Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming

Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht

2016 nr. 3

Inleiding

Ter Visie – de belofte van de Brexit voor de bankiersbonus

mr. drs. A.M. Helstone1

Britse banken hoeven zich na de Brexit geen zorgen te maken over de regels voor het Nederlandse bonusplafond als zij overwegen zich in Nederland te vestigen; er bestaat 'enige flexibiliteit' in de Nederlandse wet voor variabele beloning van bankiers. Daags na de uitslag van het Brexit-referendum laaide de politieke verontwaardiging in de Tweede Kamer over bonussen flink op door deze hint van premier Rutte.[2] Ter achtergrond: de uitlating van Rutte vormde een reactie op een artikel in The New York Times[... ...lees meer

Artikel

Medezeggenschap bij faillissement en doorstart

mr. P.A.M. Witteveen & dr. I. Zaal1

De rol van de OR bij insolventie is een onderwerp dat de laatste tijd op veel maatschappelijke, politieke en juridische aandacht kan rekenen. De heersende opvatting lijkt te zijn dat de positie van de OR bij failliete ondernemingen verbeterd dient te worden. Bij de behandeling van het Wetsvoorstel Continuïteit van ondernemingen I (WCO I) – dat voorziet in de wettelijke verankering van de pre-pack in de onderneming – is een amendement ter versterking van de positie van de OR aangenomen. En ook de Commissie bevordering medezeggen... abonneren of dit artikel kopen.

Aandeelhoudersovereenkomst en bestuurdersontslag

mr. dr. M. Holtzer1

  1. Inleiding: vennootschappelijke doorwerking van de aandeelhoudersovereenkomst In de praktijk ontstaan vaak geschillen over de wijze waarop afspraken over bestuurdersontslag in de aandeelhoudersovereenkomst zich verhouden tot de vennootschappelijke orde. In de literatuur wordt deze thematiek vaak ‘doorwerking’ genoemd.[2] In joint venture-verhoudingen wordt geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst neergelegd dat elke aandeelhouder tevens bestuurder zal zijn. Voorts wordt dan afgesproken dat een bestuurder uit... abonneren of dit artikel kopen.

Het civielrechtelijk bestuursverbod en de bestuurder bij andere vennootschapp...

mr. C.L. Waterman1

    Het civielrechtelijk bestuursverbod (verder: bestuursverbod) dat 1 juli 2016 in werking is getreden, maakt het mogelijk bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan faillissementsfraude of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur na een faillissement langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen voor ten hoogste vijf jaren. Het bestuursverbod heeft echter een breder bereik dan de bestrijding van faillissementsfraude. Het gaat ook om de bestrijding van aperte onregelmatigheden in of rondom faill... abonneren of dit artikel kopen.

Opgepast bij onthouden vergoeding aan AOW- of pensioengerechtigden!

mr. W.C.M. Donner – Broersma CPL1

Maakt een werkgever een verboden onderscheid naar leeftijd indien hij geen (transitie)vergoeding betaalt aan een werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met of na de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd? Met de invoering van de WWZ is uitdrukkelijk in art. 7:673 lid 7 onder b BW vastgelegd dat géén transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst van een AOW- of pensioengerechtigde wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. In april dit jaar heeft het Europese Hof van Justitie (‘Hof’) echter (wederom) geoordeeld dat Richt... abonneren of dit artikel kopen.

Annotatie - Ontslag van bestuurders: breekt de rechtspraak met de vertrouwens...

mr. S.J. Sterk1

1. VoorafBestuurders blijven arbeidsrechtelijk een vreemde eend in de bijt. Sinds de Wet werk en zekerheid (Wwz) worden zij zelfs expliciet genoemd als uitzonderingscategorie in titel 10 van Boek 7 BW. Het betreft hier met name de bestuurders waarvoor herstel van de arbeidsverhouding niet mogelijk is.[2] Dat zijn alle bestuurders van rechtspersonen, met uitzondering van (thans nog) de stichtingsbestuurder.[3] Een belangrijk onderdeel van deze uitzonderingspositie is dat de preventieve ontslagtoets niet op bestuurders van toepassing is.[4] En hoewel dit voor in ieder geval de NV ... abonneren of dit artikel kopen.

Experts aan het woord - Professor mr. dr. A.P.C.M. Jaspers en professor mr. ...

Er hebben zich de laatste tijd verschillende interessante ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van het recht op collectieve actie. De redactie laat twee deskundigen op dit gebied aan het woord: Teun Jaspers, emeritus hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam en Barend Barentsen, hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit Leiden.Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen en kunt u uw mening (kort) motiveren? De lezers van ons blad zullen geïnteresseerd zijn in uw visie, mening en ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS