Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. H.A. van Bommel
mr. M. Jansen Schoonhoven
mr. dr. D. Korsse
mr. R. Ligtvoet
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. C.A.M. van Reeken
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

 

Inleiding

Corona, what else?

mr. A. Verduijn RB

Deze maand valt mij de eer te beurt om deze column te vullen. Mijn gedachten zochten naar in het oog springende actualiteit op mijn vakgebied, het agro-belastingrecht. Maar ook ik kan er niet om heen. De lezer zou denken dat ik wereldvreemd ben als niet ook ik het zou hebben over de crisis waarin we wereldwijd verkeren. Bovendien kijken we in deze editie met een juridische bril naar de impact van de coronacrisis op de land- en tuinbouw en brengen we de belangrijkste maatregelen van dit moment in kaart, als een voorlopige tussenstand uiteraard. Daarom toch maar even mijmeren over ... ...lees meer

Artikel

Eikenprocessierups; slechts hinderlijk of bron van schadeclaims?

mr. J. van Zinderen1

1. EikenprocessierupsDoor de overlastpiek in 2019 konden de bestrijders van eikenprocessierups (EPR) de aanvragen niet meer aan. Boom- en terreineigenaren zijn zich zorgen gaan maken om de gezondheid van omwonenden en bezoekers maar ook om mogelijke schadeclaims. Wat moet een boom- of terreineigenaar doen om te voorkomen dat hij aansprakelijk is voor de schade van derden? In dit artikel zal ik ingaan op de zorgvuldigheidsnorm die een boom- of terreineigenaar in acht heeft te nemen in het kader van EPR. Op basis van ‘vlinderdichtheid’ wordt door experts verwacht dat in 202... abonneren of dit artikel kopen.

Vordering pachtvastlegging; pachtrecht (nog steeds) recht voor de dommen?

mr. H.A. van Bommel1

In een bijdrage in dit tijdschrift in 2008[2] stelde G.M.F. Snijders de vraag of het (destijds nog) nieuwe pachtrecht is geschreven voor de dommen. Het nieuwe pachtrecht was op 1 september 2007 in werking getreden, inclusief de in art. 7:397 BW geregelde geliberaliseerde pacht. Snijders signaleerde toen al dat in de toekomst nog nauwelijks bewust andere dan geliberaliseerde pachtovereenkomsten zouden worden gesloten voor percelen cultuurgrond. D.W. Bruil heeft in zijn evaluatie van de pachtregelgeving[3] dit onderwerp ook aangekaart. Hij stelde de vraag: wat d... abonneren of dit artikel kopen.

Corona in de agrarisch juridische praktijk

(prof. mr. D.W. Bruil) Het is bijna onvermijdelijk dat ook in dit tijdschrift aandacht wordt besteed aan de Corona -crisis. Deze crisis raakt velen, qua gezondheid, qua sociaal leven en ook in economisch opzicht vallen klappen. Ook de landbouw is aangeslagen, misschien (nog) niet over het de hele breedte – veel gaat nog gewoon door - maar zeker wel in specifieke sectoren, zoals de sierteelt, de fritesaardappelen, de bloemensector. Aan dit artikel is bijgedragen door enkele schrijvers: Kees Maas gaat in... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Centrale Grondkamer , 5 maart 2020 (TvAR 2020/8020)

E.H.M. Harbers

(mrs. Th.C.M. Willemse, D.H. de Witte en L.R. van Harinxma thoe Slooten en de deskundige leden mr. ing. E. Oostra en B.Th.W. Lamers) Met noot E.H.M. Harbers Pachtovereenkomst. GP 11.801 Provincie Noord-Brabant heeft als verpachtster in een eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst met een pachter een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende middelen opgenomen. Dat is toegestaan. Beschikking in de zaak van: het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant namens Provincie N... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 6 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:382 (X/Uitvoeringscommissie Ensch...

J.W.A. Rheinfeld

(mrs. C.A. Streefkerk , M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en F.J.P. Lock) Landinrichting. Herverkaveling. Met noot J.W.A. Rheinfeld [Wet inrichting landelijk gebied, art. 47, art. 48, art. 52, art. 56, art. 62, art. 63, art. 68, art. 69; Wet op de rechterlijke organisatie, art. 81 lid 1] Herverkaveling; Wet inrichting Landelijk gebied (Wilg). Beroep tegen besluit tot vaststelling van Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Belang van indeling in bodemgeschiktheidsklassen voor vaststelling ruilplan (fas... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

AlgemeenCoronaDe subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) in titel 2.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNELS) gewijzigd. De wijziging houdt verband met steun aan MKB-landbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus. Dit is aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer van het kabinet van 17 maart 2020. MKB-landbouwbedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en daardoor veroorzaakte bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen landbouwbe... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Grondinstrumentarium in de (agrarische) praktijk: nu en in de toekomstOndanks dat het kabinet, mede vanwege de Corona-perikelen, recent heeft besloten om de voor 1 januari 2021 geplande invoering van de Omgevingswet uit te stellen, is en blijft het belang van de werking en kennis het bestaande instrumentarium voor grondbeleid onverminderd groot. Bovendien staat het toekomstige wettelijke kader voor het grondinstrumentarium reeds vast, aangezien de Aanvullingswet grondeigendom op 10 maart jl. door de Eerste Kamer is aangenomen. Dit alles vormt de aanleiding voor het IAR om... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS