Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen

Er is woningnood in grote delen van Nederland. Onder meer de stikstofproblematiek leidt tot vertraging in de bouw van nieuwe woningen. Mede vanwege deze redenen wordt gezocht naar alternatieven voor het realiseren van woningen. Onder meer door bestaande bedrijfsruimten beschikbaar te maken als woonruimte in alle soorten en maten.   Marieke van Schie besteedt in haar artikel aandacht aan de onderverhuur van bedrijfsruimten voor woondoeleinden. Zij onderzocht of, en zo ja, op welke wijze de zogenaamde "afstemmingsregel" die voortvloeit uit het Zonshofje I arrest doorwe... ...lees meer

Artikel

De afstemmingsregel van het Zonshofje I arrest en de onderverhuur van bedrijf...

mr. M. van Schie1

In geval van onderverhuur van een gebouwde onroerende zaak, geldt voor de vraag welk huurregime van toepassing is, als hoofdregel dat de hoofdhuurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst separaat moeten worden gekwalificeerd. De kwalificatie van de onderhuurovereenkomst is niet afhankelijk van die van de hoofdhuurovereenkomst. Het is echter – onder bijzondere omstandigheden – mogelijk, dat het regime van de hoofdhuurovereenkomst die van de onderhuurovereenkomsten volgt. Als op alle met bewoners te sluiten onderhuurovereenkomsten het woonruimteregime van toepassing is, dan bestaat de kans... abonneren of dit artikel kopen.

Art. 7:230a BW en (al) zijn haken en ogen

mr. A.A.L. Oving1

Iedere jurist die zich bezighoudt met het huurrecht is bekend met art. 7:230a BW. Hierin is kort gezegd bepaald dat een huurder van een '230a-ruimte' wiens huurovereenkomst is geëindigd, binnen twee maanden nadat hem de ontruiming van het gehuurde is aangezegd, de rechter kan verzoeken de hem gestelde ontruimingstermijn te verlengen. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek komt het in feite neer op een belangenafweging. De rechter moet beoordelen of de belangen van de huurder bij verlenging van de ontruimingstermijn prevaleren boven de belangen van de verhuurder bij ontruiming van h... abonneren of dit artikel kopen.

Kroniek Benzinewet

mr. B.N. Cammelbeeck1

In nummer 2 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2015 is de eerste Kroniek Benzinewet verschenen. In die kroniek werd de inhoud van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Stb. 2005, 354, hierna: de Benzinewet) uiteengezet en de belangrijkste civiele rechtspraak besproken die vanaf de invoering van de Benzinewet in 2005 tot en met 31 januari 2015 is gepubliceerd. In nummer 3 van het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte uit 2017 is de tweede Kroniek Benzinewet gepubliceerd. In die kroniek werd de wijziging van de Benzinewet op bas... abonneren of dit artikel kopen.

Kwalificeert een tussen partijen gesloten overeenkomst als huur of bruikleen?

mr. T.S.M. Fraai

Het komt vandaag de dag nog steeds regelmatig voor dat er een geschil ontstaat tussen partijen over de vraag of een gesloten overeenkomst kwalificeert als huur of bruikleen. Ook in de eerste helft van 2022 is alweer gebleken dat de problematiek omtrent de kwalificatie van een overeenkomst als bruikleen of huur nog steeds een actueel discussiepunt is. Het verschil is van belang omdat een huurder bij een huurovereenkomst in de regel bescherming geniet; een bruiklener geniet een dergelijke bescherming evenwel niet. Op grond van artikel 7A:1787 BW heeft de gebruiker hooguit een recht op gebr... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Publicaties in tijdschriften M.R. Ruygvoorn, "Verjaring bij schadevergoeding; wanneer is sprake van "bekendheid" met schade en aansprakelijkheid", Bb 2022/48.   J.A. van Strijen, E.P. Vogelaar, "Opzeggen van een huurovereenkomst voor artikel 7:290-bedrijfsruimte op grond van dringend eigen gebruik", Bb 2022/50.   I.I. van Tuyll van Serooskerken, N.A. van Werd, "Airbnb mag snoepen van twee wallen", ORP 2022/5.   N.E. Groeneveld-Tijssens, "De verklaring voor recht versus de veroordeling tot ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS