Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2018 nr. 1

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

We leven in een snel veranderende wereld. In december 2017 stond de koers van de bitcoin op bijna &20.000, terwijl die koers in januari 2018 zakte tot onder de &11.000. Daarnaast was in het nieuws dat een Nederlands bedrijf voor het eerst een partij voedsel heeft verkocht via blockchain. Hierdoor kon de transactie binnen vier dagen, bijna vijf keer zo snel als gebruikelijk, worden afgehandeld. De impact van deze technieken is (in ieder geval voor uw hoofdredacteur) moeilijk te bevatten. Graag staan wij dan ook gedurende het op 11 oktober 2018 in Kasteel De Wittenburg te houden co... ...lees meer

Artikel

Gevelreclame en servicekosten bij verhuur bedrijfsruimte in appartementencomp...

mr. drs. D.H. de Witte1

In het artikel ‘VvE, appartementseigenaar/verhuurder en huurder: een gecompliceerde driehoeksverhouding’, verschenen in het april nummer van 2014 van dit tijdschrift[2], heb ik een uiteenzetting gegeven van het juridisch kader bij geschillen waar de Vereniging van Eigenaren (VvE), de appartementseigenaar/verhuurder en de huurder betrokken zijn. [3] Als vervolg op dat artikel zal in twee artikelen een concrete toepassing van dat juridisch kader worden gegeven. In dit artikel wordt aan de hand van twee sterk vereenvoudigde casusposities ingegaan op de juridische posities van de VvE, de app... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale correctie op (huur)overeenkomsten

mr. K. Keij1

De inspecteur van de belastingdienst kan een fiscale correctie aanbrengen op bedragen die zijn overeengekomen in koop- of huurovereenkomsten tussen twee (of meer) partijen. Dit kan de inspecteur van de belastingdienst doen op basis van het ‘at arm’s length’ beginsel[2], dat – kort gezegd – inhoudt dat zogenaamd niet-zakelijk handelen tussen partijen kan worden gecorrigeerd naar zakelijke maatstaven. Een transactie kan als zakelijk worden aangemerkt, indien deze onder diezelfde voorwaarden zou zijn gesloten tussen onafhankelijke van elkaar handelende partijen die overigens geen onderlinge... abonneren of dit artikel kopen.

Het nut en de noodzaak van het vestigen van een recht van opstal bij verhuurd...

mr. Th.S.M. Fraai en mr. T.F.M. Wijgergans1

Het komt vaak voor dat een verhuurder portacabins[2] verhuurt aan een huurder ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van die huurder. De huurder van de portacabins gaat vervolgens over tot het (laten) monteren dan wel installeren van deze portacabins op grond die aan de huurder in eigendom toebehoort. Stel dat die huurder op enig moment een huurachterstand laat ontstaan, dan zou de verhuurder zich op het standpunt kunnen stellen dat de huurovereenkomst vanwege de tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit die huurovereenkomst buitengerechtelijk kan worden ont... abonneren of dit artikel kopen.

De termijnen uit art. 7:303 lid 1 BW. Complex of eenvoudig?

mr. G.J.J. Nijsten1

Art. 7:303 lid 1 BW regelt de tijdstippen vanaf wanneer nadere huurprijsvaststelling kan worden gevorderd van bedrijfsruimten ex art. 7:290 BW. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, kan dit na afloop van de overeengekomen duur (sub a). In alle andere gevallen bestaat deze mogelijkheid telkens wanneer ten minste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd (sub b).Art. 7A:1632a lid 1 sub a BW, de voorganger van art. 7:303 BW, was gelijkluide... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof ’s-Hertogenbosch, 28 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5234 (TvHB 2018/1)

S. van der Kamp

Met noot van S. van der KampSamenvattingHuurprijs, huur woonboerderij, rechtsverwerkingHuur van een woonboerderij met kantoorruimte. De verhuurder vordert tegen het einde van de huur betaling door de huurder van een hoge huurachterstand. De vordering is grotendeels verjaard. Over het gedeelte van de vordering dat niet is verjaard, is discussie omdat de huurder en de verhuurder van mening verschillen over de ingangsdata van diverse huurverlagingsafspraken. Het hof overweegt dat de huurder op dit punt de bewijslast draagt (nu het de huurder is die... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7338 ; JOR 2018, 27...

N. Amiel

Met noot van N. AmielSamenvattingZekerheden, bankgarantie, rechtsopvolging, zorgplicht bankTussen partijen is niet in geschil dat de rechtsopvolgend verhuurder in beginsel aanspraak kan maken op uitkering onder de huurgarantie. In dit geval had de opdrachtgever van de bank (de huurder) echter om vrijgave van de huurgarantie gevraagd en had de oorspronkelijke verhuurder daarmee ingestemd. Tussen partijen staat vast dat de bank geen bericht over de rechtsopvolging had gekregen. Onder die omstandigheden is geen sprake van een situatie van voor de b... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, sector kanton (kort geding), 23 augustus 2017, ECLI:NL:...

Prof. mr. A.W. Jongbloed

Met noot van Prof. mr. A.W. JongbloedSamenvattingGebrekenregeling, niet te tolereren verhuur aan school, tekortkoming, dwangsomHeempark is een monumentaal kantorencomplex in Amstelveen: het is een opvallend en representatief vrijstaand kantoorgebouw met verschillende vleugels van ieder diverse verdiepingen. Een van de huurders in dit kantoorgebouw biedt een veelheid van facilitaire diensten aan (zoals beveiliging, receptiediensten, schoonmaak, catering en management) en opereert in het hogere marktsegment. Deze huurder heeft vanaf 1 januari 2016... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Gelderland, sector kanton, locatie Zutphen, 23 maart 2016, ECLI:NL...

E.D. den Engelsman

Met noot van E.D. den EngelsmanSamenvattingHuurprijswijziging, art. 7:303 BW, ingangsdatum nieuwe huurprijs, verzoekschrift tot benoeming deskundige afgewezen, alsnog overeenstemming deskundige, deskundigenrapport voldoet niet aan redelijke eisen, nieuw deskundigenrapport, aantal referentiepandenDe rechter moet in deze zaak ex art. 7:303 BW oordelen over een vordering tot vaststelling van een nieuwe huurprijs. In een eerdere procedure tussen partijen heeft de huurder de rechter verzocht een deskundige te benoemen op grond van art. 7:304 BW. De r... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 oktober tot en met 30 november 2017. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mw. mr. C. Otte1

Wet- en RegelgevingStaatscourantStcrt. 2017, 70369 procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven.Stcrt. 2017, 70370 procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven.PublicatiesArtikelenM.H.P. de Wit, M.H.L. van Dijkman, ‘Interview Kroese Paternotte, afdeling Taxaties en Huurprijsherzieningen’, HIP 2017-8, p. 37-42 (HIP 2017/151).M.H.P. de Wit, ‘Huurindexering bedrij... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS