald Trump, zodat hij niet in haar plaats een conservatieve rechter zou kunnen benoemen in het Supreme Court of the United States? Uiteindelijk slaagde zij er niet in en overleed zij toen Trump nog in het zadel zat. In Nederland zullen wij dit soort 'Amerikaanse toestanden' niet krijgen: de Centrale Raad van Beroep oordeelde recentelijk dat de leeftijdsgrens van 70 jaar voor rechters geen verbo... abonneren of dit artikel kopen.

Over uitleg en kwalificatie: zo hebben we het nooit bedoeld

mr. E.F. Grosheide en mr. N.M.Q. van der Neut1

De kwalificatie van arbeidsrelaties is al geruime tijd een belangrijk thema in de rechtsliteratuur, de rechtspraktijk en de ontwikkeling van beleid. In essentie gaat het erom of de definitie-elementen van art. 7:610 BW nog wel passend zijn, nu arbeidsrelaties in toenemende mate op andere wijzen worden vormgegeven en de maatschappelijke opvattingen daarover aan verandering onderhevig lijken. Opvallend is dat geschillen over de kwalificatie van arbeidsrelaties in de rechtsliteratuur en de feitenrechtspraak doorgaans worden benaderd aan de hand van een toetsingskader dat een eigen arbeidsov... abonneren of dit artikel kopen.

De Klokkenluidersrichtlijn: meer bescherming voor klokkenluiders?

mr. J.J.M. Reijnen Husagić1

Implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn in de Nederlandse wet is bedoeld om aanvullende bescherming te bieden aan klokkenluiders en legt nadere verplichtingen op grote werkgevers (waar meer dan 50 personen werkzaam zijn) voor interne meldprocedures. Autoriteiten worden aangewezen om een externe meldprocedure op te zetten binnen hun werkgebied. Tijdens de Corona-crisis hebben steeds meer werknemers melding gemaakt van misstanden binnen hun organisatie, bijvoorbeeld over het houden van 1,5 meter afstand. Ook maakte de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst eens te mee... abonneren of dit artikel kopen.

Procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het collectief arbeidsvoorwaar...

mr. R.D. Poelstra1

In de arbeidsrechtelijke literatuur, hoofdzakelijk de internationale literatuur, is in toenemende mate aandacht voor de zogenoemde grondslagendiscussie.[2] Onderwerp van deze discussie is de vraag welke grondslagen, ook wel aangeduid als fundamenten of waarden, ten grondslag liggen of kunnen worden gelegd aan het arbeidsrecht. Grondslagen die in de literatuur worden genoemd zijn onder meer: democratie, menselijke waardigheid, ongelijkheidscompensatie en (pre-)distributie. In mijn dissertatie introduceer ik procedurele rechtvaardigheid als grondslag van het arbeidsrecht, in het bijzonder ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Het Participatiewet-arrest: Groen/Schoevers 2.0? En: hoe nu verder?

mr. R.A.A. Duk1

Annotatie bij Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746 Inleiding   1. Het hier geannoteerde arrest kan als volgt worden samengevat: 1) voor de kwalificatie van arbeidsovereenkomsten blijft Groen/Schoevers[2] leidend, met dien verstande dat uit dat arrest ten onrechte wel is afgeleid dat de uitgesproken bedoeling van partijen om al dan niet zo'n overeenkomst aan te gaan, van doorslaggevend belang is of kan zijn en 2) de opzet en de geschiedenis van de Participatiewet pleiten voor een benadering waarin wie werkt op grond van een plaatsingsovereenkomst... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS