Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Mr. K.M. Verdurmen

Op 24 december 2021 kwam de langverwachte prejudiciële beslissing van de Hoge Raad waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of en, zo ja, op welke manier de huurprijs kan worden verminderd als een huurder van 290-bedrijfsruimte die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek, deze ruimte door coronamaatregelen niet of slechts in geringe mate kan exploiteren. Dit arrest is in deze uitgave nader geduid in de jurisprudentierubriek met een annotatie van Nathalie Amiel en Marvin Moosa.   De Hoge Raad wees eind november 2021 ook het baanbrekende Didam-arr... ...lees meer

Artikel

Het Didam-arrest en de gevolgen voor privaatrechtelijke overeenkomsten

mr. I. Haverkate en mr. D.W.N. Brand1

In het 'baanbrekende' arrest van 26 november 2021[2] (hierna: het 'Didam-arrest') heeft de Hoge Raad (contrair aan de conclusie van de P-G) geoordeeld dat overheden bij de verkoop van onroerend goed alle (potentieel) gegadigden de gelegenheid moeten bieden mee te dingen via een openbare selectieprocedure aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Die verplichting vloeit voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,[3] in dit geval het gelijkheidsbeginsel, die via art. 3:14 BW hun doorwerking vinden in het civiele recht.De vraag die gesteld kan wo... abonneren of dit artikel kopen.

Art. 7:303 BW en bijzondere huurprijsbedingen

mr. A. Bergers-Kemp1

De huurprijsvaststellingsregeling in art. 7:303 en 304 BW is bepaald niet nieuw, maar blijft boeien. De regeling laat nog altijd ruimte voor discussie, getuige de rechtspraak over dit onderwerp. Aanleiding om dit artikel te schrijven zijn twee uitspraken van vorig jaar, één over de (ontbrekende) invloed van een (vast, hoog) indexeringsbeding op de door de rechter nader vast te stellen huurprijs[2] en één over de geldigheid van een op voorhand gemaakte prijsafspraak voor de verlengingsperiode.[3] Welke invloed hebben deze en enkele andere huurprijsbedingen in een huurprijsvaststellingspro... abonneren of dit artikel kopen.

Een huurovereenkomst met een maandhuur van € 10.000,- of meer? Wwft-plicht!

Mr. K.M. Verdurmen en mr. C. Hageman1

Op 1 november 2021 is de leidraad 'Richtlijnen voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken' aangepast en ter consultatie aangeboden (de 'Leidraad M&T').[2] Een goed moment om stil te staan bij diverse verplichtingen voor makelaars uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (de 'Wwft'). In de herziene versie van de Leidraad M&T is onder meer de wetswijziging verwerkt dat huurovereenkomsten met een maandhuur van € 10.000,- of meer onder de Wwft vallen. Circa 1,5 jaar na de invoering van deze wetswij... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Overheidsmaatregelen COVID-19 Met ingang van 26 januari 2022 zijn een groot aantal corona maatregelen (gedeeltelijk) aangepast. Zie voor de meest actuele informatie omtrent de financiële regelingen vanuit de overheid met betrekking tot de coronacrisis: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen. Prejudiciële vragen coronamaatregelen en huurkorting Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad ( ECLI:NL:HR:2021:1974 ) antwoord gege... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS