Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2018 nr. 4

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Hoewel cryptocurrency voor veel mensen, waaronder voor mijzelf, nog toekomstmuziek lijkt te zijn, dringt deze technologische ontwikkeling onze juridische praktijk als vanzelf binnen. De Rechtbank Amsterdam heeft inmiddels geoordeeld dat een vordering tot betaling in bitcoins te beschouwen is als een vordering die voor verificatie in een faillissement in aanmerking komt. Een dergelijk bericht lezende, kijk ik extra uit naar ons TvHB-congres op 11 oktober 2018 met als thema 'Huurrecht actualiteiten, van Privacy tot Blockchain', waar wij nader inzicht zullen verk... ...lees meer

Artikel

Verificatie van vorderingen die na faillissement ontstaan aan banden gelegd

mr. D.M. van Geel en mr. D.J. van Dongen1

In 2004 wees de Hoge Raad het arrest Circle Plastics[2] waarin het bekende ‘toedoencriterium’ werd geformuleerd, dat gold voor de vaststelling van boedelschulden. In 2013 ging de Hoge Raad om, toen hij het arrest Koot Beheer/Tideman[3] wees. De Hoge Raad formuleerde in dat arrest nieuwe criteria voor het ontstaan van een boedelschuld, en stond toe dat nakomingsvorderingen die ná faillissement ontstaan voor verificatie in aanmerking komen. Indien een vordering voor verificatie in aanmerking komt, wordt die vordering meegenomen als (faillissements)schuld van de gefaill... abonneren of dit artikel kopen.

De betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiel aansprakelijkheids...

mr. drs. D.H. de Witte1

De huurder of verhuurder kan bij het aangaan, het uitvoeren of het beëindigen van een huurovereenkomst worden bijgestaan door een deskundige, zoals een makelaar, advocaat, accountant of gerechtsdeurwaarder. Als de huurder of verhuurder vindt dat de door hem ingeschakelde beroepsbeoefenaar of de beroepsbeoefenaar van de wederpartij een fout heeft gemaakt waardoor hij schade lijdt, kan hij die beroepsbeoefenaar civielrechtelijk aansprakelijk stellen. Bij een fout van de ‘eigen’ beroepsbeoefenaar zal de aansprakelijkheid veelal worden gegrond op de overeenkomst van opdracht. Als de beroepsb... abonneren of dit artikel kopen.

De intellectuele eigendom op de ROZ-modellen

mr. A. van der Hilst1

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (hierna: ROZ) brengt op regelmatige basis modelcontracten uit ten behoeve van de verhuur van woonruimte, winkelruimte, kantoorruimte en autoboxen/parkeerplaatsen (hierna: de ROZ-modellen). In de ROZ-modellen worden de meest wezenlijke rechten en verplichtingen van verhuurders en huurders uitvoerig geregeld. De ROZ stelt de ROZ-modellen op haar website beschikbaar ten behoeve van alle huurders en verhuurders van vastgoed en deze modellen hebben te gelden als 'dé standaard' binnen de verhuurpraktijk.[2]In de aanhef van de... abonneren of dit artikel kopen.

Huurbeëindiging wegens renovatie en een rendementsverbetering. Worden de touw...

mw. mr. J.M. de Bruin en mr. O.A.A. Alberts1

De aanleiding voor dit artikel is een aantal recente uitspraken met betrekking tot huuropzeggingen op grond van dringend eigen gebruik in de vorm van renovatie (en in het verlengde daarvan de belangenafweging). Het gaat om een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 22 mei 2017[2] en twee uitspraken van het Hof Amsterdam van 13 juni 2017[3] en 19 december 2017.[4] In alle gevallen heeft verhuurder de huurovereenkomst opgezegd vanwege een renovatie die niet met instandhouding van de huurovereenkomst kan plaatsvinden. Verhuurder beoogt eveneens in alle gevallen een re... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam, 9 januari 2018 , ECLI:NL:GHAMS:2018:28 (TvHB 2018/13)

A. Bergers-Kemp

Met noot van A. Bergers-KempVervolg op ECLI:NL:GHAMS:2017:1188 (tussenarrest)Geen cassatie ingesteldSamenvattingGebrekenregeling, koop breekt geen huur, tekortkoming, verschillende appartementsrechten, twee verhuurders, huurprijsvermindering, schadevergoedingDe huurder heeft twee verschillende appartementsrechten als één bedrijfsruimte gehuurd. Op enig moment is de eigendom van één van de twee appartementsrechten overgedragen, zodat huurder de bedrijfsruimte nu huurt van twee verschillende verhuurders. Er ontstaat een gebrek aan he... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 20 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:471 [de vof] / Unibail-Roda...

Y.A. Mijhad

Met noot van Y.A. MijhadSamenvattingOpzegging, nieuwe huurovereenkomst, toepasselijke opzeggingsgronden, wachttijd van drie jaarDe huurder huurt winkelruimte in het winkelcentrum Leidsenhage en exploiteert in het gehuurde een kapsalon. Het gehuurde is sinds 2013/2014 eigendom van de verhuurder. De huurrelatie betreffende het gehuurde dateert van oktober 1997, toen tussen rechtsvoorgangers van de huurder en de verhuurder een eerste schriftelijke huurovereenkomst is gesloten. De huidige huurder heeft op 10 mei 2012 een schriftelijke huurovereenkom... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam, 2 februari 2018, ECLI...

V.G.J. Boumans

Met noot V.G.J. BoumansSamenvatting WR 2018/79, AR 2018/631Koop breekt geen huur, servicekostenafrekening, dwaling, wijziging huurovereenkomstDe eisers zijn allen huurders van een unit in de Markthal te Rotterdam. De gedaagde is de opvolgend verhuurder van de oorspronkelijke verhuurder met wie de huurders de huurovereenkomsten zijn aangegaan. Bij aanvang van de huurovereenkomsten is overeengekomen dat de verhuurder een aantal bijko... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam, 26 april 2018, ECLI:N...

C.A.M. Russel

Met noot van C.A.M. RusselSamenvatting Zknr. 6587701 VZ VERZ 18-664Huurprijsaanpassing, deskundigenbenoeming, overeenstemmingDe verhuurder van een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW is van mening dat de huurprijs op grond van art. 7:303 BW dient te worden verhoogd. Partijen zijn in dat kader in overleg getreden over de benoeming van een deskundige voor een advies omtrent de huurprijs. Op enig moment gedurende dat overleg heeft de verhuurder op grond van art. 7:304 lid 2 BW de rechter verzocht een deskundige te benoemen, aangezien de verhuurder van ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

PublicatiesBoekenJ. Heikens, H. Hielkema, M. Wissink, Huurrechtmemo 2018/2019, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Nederland B.V.ArtikelenA.E. De Vos, Beëindiging huurovereenkomst via WhatsApp’, HIP 2018-5, p. 12-14 (HIP 2018/95).E.P.W. Korevaar, ‘Binding huurder aan besluiten over openingstijden. Beschouwingen aan de hand van de Paddepoel-uitspraken’, HIP 2018-4 p. 14-16 (2018/84).J.J.M. Norbart-Ten Hoor, ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:3... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 april 2018 tot en met 31 mei 2018. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS