Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2018 nr. 5

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Op 11 oktober 2018 was het zo ver! In het Kasteel De Wittenberg vond het congres plaats dat het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte in samenwerking met uitgeverij Den Hollander heeft georganiseerd. Tijdens het congres is gesproken over het thema: ‘Huurrechtactualiteiten, van privacy tot blockchain’. Marieke Thijssen heeft als key note speaker verteld over de invloed van de nieuwe privacy regelgeving op onze huurrechtpraktijk en Annemarije Schoonbeek en Michiel van Eersel behandelden het onderwerp ‘Huurrecht en blockchain.’ Naast deze plenaire sessies, hebben... ...lees meer

Artikel

Het grote belang van een proces-verbaal bij oplevering van het gehuurde; een ...

mr. S. van der Kamp1

Veel discussies tussen huurders en verhuurders van bedrijfsruimte vinden hun oorsprong in gebrekkige vastlegging van de staat van oplevering. Ook realiseren partijen zich dikwijls onvoldoende gerealiseerd dat zij over bepaalde zaken afspraken moeten maken en overzien zij niet de consequenties van het achterwege laten daarvan. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een aantal situaties die zich in de praktijk geregeld voordoen en wordt geïdentificeerd welke juridische discussies in die situaties op de loer liggen. Typische voorbeelden: abonneren of dit artikel kopen.

Als een extra huurprijs voor een uitbreiding van het gehuurde wordt overeenge...

mr. M. van Heeren1

Op grond van art. 7:303 lid 1 BW kan een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd: (a) indien de huurovereenkomst voor bepaalde tijd geldt na afloop van deze overeengekomen duur en (b) in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.[2] Onder sub b valt dus ook de situatie dat partijen tijdens de duur van de huurovereenkomst de huurprijs opnieuw of nader vaststellen. Maar wanneer is daarvan sprake? Dat d... abonneren of dit artikel kopen.

Aansprakelijkheid van de verhuurder voor door de huurder aangebrachte opstallen

mr. E.H.H. Schelhaas1

Een huurder kan, al dan niet met toestemming van de verhuurder, opstallen op het gehuurde realiseren. Denk aan de realisatie van een tankstation op gehuurde grond of een tribune op een gehuurd voetbalveld. De vraag rijst of de verhuurder hierbij bijzondere risico’s loopt en – zo ja – of hij deze contractueel kan uitsluiten.[2] In dit artikel zal meer in het bijzonder worden ingegaan op de aansprakelijkheidsrisico’s jegens derden.[3] Denk in dit kader aan een willekeurige bezoeker of voorbijganger. Hierbij is met name de (risico)aansprakelijk... abonneren of dit artikel kopen.

De notariële akte als executoriale titel ten behoeve van het ontruimen van he...

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

De theorie is eenvoudig. Na het eindigen van de huurovereenkomst is de huurder verplicht om het gehuurde weer ter beschikking van de verhuurder te stellen.[2] Oftewel: aan het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde te ontruimen. Het komt echter met enige regelmaat voor dat de huurder tekortschiet in zijn ontruimingsverplichting. De verhuurder zal dan maatregelen moeten nemen om de huurder alsnog tot ontruiming te dwingen. Het voeren van een kort geding, al dan niet bij de kantonrechter, ter verkrijging van een ontruimingsvonnis, dat vervolgens do... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad, 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:675 Imagine Corporation B.V. c.s. / ...

I.E. Hofhuis

Met noot van I.E. HofhuisRvdW 2018/566 WR 2018/177 en conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2018:244SamenvattingGebrekenregeling , leegstand, winkelcentrum, tegenvallende bezoekersaantallen, wijziging branchering, buitengerechtelijke ontbinding, tekortkoming De huurders huren een winkelunit in een winkelcentrum op Bonaire en exploiteren daar een winkel. Bij aanvang van de huurovereenkomst was het de bedoeling van de verhuurder om andere units in het winkelcentrum ook te verhuren met d... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:875 Zeppelin B.V. c.s. / Soul-Inn B...

I.C.K. Mol

Met noot van I.C.K. MolIn cassatie op Hof Den Haag 14 februari 2017 RvdW 2018/699SamenvattingKwalificatie, contractenrecht, ontbinding huurovereenkomst, huurachterstand, hennepkwekerijDe huurder en de verhuurders hebben discussie over de kwalificatie van een overeenkomst. De huurder verdedigt dat de overeenkomst een koopovereenkomst is, hetgeen de verhuurders betwisten. De huurder meent dat de koopovereenkomst nietig is en vordert terugbetaling van de koopprijs (onder aftrek van ... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 17 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1103 Appellant / Geïntimeer...

T.W. de Waard

Met noot van T.W. de WaardSamenvattingBoete, huur bedrijfsruimte, matiging contractuele boete, verbintenissenrechtDe huurder van een winkelruimte heeft meerdere keren een betalingsachterstand laten ontstaan. De verhuurder heeft tot twee keer toe in kort geding betaling van de huurachterstand en andere boetes en kosten gevorderd. In beide gevallen zijn de huurachterstand met de daarover verschuldigde wettelijke handelsrente, de contractuele boete voor te late betaling, de incassokosten en de proceskosten toegewezen. Vervolgens heeft de huurder in... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 3 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:875 Appellante / ASR Levensv...

K. Keij

Met noot van K. Keij200.192.954/01SamenvattingBeëindiging, renovatie, dringend eigen gebruik, uitvoerbaar bij voorraadDe verhuurder wil vier bestaande bedrijfsruimtes samenvoegen en uitbreiden omdat volgens de verhuurder de vraag naar grote bedrijfsruimte is toegenomen. Het hof oordeelt dat uit het geschetste renovatieplan blijkt dat de plaats en functie van het gehuurde na de renovatie niet hetzelfde zullen zijn, nu het gehuurde zal opgaan in een groter geheel. Mede gelet op het ingrijpende karakter van de verbouwing en de verwachte re... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

PublicatiesBoekenJ.G.E. Gieskes e.a. (red.), Fiscaliteit & Vastgoed, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2018.J. Kist, Huurrecht begrepen, Den-Haag: Boom Juridische Uitgevers 2018.TijdschriftenM.B.J. Thijssen, ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:211 BW’, HIP 2018/97, afl. 5, p. 19-20. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode juni en juli 2018. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS