Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2019 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. N. Amiel

Redactie

mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. van Schoonhoven-Sloot
mr. K.M. Verdurmen
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. M. van Heeren
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
mr. M. Wösten
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

De kranten staan vol over de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen. Het blijkt voor verhuurders lastig om woonfraude op te sporen omdat overheidsinstanties als de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank vanwege nieuwe (Europese) privacyregelgeving huiverig zijn om informatie te delen. Tijdens het congres 'Huurrecht actualiteiten, van privacy tot blockchain', nam Marieke Thijssen ons als eerste key note speaker mee in de actuele privacyregelgeving. Het was de bedoeling om het vorige nummer, de congresspecial, met haar bijdrage te openen, maar da... ...lees meer

Artikel

De AVG en verhuur van bedrijfsruimte

mr. M.B.J. Thijssen1

Wie bij verhuur denkt aan privacy, denkt doorgaans aan het gebruik van persoonsgegevens van huurders van woonruimte. Verhuurders van woonruimte gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens voor het screenen van huurders en voor het opstellen en uitvoeren van huurovereenkomsten.[2] Ook bij verhuur van bedrijfsruimte worden daarvoor persoonsgegevens gebruikt. Daarnaast worden bij verhuur van zowel woon- als bedrijfsruimte in toenemende mate persoonsgegevens gebruikt door toepassing van allerhande technologie. Wie daar een beeld bij wil krijgen, kan een zogenaamde datawandel... abonneren of dit artikel kopen.

Algemene voorwaarden en het huurrecht

mr. V.G.J. Boumans1

In de cyclus over het huurrecht en aanpalende rechtsgebieden ga ik in deze bijdrage in op het leerstuk van de algemene voorwaarden (art. 6:231 tot en met 6:247 BW) en het huurrecht. Een groot gedeelte van de in Nederland afgesloten huurovereenkomsten wordt gebaseerd op een modelcontract. Naast de bekende modellen van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) wordt in de praktijk (weliswaar in mindere mate) ook gebruikgemaakt van andere modelhuurovereenkomsten, zoals de modellen van Detailhandel Nederland en de Rijksgebouwendienst (voor bedrijfsruimte) of van Aedes (voor wo... abonneren of dit artikel kopen.

Voorwaardelijke (huur)overeenkomsten

mr. A. van der Hilst1

Dit artikel is de vierde in een cyclus van achttien artikelen over ‘huur en verbintenissenrecht’ die in 2019 en 2020 in dit tijdschrift gepubliceerd worden. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek. Gelet op de gelaagde structuur van het BW zijn ook de bepalingen van Boek 3 en Boek 6 ten aanzien van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht op de huurovereenkomst van toepassing.[2] Bij de invoering van het huidige huurrecht merkte de wetgever in de memorie van toelichting op dat het bestaande hu... abonneren of dit artikel kopen.

Bestemming, brandveiligheid, bodem, asbest en energie - Een verkenning van en...

mr. Y.A. Mijhad1

De huurrechtpraktijk heeft raakvlakken met een groot aantal bestuursrechtelijke onderwerpen. In een huurrechtelijke context kunnen vragen rijzen over onderwerpen zoals bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen voor bouwen en afwijkend gebruik, gebruiksmeldingen, bodemverontreiniging, asbestverontreiniging, legionellabesmetting en preventie, (verplichte) energiebesparingsmaatregelen, warmtelevering, drank- en horecawetvergunningen, exploitatievergunningen, vergunningen op basis van de Huisvestingswet, gedwongen sluiting van een pand vanwege overtreding van de Opiumwet... abonneren of dit artikel kopen.

Gebrekkig binnenklimaat (revisited): is het nog steeds altijd te koud of te w...

mr. S.M. van de Pest1

In het najaar van 2011 verscheen in dit tijdschrift een artikel van mijn hand met de titel ‘Altijd te koud of te warm in het gehuurde? Gebrekkig binnenklimaat en de mogelijkheid van exoneratie.’[2] In het artikel stond de vraag centraal wanneer een slecht binnenklimaat een gebrek in de zin van art. 7:204 lid 2 BW oplevert. En indien sprake is van een gebrek of verhuurder zich kan exonereren voor de gevolgen daarvan. Sindsdien zijn er talloze uitspraken gewezen over, samengevat, een gebrekkig binnenklimaat. Zowel bij de verhuur van w... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam, 19 juni 2018 (tussenarrest) / 20 november 2018 (eindarrest), ...

A. Bergers-Kemp

Met noot van A. Bergers-KempSamenvatting ECLI:NL:GHAMS:2018:4260Be ëindiging, opzegging door verhuurder, art. 7:296 BW, beroep op opzegging door rechtsopvolgers, dringend eigen gebruik, renovatie, einddatumDe huurder huurt met ingang van 1 oktober 2010 een 290-bedrijfsruimte. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik c.q. renovatie op. Hangende het hoger beroep wisselt het gehuurde tweemaal van eigenaar en wordt de procedure tweemaal, na schorsing en hervatting, voortgezet op naam van de nieuwe eigenaar. Dat is ge... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9909 Stichting ...

J.W. Adriaansens

Met noot van J.W. AdriaansensSamenvattingTotstandkoming, aanbod en aanvaarding, totstandkomingsvoorbehoud Partijen hebben onderhandeld over een huurovereenkomst. Op enig moment worden deze onderhandelingen gestaakt. De vraag ligt voor of overeenstemming is bereikt, al dan niet op de kernvoorwaarden. Het gerechtshof geeft aan wat in het onderhavige geval onder de kernvoorwaarden moet worden verstaan en oordeelt vervolgens dat hieromtrent geen overeenstemming tot stand is gekomen. Gerechtshof [appell... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2713 Hoger beroep van rec...

F. van Westrhenen

Met noot van F. van WestrhenenSamenvattingHuurprijsaanpassing, vordering tot inzage in huurovereenkomstenDe huurder huurt sinds 1990 ruim 570.000 vierkante meter haventerrein, aangrenzende haventaluds en water van de verhuurder. De huurovereenkomst voorziet bij voortzetting van de huurovereenkomst in aanpassing van de huurprijs naar het huurprijsniveau voor vergelijkbare terreinen. Nadat de huurovereenkomst op verzoek van de huurder wordt voortgezet, stelt de verhuurder een flink hogere nieuwe huurprijs voor. De huurder is het niet eens met de v... abonneren of dit artikel kopen.

Kantonrechter Utrecht (kort geding), 19 oktober 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:505...

M. van Schie

Met noot van M. van SchieSamenvattingBeëindiging, 290-bedrijfsruimte, huurovereenkomst voor twee jaar, voortgezet gebruik, beroep op huurbescherming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, ontruimingDe verhuurder verhuurt voor twee jaar een 290-bedrijfsruimte aan de huurder. In de maand voor het einde van de huurovereenkomst komen partijen op verzoek van de huurder een verlenging van de huurovereenkomst met vijf maanden overeen. De afspraak wordt vastgelegd in een allonge-vaststellingsovereenkomst die de verhuurder voor h... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

BoekenF.C.P. Teeuw, Huurgeschillen ontleed. Complete set van 3 delen, Utrecht: Academische Uitgeverij Eburon 2019.J.M. Heikens e.a. (red.), Huurrechtmemo 2018/2019, Deventer: Wolters Kluwer 2019.Artikelen in tijdschriftenM.H.L. van Dijkman, ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:300 lid 4 BW’, HIP 2019/21, afl. 1, p. 24-25. M.H.P. de Wit, ‘Geen huur maar concessie: rechtsleer Hoge Raad overboord?’, HIP 2019/20, afl. 1, p. 19-23... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 december 2018 tot en met 31 januari 2019. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS