Tijdschrift voor Compliance

2019 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. B. Weerstra
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Non-financials

Mirna Sivro

Compliance bij non-financials, wat houdt het eigenlijk in? Hoe bepaal je de scope van de compliancefunctie? Hoe betrek je de business? Wat voor rol heeft het management? Allemaal relevante vragen waar non-financial organisaties dagelijks mee te maken hebben. De externe druk van de toezichthouders lijkt minder dan bij financiële ondernemingen, maar is dat eigenlijk wel zo? Welke competenties zou de compliance officer moeten hebben en zijn deze anders dan in de financiële sector? In dit themanummer gaan we in op deze en andere vraagstukken die releva... ...lees meer

Artikel

Een goede Compliance Officer begrijpt de business. Interview met mr. Fulco va...

drs. J.J. Blaauw

top, de samenwerking met het bestuur en het teweegbrengen van de juiste cultuur binnen een organisatie. Met enige regelmaat wordt beschreven hoe eindverantwoordelijken zich moeten gedragen om de juiste cultuur te bewerkstelligen, hoe de compliancefunctie het bestuur mee krijgt en hoe de interactie tussen de compliancefunctie en het bestuur tot het gewenste resultaat leidt. In dit interview zijn de rollen omgedraaid en laten we een ervaren bestuurder, die verantwoordelijk is voor Ethics & Compliance (E&C) in een wereldwijde organisatie, aan ... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance scope bij niet-financiële ondernemingen

C.A. Wielenga

Is het mogelijk om ‘de reikwijdte van compliance bij nietfinanciële ondernemingen’ te beschrijven? De reikwijdte van compliance van financiële ondernemingen is al zo verschillend, laat staan als een uniforme reikwijdte van alle bedrijven buiten de financiële sector vastgesteld zou moeten worden. De reikwijdte is afhankelijk van zoveel verschillende factoren, wat een generiek antwoord onmogelijk maakt. De route die een organisatie kan bewandelen om tot een compliance scope te komen, kan daarentegen wel goed beschreven abonneren of dit artikel kopen.

Complianceprogramma’s voor niet-financiële ondernemingen: overbodige luxe of ...

mr. M.E.P.A.R. Jans CCP en L.P.J. van Kan-Janson

In de financiële sector worden complianceprogramma’s gebruikt om de eisen van beheerste en integere bedrijfsvoering nader invulling te geven. Bij de non-financials zien wij de inzet van complianceprogramma’s minder nadrukkelijk of uitgebreid terugkomen. Of er wordt wel met een complianceprogramma gewerkt, maar dat is dan beperkt tot voor de hand liggende onderwerpen en maatregelen, die niet of niet voldoende diepgaand worden uitgewerkt. In dit artikel bespreken we de kansen die een complianceprogramma biedt aan non-financials,... abonneren of dit artikel kopen.

Compliance op de agenda in de boardroom van industriële ondernemingen

mw mr. Claudia Sijstermans

Ieder bedrijf moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Dit is voor industriële ondernemingen niet anders dan voor bedrijven in de financiële sector. Daarnaast zijn er verschillende industrie-specifieke standaarden en kwaliteitsnormen, waaraan moet worden voldaan. Compliance is voor alle bedrijven, ongeacht de sector een verplichting en geen keuze. Toch zie je dat bij industriële ondernemingen op een andere manier met compliance wordt omgegaan. Het onderwerp compliance staat doorgaans niet hoog op de ... abonneren of dit artikel kopen.

De krachtige combinatie van ‘lean’ en visueel denken bij de ontwikkeling van ...

Nienke Smilde

Compliance bij een farmaceutisch bedrijf is een belangrijke en diep verankerde discipline. Het gaat immers om producten die impact hebben op onze gezondheid en kwaliteit van leven. Soms kunnen ze zelfs het verschil maken tussen leven en dood. Een geneesmiddel moet daarom effectief, veilig en van hoge kwaliteit zijn en bovendien op verantwoorde wijze op de markt worden gebracht; daar moet je simpelweg op kunnen vertrouwen. Een farmaceutisch bedrijf moet hiervoor zorgen. Vanaf de ontwikkeling tot aan de vermarkting van een ge... abonneren of dit artikel kopen.

‘Er is geen controle’. Onderzoek naar interne fraude in de detailhandel1

M.R. Kasimbeg MSc. en dr. M.P. Peeters

Van alle Nederlandse bedrijven geeft vijf procent aan slachtoffer te worden van criminaliteit door werknemers, vaak interne criminaliteit of interne fraude genoemd. Het is voor bedrijven niet eenvoudig zicht te krijgen op interne fraude, terwijl de kosten die ermee gemoeid zijn hoog oplopen. Dit artikel richt zich op interne fraude in de detailhandel en beoogt inzicht te krijgen in de kennis over interne fraude. Hiervoor wordt gekeken naar wat interne fraude inhoudt en hoe werknemers deze vorm van criminaliteit verklaren bij een Nederlands bedrijf met versch... abonneren of dit artikel kopen.

Anti-corruptieprogramma’s bij non-financials

drs. G.P.H.M. Vermeulen

De maatschappelijke gevolgen van omkoping en corruptie zijn enorm. Het IMF schatte de directe kosten van corruptie in 2016 in op zo’n 2% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product.1 Zij gaf daarbij aan dat de indirecte economische en sociale kosten nog wel eens een stuk groter kunnen zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen

mr. A.B. Schoonbeek en drs. J.J. Blaauw

1.1 Algemeen Het bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermijnend effect op de reguliere economie en het financiële stelsel. Financiële instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan de aanpak van witwassen. Partijen die een wettelijke verplichting hebben om witwassen tegen te gaan worden ook wel ‘poortwachters&rsqu... abonneren of dit artikel kopen.

Amerikaanse regelgeving omtrent import en export van goederen: hoe te voorkom...

prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk

In dit artikel wordt ingegaan op de Amerikaanse regelgeving op het gebied van het exporteren van Amerikaanse goederen, halffabricaten, onderdelen, know how, technologie en data. Vaak zijn ondernemingen zich niet bewust van deze achterliggende regelgeving en de rechtstreekse gevolgen van een inbreuk daarop. Ook het hebben van medewerkers die een Amerikaanse nationaliteit of greencard hebben, kan de oorzaak zijn dat wetgeving van de Verenigde Staten (VS) van toepassing is. Bijvoorbeeld indien zij betrokken zijn bij handelingen die in s... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (74)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over … een inaugu rele rede en een thema nummer van een tijdschrift....

prof. em. mr. Antoni Brack

Op de dag van zijn inaugurele rede verscheen een interview met Rob van Eijbergen in katern Economie van NRC. Het is een waardevol academisch gebruik dat een persoon die tot hoogleraar is benoemd, deze benoeming aanvaardt door het uitspreken van een rede (oratie). Ik werd op de inauguratie geattendeerd door het interview dat aan de smeuïge kant was. Een beetje van dik hout zaagt men planken, maar het maakte wel nieuwsgierig naar wat de pas benoemde wel helemaal zelf geschreven had. Geestige passages in het interview wekken de indruk dat de pas benoemde h... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS