Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 9

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Inleiding

Duurzaamheid inpassen in de reguliere pachtovereenkomst

mr. Th.C.M. Willemse

De druk om de landbouw duurzamer te maken wordt steeds hoger. De maatschappelijke roep, maar vooral Europese milieuregels (stikstof) en het nieuwe GLB en de Green Deal koersen op een drastische omslag. De vergroeningseisen nemen toe en de bedrijven die niet omschakelen en in kwetsbare gebieden liggen, liggen onder vuur. Binnen de wereld van de pacht heeft een en ander ook gevolgen. Daarbij is het idee onder verpachters en pachters vaak dat reguliere pacht onveranderlijk is en aanpassen aan de omstandigheden niet goed mogelijk is. Die veronderstelling blijkt bijvoorbeeld uit beric... ...lees meer

Artikel

De noodweg in het agrarische gebied

prof. mr. dr. B. Hoops1

In dit artikel staat de noodweg op grond van art. 5:57 BW en de toepassing hiervan in het agrarische gebied centraal. De noodweg zorgt ervoor dat een eigenaar die geen behoorlijke toegang heeft tot de openbare weg of een openbaar vaarwater, deze toegang alsnog kan krijgen. Wat precies een behoorlijke toegang is, hangt af van de concrete behoeften van de eigenaar van het ingesloten erf. Voor de aanwijzing van een noodweg is in ieder geval vereist dat de eigenaar de noodsituatie niet zelf heeft veroorzaakt, bijvoorbeeld door het aanleggen van erfafscheidingen, hagen en/of hekken of door he... abonneren of dit artikel kopen.

Pittige kost - Donkere pepertjes leggen de zwaktes van het Europese octroois...

prof. mr. P.H. Blok1

Terwijl de wereld tot stilstand kwam vanwege de eerste coronagolf, heeft de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau in mei 2020 een uitspraak gedaan die het Europese octrooistelsel heeft doen schudden op zijn grondvesten. In een zaak over een octrooi op extreem donkergroene pepertjes oordeelde de Grote Kamer dat geen octrooien kunnen worden verleend voor planten en dieren die uitsluitend met een wezenlijk biologische werkwijze zijn verkregen.[2] In dit artikel zal de achtergrond en betekenis van die uitspraak worden geschetst. Na een korte inleiding in ... abonneren of dit artikel kopen.

De toekomst van het agrarisch recht – Rode draad - Heeft de landbouwvrijstell...

mr. drs. A. van Veelen-Visscher RB MBA1

1. Aanleiding Ter gelegenheid van het afscheid van Willem Bruil als bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen was er op 13 maart 2020 een afscheidssymposium georganiseerd. Op 12 maart 2020 werd die bijeenkomst geannuleerd vanwege corona. Vol optimisme kwam er snel een nieuwe datum, in juni 2020. Ook die datum ging niet door en het symposium zal naar verwachting niet meer in de destijds beoogde vorm doorgaan. De titel van het symposium was ‘De toekomst van het agrarisch recht’ met vier inleidingen. Aan de sprekers (v) is destijds... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 4 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4288 (TvAR 2...

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, L.R. van Harinxma thoe Slooten en W.F. Boele, en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en ir. J.H. Jurrius) Met noot E.H.M. HarbersPacht. Betalingsrechten. Fosfaatrechten.Het gaat in deze zaak om de vraag of de pachters betalingsrechten en fosfaatrechten aan de verpachter moeten overdragen op grond van de tussen hen gesloten geliberaliseerde pachtovereenkomsten van drie jaar. Het hof vindt van niet. Omdat de pachters twee jaar lang de betalingsrechten op grond van een kort gedingvonnis aan de verpachter hebb... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 3 februar...

M.J.H. van Baalen

(Planschade)(mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. E.J. Daalder en mr. A. ten Veen, leden)Met noot M.J.H. van BaalenPlanschade. Belastingschade.[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 3:9, art. 8:51a; Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1, art. 6.2 lid 1]Bij uitspraak van 6 november 2019,  ECLI:NL:RVS:2019:3729 , heeft de Afdeling de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 december 2018 in zaak nr. 18/1731, voor zover daarin is bepaald dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit van 5 apr... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 30 juni 2...

onder 8067

(mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. F.D. van Heijningen en mr. J.M.L. Niederer, leden)Met noot onder 8067Actualisering bestemmingsplan.Bij besluit van 28 april 2020 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Willemspark - Vondelpark 2019" vastgesteld. Het plan vormt een actualisering van de voorheen geldende bestemmingsplannen "Willemspark - Van Eeghenstraat" uit 2002 en "Vondelpark" uit 2004. Het plangebied dat gevormd wordt door het Vondelpark, de Willemsparkbuurt en de Van Eeghenstraat kenmerkt ... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 1 septemb...

P.P.A. Bodden

(mr. E. Helder, voorzitter, en mr. F.D. van Heijningen en mr. P.H.A. Knol, leden)Met noot van P.P.A. BoddenInterne saldering bij bestemmingsplan.[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 3:46, art. 8:69a; Wet natuurbescherming, art. 2.7, art. 2.8; Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, art.7c]Bij besluit van 2 maart 2020 heeft de raad van de gemeente Heiloo het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Zandzoom 2019" vastgesteld. Het gebied Zandzoom ten zuiden van de kern Heiloo is een vrij open en groen ingericht gebied... abonneren of dit artikel kopen.

Marktordening - College van Beroep voor het bedrijfsleven, 6 juni 2021, ECLI...

H.A. van Bommel

(mr. T. Pavićević, mr. A. Venekamp en mr. D. Brugman)Met noot H.A. van BommelGLB[Verordening (EU) nr. 1307/2013, art. 33 lid 1, art. 72 lid 1; Algemene wet bestuursrecht, art. 6:16]Uitbetaling betalingsrechten 2019 en teruggave financiële discipline over het jaar 2019.Pachter niet bevoegd om percelen aan appellant in gebruik te geven. Beweidingsovereenkomst in dit geval geen rechtsgeldige gebruikstitel. Te goede trouw leidt niet tot een ander oordeel.uitspraak van de meervoudige kamer van 8 juni 2021 in de zak... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtSchadevergoedingPachter vordert schadevergoeding van verpachters omdat zij in 2015 5.07 ha cultuurgrond aan een derde in gebruik hebben gegeven waarvan pachter stelt dat hij toen al de pachter was. Verpachters vorderen op hun beurt dat de per 1 januari 2016 gesloten pachtovereenkomst voor die 5.07 ha wordt ontbonden. Het hof oordeelt net als de pachtkamer in eerste aanleg dat er geen gronden zijn voor ontbinding. Omdat er ook in 2015 al een pachtverhouding bestond en de verpachters de pachter in dat jaar niet op het land hebben toegelaten, heeft pachter schade gele... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Pacht (actualiteiten) 2021Deze studiemiddag is gericht op het actualiseren van kennis over het pachtrecht. Centraal staat de recente pachtrechtspraak van afgelopen jaar. Recente wetgeving en literatuur komen ook aan de orde. Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. Datum en locatieWoensdag 20 oktober 2021, locatie Van der Valk Hotel Vianen Woensdag 27 oktober 2021, locatie Van der Valk Hotel ZwolleDocentenmr. D.W. (Willem) BruilInstituut voor Agrarisch Recht... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS