Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Contouren toekomstig mestbeleid

mr. H.A. van Bommel

Op 8 september 2020 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C. Schouten, mede namens de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat, in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van het toekomstige mestbeleid geschetst. Met deze brief wil zij vooruitkijken en starten met de bouw aan een nieuw toekomstbestendig mestbeleid. Schouten begint met het uitspreken van het voornemen dat het mestbeleid vereenvoudigd moet worden. De Meststoffenwet kent inmiddels verschillende stelsels. Denk hierbij aan de dierrechtenstelsels (varkensrechten, pluimveerechten en fosfaatr... ...lees meer

Artikel

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (WOH)

mr. W. M. Bijloo1

De WOH is het resultaat van een maatschappelijke en politieke discussie over de verhouding tussen de marktpositie van landbouwers enerzijds en de supermarkten en andere grote afnemers anderzijds. De maatschappelijke roep om dier- en milieuvriendelijk te produceren neemt toe. Wijziging van de productiemethode vergt investeringen en kan tot een hogere kostprijs leiden. Landbouwers achten zich niet altijd in staat om een eerlijke prijs voor hun producten in de markt uit te onderhandelen. De agrarische economie kent een bijzondere dynamiek. Bij lage prijzen voor p... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale kroniek 2020

mr. E. Smit RB en mr. A. Verduijn RB1

De coronacrisis heeft een groot stempel gedrukt op 2020. Ondernemers moesten acuut worden ondersteund. Na afloop van het jaar doen we in deze kroniek dan ook dunnetjes over de beschrijving van de fiscale coronamaatregelen zoals die halverwege 2020 al is opgetekend in het tweeluik ‘Corona in de agrarisch juridische praktijk’ in de edities nummers 4 en 5 van het tijdschrift.Vanzelfsprekend gaan we daarnaast in op voor de agrarische sector relevante ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, fiscaal beleid en de belastingrechtspraak. We eindigen met een ... abonneren of dit artikel kopen.

Het levenstestament voor agrarisch ondernemers

mr. L.A.G.M. van der Geld en mr. J.F.V.N. Verploegen1

Het levenstestament is in toenemende mate populair onder Nederlanders, gezien de aantallen levenstestamenten die de afgelopen jaren zijn gemaakt.[2] Het levenstestament voorziet kennelijk in een behoefte van Nederlanders om een regeling te treffen voor de situatie waarin ze zelf niet kunnen of niet meer willen handelen. In deze bijdrage wordt geïnventariseerd wat een levenstestament de agrarisch ondernemer kan bieden. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 19 maart 2019,  ECLI:NL:GHARL:2019:2468 (Gel...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en D.H. de Witte en de deskundige leden ir. W.G. Nijlant en B.Th.W. Lamers)Met noot J.W.A. RheinfeldPachtovereenkomst.[Burgerlijk Wetboek, art. 7:313, art. 7:397, art. 7:361 lid 3]Vordering van een verklaring voor recht gevorderd dat verpachter jaarlijks op grond van een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan pachter percelen weiland gelegen op het landgoed dient te verpachten ter grootte van tussen 10 en 11.7 ha voor zolang de pachtovereenkomst met betrekking tot de hoeve op het landgoed... abonneren of dit artikel kopen.

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 28 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4609 (de Reg...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber en S.B. Boorsma en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en ir. J.H. Jurrius)Met noot J.W.A. RheinfeldPacht.[Burgerlijk Wetboek, art. 3:168 lid 2, art. 3:172, art. 3:185, art. 7:365 lid 3]Ontslag uit medepacht. Uitleg overeenkomst over uitoefening van de pachtrechten.arrest van de pachtkamer van 28 mei 2019[A],wonende te [woonplaats] , gemeente [gemeente] ,appellant,in eerste aanleg: gedaagde in conventie, eiser in reconventi... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 18 novemb...

P.P.A. Bodden

(mr. H.G. Sevenster)Met noot P.P.A. BoddenNatura 2000-gebieden. Stikstof.[Wet natuurbescherming, art. 2.7 lid 2]Bij besluit van 10 augustus 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel het verzoek van de Stichting Leefbaar Buitengebied van 16 juni 2017 om handhavend op te treden tegen activiteiten van [bedrijf] aan de [locatie] in Slagharen primair niet-ontvankelijk verklaard en subsidiair afgewezen. Bij brief van 16 juni 2017 heeft SLB het college verzocht om handhavend op te treden tegen activiteiten van ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtOnderverpachtingVerboden onderverpachting. De specifieke omstandigheden van het geval brengen mee dat de pachtovereenkomst niet ontbonden of beëindigd wordt. Het langdurig of regelmatig onderverpachten van pachtpercelen levert in beginsel een ernstige tekortkoming op. Die ernst wordt in dit specifieke geval verminderd door de voorgeschiedenis van partijen. De pachtrelatie tussen de families duurt al 60 jaar. Blijkbaar hebben de (groot)vaders van partijen een goede band gehad en werd bij het jaarlijks bezoek van (eerst [A] en later) [B] besproken hoe het bedrijf er ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualia

Basiscursus Agrarisch Recht 2021 Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht. De basiscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en start in mei 2021. In de zomerperiode vinden geen bijeenkomsten plaats, het programma wordt in september 2021 voortgezet. De definitieve cursusdata staan binnenkort op www.iar.nl. Algemeen Het agrarisch recht is een veelomvattend en zich voortdurend ontwikkelend rechtsgebied. Agrarisch recht omvat privaatrechtelijke aspecten, zoals pacht en bedrijfsopvo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS