Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2022 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. V.G.F. Boumans
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
I. Reimert
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

In deze najaarseditie bezorgen wij u weer een aantal interessante artikelen en lezenswaardige annotaties bij uitspraken.   Katja Keij bespreekt in haar bijdrage de wijze waarop artikel 7:308 BW (goodwillvergoeding voor huurder) wordt toegepast aan de hand van de jurisprudentie over dit wetsartikel in de laatste 10 jaar. Keij staat daarna stil bij een ouder arrest van de Hoge Raad uit 1987 waarin een beroep op artikel 7:308 BW slaagde. Uit de door Keij besproken jurisprudentie van de afgelopen 10 jaar blijkt dat niet vaak een beroep wordt gedaan op dit wetsartikel, en... ...lees meer

Artikel

De betekenis van artikel 7:308 BW in de praktijk

mr. K. Keij1

Op basis van art. 7:308 BW geldt dat indien een verhuurder voordeel geniet – nadat hij de huurovereenkomst heeft opgezegd –, omdat in het gehuurde een bedrijf wordt uitgeoefend gelijksoortig aan dat van de voormalig (bevoegde onder)huurder, deze laatste partij aanspraak kan maken op een naar redelijkheid te berekenen vergoeding. In de Memorie van Toelichting bij de voorloper van art. 7:308 BW[2] stelde de wetgever dat het in de praktijk geregeld voorkomt dat een verhuurder aan het einde van de huur voordeel geniet, omdat in het pand e... abonneren of dit artikel kopen.

Totstandkoming huurovereenkomst bij overeenstemming over de essentialia en de...

mr. I.E. Hofhuis en mr. E. Ceulemans1

In dit artikel gaan wij in op de totstandkoming van een huurovereenkomst, meer in het bijzonder op precontractuele documenten en het daarin regelmatig opgenomen voorbehoud goedkeuring directie of voorbehoud goedkeuring van een ander orgaan. In hoofdstuk 1 onderzoeken we wanneer afspraken die zijn gemaakt voorafgaand aan het opmaken van de huurovereenkomst al moeten worden aangemerkt als een huurovereenkomst. Die afspraken zijn vaak schriftelijk vastgelegd in een precontractueel document met titels als huuraanbieding, huurvoorstel, intentieovereenkomst, Heads of Terms (HOT) en Letter of I... abonneren of dit artikel kopen.

Een huurovereenkomst en een overeenkomst van opdracht, een 'match made in hea...

mr. K.J.M. Corten en mr. C.J.A. Kokol1

Nederland is een diensteneconomie en de afgelopen jaren is een opmars van nieuwe en innoverende diensten te bespeuren. Daarnaast is de 'outsourcing' van diensten een wereldwijde trend.[2] Nieuwe en/of samengestelde diensten zijn niet altijd in te passen in het wettelijk kader, hetgeen tot problemen kan leiden in de kwalificatie en uitleg van de betreffende overeenkomsten. Het grote aantal bijzondere contracten heeft tot gevolg dat rechtsverhoudingen vaak kenmerken hebben van meer bijzondere contracten en leidt tevens tot een stroom aan jurisprudentie.[3] 1. Inleiding... abonneren of dit artikel kopen.

De opeisbaarheid van servicekosten

mr. V.S. van Brouwershaven1

In de Nederlandse markt is het niet ongebruikelijk dat een verhuurder zorgdraagt voor de levering van zaken en diensten en dat de huurder hiervoor een vergoeding betaalt. Op deze vergoeding wordt vaak een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast. Bij vastgoedtransacties waar de koper na overdracht ook verhuurder wordt, komt het regelmatig voor dat verkoper en koper in de koopovereenkomst afspraken maken over hoe om te gaan met de toekomstige afrekening van de servicekosten. Servicekosten worden over het algemeen jaarlijks met de huurder afgerekend en een koper zal... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken Y.A.M. Jacobs, H.J. Rossel, J.A. Tuinman (red.), Tekst & Commentaar Huurrecht, Deventer: Wolters Kluwer Nederland B.V. (ISBN 9789013166439).   G.M. Kerpestein, Huurrecht Bedrijfsruimte, Editie 2022, Den Haag: Sdu (ISBN 9789012407953).   T.H.G. Steenmetser, Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen, Editie 2022-2023, Den Haag: Sdu (ISBN: 9789012408226).   H.N. Schelhaas, W.L. Valk, Uitleg van rechtshandelingen, In nationaal en internationaal perspectief, Deventer: Wolters Kl... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS