Tijdschrift voor Internetrecht

2017 nr. 5/6

Inleiding

Netwerkeffecten

mr. R.J.J. Westerdijk1

In recente publicaties wordt steeds vaker de vergelijking gemaakt tussen data en olie. Data zouden de nieuwe olie zijn. Dat is niet alleen het geval vanwege de enorme waarde die aan data is verbonden, maar ook als je kijkt naar de spelers op de markt voor data en hun marktposities. Data zijn met name door het netwerkeffect belangrijk voor de grote spelers op het gebied van Internet en sociale media. Vooral Google en Facebook verdienen veel geld door middel van advertenties, die voornamelijk op hun platformen worden geplaatst vanwege het enorme aantal gebruikers van deze partijen. Met Ama... ...lees meer

Artikel

Over the top: Het voorstel voor de Europese e-Privacyverordening

mr. H.W. Roerdink1

In het kielzog van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een e-Privacyverordening (EPV). Dit voorstel ziet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor gebruikers van elektronische-communicatiediensten. Het gebruik van deze diensten heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Het gebruik van elektronische-communicatiediensten vraagt om aandacht vanuit privacy optiek, met name het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens neergelegd in diverse verdra... abonneren of dit artikel kopen.

De dogmata van de geheimhouding - Vereist de toename van het grootschalig lek...

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh1

1. De sleepwet geeft meer bevoegdheden, misbruik van bevoegdheden vereist meer toezichtDe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 – ook wel bekend als ‘sleepwet’ – is op 1 september jongstleden in werking getreden en wordt in maart 2018 aan een raadplegend referendum onderworpen. Ondanks de meer dan 400.000 handtekeningen die zijn verzameld is – opnieuw – de oorverdovende stilte in het publieke debat opvallend. Het is zelfs niet ondenkbaar dat het referendum – anticiperend op de afschaffing van de gehele regeling voor raadgevende referenda – wordt afgelast. De verkla... abonneren of dit artikel kopen.

De meldplicht cybersecurity

mr. S.E.M.A. Abbady en mr. A.P. Koburg1

Op 1 oktober 2017 is de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (‘Wgmc’) in werking getreden, met uitzondering van art. 5 tot en met 8, die betrekking hebben op de meldplicht cybersecurity. [2] In de nota van toelichting staat dat de meldplicht cybersecurity pas in werking kan treden, wanneer vaststaat voor welke vitale aanbieders en producten en diensten de meldplicht zal gaan gelden.[3] Een algemene maatregel van bestuur hierover, het Besluit meldplicht cybersecurity (‘Bmc’), is in voorbereiding.[4] De Staatssecretaris va... abonneren of dit artikel kopen.

De verordening vrij verkeer van niet-persoonlijke data en blijvende onmogelij...

mr. O.F.A.W. van Haperen en mr. R.P. Santifort1

Op 13 september 2017 heeft de Europese Commissie (‘EC’) een verordening voorgesteld die regels voorschrijft voor vrij verkeer van ‘niet-persoonlijke data’.[2] Het voorstel heeft tot doel een leemte op te vullen ten behoeve van vrij verkeer van informatie die niet tot de persoon herleidbaar is. Het voorstel vloeit voort uit de Digital Single Market (‘DSM’) strategie van de EC. Wij voorspellen dat deze verordening in Nederland juridisch gezien weinig impact zal hebben. Nederlandse clouddienstverleners zullen, gelet op hun koppositie in de markt, hier echter wel baat bij hebben. De verorden... abonneren of dit artikel kopen.

De lawyerbot: de toekomst van de advocatuur?

mr. ir. A. Engelfriet1

De robot in toga, over twintig jaar een vast beeld in de rechtbank? Dat beeld hebben veel mensen als het gaat over legal tech en automatisering in de juridische sector. Robots en kunstmatige intelligentie staan sterk in de belangstelling, en hun gebruik neemt gestaag toe. Zo verscheen onlangs een juridische robot die geheimhoudingscontracten kan beoordelen zonder menselijke tussenkomst. Nu steeds meer van zulke diensten hun opmars maken, roept dat de vraag op: wat gaat de toekomst hier brengen? abonneren of dit artikel kopen.

Google: Is een veiling van prijsvergelijksresultaten dan wél mededingingsproof

mr. M. de Koning1

1. IntroductieOp 27 juni 2017 heeft de Europese Commissie (‘de Commissie’) Google een geldboete van EUR 2,42 miljard opgelegd wegens inbreuk op de EU-antitrustregels.[2] Google heeft zijn machtspositie als zoekmachine misbruikt door een ander Googleproduct, zijn prijsvergelijkingsdienst, systematisch te bevoordelen (bovenaan te plaatsen) bij het weergeven van de resultaten. Resultaten van concurrenten werden onderaan geplaatst. Concurrenten konden zo niet op merites concurreren en innoveren en consumenten is een echte keuze ontnomen zowel in diensten als het benutten van innovat... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Elektronisch communiceren met de overheid - Annotatie Centrale Raad van Bero...

mr. dr. I.M. Boekema1

Burgers kunnen hun zaken met de overheid steeds vaker digitaal afhandelen. Daarbij moeten ze er wel op letten, dat ze het juiste e-formulier of mailadres gebruiken. Op 4 augustus 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gewezen in een zaak, waarin een burger het verkeerde e-formulier had gebruikt om bezwaar in te dienen ( ECLI:NL:CRVB:2017:2705 ). Er is nog weinig jurisprudentie over deze specifieke situatie. De uitspraak geeft bestuursorganen veel ruimte om dit soort berichten te weigeren. Dit strookt met de wettekst van de Awb en vaste jurisprudentie, maar laat wel de valkuil... abonneren of dit artikel kopen.

Vestigingsplaats Pokerstars.eu - Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 23 mei 2...

mr. F.M.M. Duynstee1

Voordat ik inga op de onderhavige uitspraak van Hof Amsterdam, zal ik kort de fiscale achtergrond en de fiscale dynamiek toelichten. Anders dan in de Wet op de Kansspelen is een internet kansspel al sinds 1 november 2008 wettelijk geregeld in de Wet op de Kansspelbelasting 1964.[2] Fiscaal is het niet relevant of het aanbieden van internet kansspelen of het deelnemen aan internet kansspelen illegaal is. Bij de heffing van de kansspelbelasting over een internet kansspel wordt een onderscheid gemaakt tussen een binnenlands internet kansspel (de aanbieder zit in Nederland) e... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalImplementatie Wet bescherming bedrijfsgeheimenOp 10 november 2017 is het wetsvoorstel bescherming bedrijfsgeheimen en de Memorie van Toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel geeft regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157). De richtlijn beoogt de harmonisatie in de lid... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Europees initiatief tegen nepnieuwsDe Europese Commissie is een publieke consultatie gestart over nepnieuws. Tegelijkertijd heeft de Commissie een expertgroep opgezet. Doel van de consultatie en expertgroep is om strategie te ontwikkelen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. De consultatie sluit half februari. De expertgroep zal in januari 2018 worden geïnaugureerd.Bron: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/next-steps-against-fake-news-commission-sets-high-level-expert-group-and-launches-public Harmonisatie cyberverzekeringenDe... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie (IR 2017/144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,1...

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

144. Rechtbank Midden-Nederland 2 augustus 2017 (conciërge op school), ECLI:NL:RBMNE:2017:4010 Strafrecht, kinderporno, klassenfoto, pasfoto, chat, homosite, openbaar maken foto’s, verduistering, art. 240b Sr., art. 321 Sr, art. 322 Sr Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het verwerven en in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking door grote aantallen klassen- en pasfoto’s van leerlingen van de school waar hij als conciërge werkzaam was te kopi&... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS