Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2021 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. E.H.M. Harbers

Redactie

mr. P.P.A. Bodden
mr. H.A. van Bommel
prof. mr. D.W. Bruil
mr. W.H.G.A. Filott
prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
mr. dr. J.W.A. Rheinfeld
mr. W.L. Valk
mr. A. Verduijn RB
mr. W.J.E. Van der Werf
mr. Th.C.M. Willemse

Redactiesecretaris(sen)

mr. W.M.A.K. Parmet

Inleiding

Stikstofrechten en pacht, een eerste gedachte

mr. E.H.M. Harbers

In de meeste provincies is inmiddels het extern salderen mogelijk gemaakt. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofrechten (via de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, hierna: Wnb-vergunning) kan overdragen. In de terminologie van de provincies is er sprake van een saldogever, een bedrijf dat (deels) stopt en een saldo-ontvanger. Die mag maximaal 70% van de gerealiseerde capaciteit gebruiken. De overige 30% wordt ingetrokken en draagt bij aan een depositiedaling. Ook is verleasen mogelijk. Da... ...lees meer

Artikel

Financierbaarheid van pachtersinvesteringen

ir. G.A. Bakker-Smit en mr.ir. B.P.C. van Weert1

De pachter heeft er belang bij dat hij zijn bedrijf steeds opnieuw in overeenstemming kan brengen met de eisen van de tijd. Dit kan betekenen dat hij moet investeren in de verbetering van (met name) gepachte gebouwen.Aldus Valk in het nieuwe deel over pacht in de Asser-serie.[2] De praktijk blijkt echter anders te zijn; de moderniteit van de bedrijfsgebouwen op de bedrijven met minder dan 25% van de grond in eigendom blijft duidelijk achter bij die op de andere groepen van bedrijven.[3] Als de pachter zou willen investeren in verbetering van ... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale aspecten van aanwending van landbouwgrond voor een zonnepark

drs. N.W.M. van der Ende RB en mr. A. Verduijn RB1

Op veel landbouwgrond zijn in de afgelopen tijd zonneparken ontwikkeld. Ook het overheidsbeleid is gericht op de realisatie van nieuwe bronnen van duurzame energie en stimuleert dit met name door prijssubsidiëring in de vorm van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, de SDE++. Dit heeft ook projectontwikkelaars actief gemaakt, die proberen grondposities te verwerven daar waar bijzondere kansen liggen om zonneparken te ontwikkelen. De eigenaar van landbouwgrond kan meewerken aan terbeschikkingstelling van zijn grond middels het ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Pacht - Hof Arnhem-Leeuwarden, 18 september 2018 en 27 augustus 2019,  ECLI...

B. Nijman

(mrs. Th.C.M. Willemse, J.H. Lieber, en H.L. Wattel en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. J.H. Jurrius)Met noot B. NijmanPachtovereenkomst. ECLI:NL:GHARL:2019:7070 [Burgerlijk Wetboek, art. 7:311, art. 7:322, art. 7:397, art. 7:130 lid 1 sub e; Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, art. 170]Verpachter mag zijn stelling dat partijen telkens reguliere pachtovereenkomsten voor de duur van een jaar zijn aangegaan bewijzen. arrest van de pachtkamer van 18 september 2018inzake abonneren of dit artikel kopen.

Zakelijke rechten - Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 juli 2020, ECLI:NL:GHA...

W.J.E. Van der Werf

(mrs. H.E. de Boer, W.C. Haasnoot en J.K.B. van Daalen) Met noot W.J.E. Van der WerfOnteigening. Schadeloosstelling.[Onteigeningswet, art. 40]Geding na verwijzing (Hoge Raad: ECLI:NL:2016:1273: ). Onteigening. Geen schadeloosstelling voor wederbelegging / wederaankoop omdat Vabeog de onteigende percelen zou hebben verkocht indien er geen onteigening had plaatsgevondenarrest (na verwijzing) van 21 juli 2020in de zaak vande publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Tiel,... abonneren of dit artikel kopen.

Ruimtelijke ordening - Rechtbank Midden-Nederland, 24 april 2020 en 1 septemb...

J. Heinen

(mrs. N.M.H. van Ek, R.C. Moed en A.R. Klijn )Met noot J. HeinenRuilverkaveling. en ECLI:NL:RBMNE:2020:3791 [Waterschapswet, art.86 lid 3; Algemene wet bestuursrecht, art.3:2, art. 3:46, art. 8:51a, art. 8:51b lid 1, art. 8:72 lid 4a, art. 8:80a]Bij ruilverkaveling is het onderhoud van de watergang aan verweerder toegewezen. In de Legger oppervlaktewateren legt verweerder de onderhoudsplicht voor de kantzone op aan eisers. In strijd met artikel 3:4, eerste en tweede lid, van de Awb is geen sprake van een volledige en evenred... abonneren of dit artikel kopen.

Diversen - Gerechtshof Den Haag, 16 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2297 (mee...

T.J. Mellema-Kranenburg

(mrs. A.N. Labohm, C.M. Warnaar en B. Breederveld)Met noot T.J. Mellema-KranenburgErfrecht. Meerwaardeclausule.[Burgerlijk Wetboek. Art. 6:119, art. 6:120 lid 1; Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, art. 237 lid 4]Einde maatschap vader-zoon in agrarische sector. In geschil of in de bedrijfsvoortzetting door de zoon en de daarmee gepaard gaande overname van het maatschapsaandeel van de vader sprake is (geweest) van een gift van de vader aan de zoon. Rol/uitleg overeenkomst van maatschap 1986, de gevolgen van uittreding ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, rechtspraak en literatuur

PachtListige kunstgreepHet komt wel eens vaker voor dat alleen een deel van hetgeen is overeengekomen naar de grondkamer ter goedkeuring wordt gestuurd, zoals in het geval BBL-Laarakkers (TvAR 2018/5943) met een geliberaliseerde pacht (wel naar de grondkamer) en een bruikleenovereenkomst (niet naar de grondkamer). De Limburgse rechtbank komt met een bijzondere vondst: een RK parochie sluit een pachtovereenkomst en daarnaast aanvullende overeenkomst met een ‘entreevergoeding’ (€ 120.000). Alleen de (reguliere) pachtovereenkomst wordt (logische... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondigingen

Alles Over Pacht 2021 (3-daagse cursus)(Herhaling cursus november 2020)Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar ook voor meer ervaren adviseurs (advocaten, notarissen, adviseurs van accountantskantoren en banken, makelaars, rentmeesters) die hun k... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS