Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 7/8

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Ten geleide

Na meer dan 25 jaar is mr. D.W. Bruil teruggetreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht. Ter gelegenheid daarvan is door het Instituut op 20 februari 2020 een symposium georganiseerd met als titel: Bruils brede blik. De inhoudelijke bijdragen aan dat symposium zijn in dit “Themanummer Bruil” opgenomen. Daarnaast is een verslag van een gesprek met Willem Bruil in dit nummer geplaatst. Verder heeft Willem zelf ook een inhoudelijke bijdrage geleverd onder de titel “Hoe verder met de pacht?”.  ...lees meer

Artikel

Het remissierecht over de grenzen

mr. W.L. Valk

In het meinummer van dit tijdschrift heb ik verkend welke invloed de coronacrisis op pachtovereenkomsten zou kunnen hebben.[1] Toen kwam ook het remissierecht aan de orde en de ongelukkige bepaling van art. 7:335 BW. Kort gezegd komt het erop neer dat de Nederlandse regeling van het remissierecht (die teruggaat op de Pachtwet van 1937) uitgaat van een strakke regel volgens welke een minderopbrengst van het agrarisch bedrijf geen aanleiding geeft tot een vermindering van de pachtprijs voor zover sprake is van een prijsdaling van de voortbrengselen van het bedrijf van de pachter (art. 7:33... abonneren of dit artikel kopen.

‘Jullie zijn nog niet van me af’, een gesprek met Willem Bruil

mr. H.A. van Bommel en mr. E.H.M. Harbers

Ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en zijn terugtreden als directeur van het Instituut voor Agrarisch Recht gingen wij in gesprek met Willem Bruil. Vanwege de coronatijd op een gepaste afstand van anderhalve meter op een kantoorlocatie in Arnhem.Willem is bij toeval in het agrarisch recht gerold. Als Achterhoekse jongen wilde hij gaan studeren in Amsterdam, en dat werd de VU. Na eerst kort ingeschreven te hebben gestaan bij de wiskundefaculteit en een korte carrière als hoofd afdelingssecretariaat (op 18-ja... abonneren of dit artikel kopen.

De brede blik van Bruil op de pacht1

mr. W.L. Valk2

Weet u waar Willem Bruil gestudeerd heeft en waarover zijn doctoraalscriptie ging? Door Bruil zelf wordt het zorgvuldig verborgen gehouden. Zijn cv op www.rug.nl vermeldt slechts dat hij vanaf 1974 tot en met 1981 rechtsgeleerdheid heeft gestudeerd. Nu dat geloven wij wel. Maar waar? En wie waren zijn leermeesters? Ik besloot het op te zoeken in zijn proefschrift. U weet: elke hoogleraar bezit het ius promovendi en uiteraard is hij, of zij natuurlijk, dan ook zelf gepromoveerd. Ik kwam tot de ontstellende ontdekking dat de bibliotheek van ... abonneren of dit artikel kopen.

De brede blik van Bruil op het agrarisch omgevingsrecht

mr. P.P.A. Bodden1

Wat is de kracht van Willem Bruil? Willem kan als geen ander ingewikkelde materie kort en bondig samenvatten, tegelijkertijd kritisch beschouwen en wel zo scherp dat iedereen het snapt. Dat kan hij bovendien in de volle breedte van het agrarisch recht en (misschien wel het meest in het oog springend) met zeer veel humor. Om deze redenen is Willem al decennia lang een inspiratiebron voor juristen die het agrarisch recht beoefenen, zeker ook voor mij. Mij is gevraagd om de ontwikkelingen in het agrarisch omgevingsrecht en de rol en visie van Willem in dit verband te be... abonneren of dit artikel kopen.

Bruil en mest

mr. dr. J.J.J. de Rooij1

2020 is een jubileumjaar. ‘De mestwetgeving’ bestaat namelijk 35 jaar, althans ongeveer en afhankelijk van het uitgangspunt dat men hanteert.[2] In die tijdspanne van 35 jaar is de mestwetgeving talloze keren aangevuld, gewijzigd en op de schop gegaan. Van tamelijk rudimentaire en gefragmenteerde regels heeft zij zich ontwikkeld tot een uiterst gedetailleerd, veelomvattend en technisch hoogstaand stuk wetgeving. De mestwetgeving is, zo kan men stellen, tot wasdom gekomen. Voor een beter inzicht in de hiervoor genoemde ontwikkeling kun je grofweg 3 periodes ond... abonneren of dit artikel kopen.

Bruil en de rest

mr. D.M.H.M. van Dijk1

De titel boven deze bijdrage vraagt om een uitleg. Ter gelegenheid van het feit dat Willem Bruil zijn werkzaamheden voor het instituut voor Agrarisch Recht (IAR) ging afbouwen, heeft het IAR enige personen gevraagd aandacht te schenken aan de rol die Willem Bruil op het gebied van het agrarisch recht heeft vervuld. De onderwerpen waar Willem Bruil regelmatig zijn licht over heeft laten schijnen zijn de pacht, het omgevingsrecht en de mestproblematiek. De mrs Valk, Bodden en De Rooij hebben de rol van Willem Bruil met betrekking tot die onderwerpen belicht. Mij viel de eer te beurt om aan... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe verder met de pacht?

mr. D.W. Bruil

Na de evaluatie van de pachtregelgeving en het proces van Spelderholt is het al weer enige tijd rustig rond de pacht. Wel is er nu ook een pachtvisie van LTO. We zouden de draad weer kunnen oppakken, maar niet met de eerder gepresenteerde gereedschapskisten. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Ruimtelijke ordening - Hoge Raad, 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:484 (Ludd...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze en H.M. Wattendorff) Met noot J.W.A. RheinfeldBescherming tegen niet-ingeschreven hypotheek in ruilverkavelingsakte[Burgerlijk Wetboek art. 3:24, 3:25, 3:26, Landinrichtingswet, art. 160, 208 lid 3, Wet inrichting landelijk gebied, art. 82 lid 3]Bescherming tegen onvolledigheid openbare registers (3:24 BW). Na ruilverkaveling is bestaand hypotheekrecht op ander, vervangend perceel komen te rusten (zaaksvervanging; art. 160 lid 3 Liw (oud); vgl. art. 60... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 22 juli 2...

D.W. Bruil

(mr. J. Hoekstra)Met noot D.W. BruilSchadevergoeding. Landinrichting.[Algemene wet bestuursrecht, art. 7.1, art. 8.4, art. 8.88 en art. 8.89]Verzoek om schadevergoeding (omrijschade) na een landinrichting. Afgewezen.Uitspraak op het hoger beroep van:[appellant], wonend te Raerd, gemeente Súdwest-Fryslân,tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 31 oktober 2019 in zaak nr. 19/2407 in het geding tussen:[appellant]enhet college van gedeputeerde staten van Fryslân (hierna:... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur, rechtspraak

PachtPachtprijzenDe nieuwe pachtprijzen staan in Stcrt. 2020, nr. 33523. Behalve in de IJsselmeerpolders (+12%) gaan overal de prijzen omlaag (van -1 tot -22%).Zakelijke rechtenWindmolenVerbod op bouw windturbine. Inbreuk op eigendomsrecht als daarbij overdraai wordt veroorzaakt op perceel eiser en geen recht van opstal of erfdienstbaarheden zijn gevestigd en is nagelaten de procedure voor het opleggen van een gedoogplicht te bewandelen. Rechtbank Noord-Holland 08-06-2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4184Erfdienstbaarh ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Natuurschoonwet (NSW)Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een studiemiddag over de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW bevat diverse fiscale faciliteiten om het behoud en de ontwikkeling van natuurschoon op in Nederland gelegen landgoederen te bevorderen. In deze cursus zal worden ingegaan op de NSW, nu en in de toekomst. De juridische en fiscale aspecten van een NSW-landgoed (voorwaarden, definities, fiscale faciliteiten) zullen worden behandeld. Ook zal worden stilgestaan bij de evaluatie/internetconsultatie van de NSW.Deelnemers ontvangen voorafgaand aan... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS