Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2019 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. N. Amiel

Redactie

mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. van Schoonhoven-Sloot
mr. K.M. Verdurmen
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. M. van Heeren
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
mr. M. Wösten
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe een mooie doorstart op en leiden deze ook tot veel interessante jurisprudentie, zelfs tot aan de Hoge Raad. Deze rechtspraak is vaak ook voor onze huurrechtpraktijk van belang, zoals het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2019 (Romania II), waar Marlies van Schoonhoven-Sloot in dit nummer een noot bij heeft geschreven. In de zaak die leidde tot ...lees meer

Artikel

Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

mr. K. Keij1

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de huurrechtpraktijk. In deze bijdrage wordt ingegaan op de wettelijke (handels)rente en de contractuele boete. Elk van deze onderdelen zal kort worden ingeleid met een beschrijving van het wettelijke kader en zal vervolgens worden toegespitst op de relevantie voor het huurrecht. Zo zal worden bekeken of de wettelijke (handels)rente verschuldigd is over een achterstallige betaling uit hoofde van een hu... abonneren of dit artikel kopen.

Opschorting en verrekening

mr. R.J.Q. Klomp1

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroep op opschorting doen, en als een partij een tegenvordering heeft op haar wederpartij kan zij een beroep op verrekening doen, mits natuurlijk in beide gevallen aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Het is ook mogelijk een eigen prestatie op te schorten met het oog op een toekomstige verrekeningsmogelijkheid, aldus de Hoge Raad in de zaak Ammerlaan/Enthoven.[2] De vraag is altijd wanneer mag... abonneren of dit artikel kopen.

De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bi...

mr. N. van Deinsen1

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enkele jaren verstreken zijn sinds het laatste artikel over dit onderwerp is verschenen en er sindsdien weer diverse uitspraken zijn gepubliceerd, lijkt het mij zinvol om stil te staan bij deze materie.Het gaat hierbij om de in een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte bedongen exploitatieverplichting.[3] Exploitatiebedingen zijn immers al jaren gemeengoed in huurovereenkomsten, al ... abonneren of dit artikel kopen.

Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

mr. P.C. Leegwater en mr. L.R. van Silfhout1

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’[2] er zelfs standaard bepalingen aan wijdt. Dit betreft art. 4 van de Huurovereenkomst Kantoorruimte 2015, ‘Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode’ en art. 19 van de ‘Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’[3] welke van toepassing zijn op de H... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad, 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2256 X / Rabohypotheekbank e.a....

E.H.H. Schelhaas

Met noot van E.H.H. SchelhaasSamenvattingOnroerend, roerend, natrekking, bestanddeelEen woning met bedrijfshal en bijbehorende percelen grond wordt door de hypotheekbank openbaar verkocht. De percelen grond zijn verhard door middel van stelcon platen. Na de gunning op de veiling verwijdert de geëxecuteerde (de voormalige eigenaar) deze stelcon platen. De vraag speelt of de stelcon platen wel of niet verwijderd mochten worden. De koper stelt zich op het standpunt dat de stelcon platen niet verwijderd mochten worden, omdat sprake is van bestanddee... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 15 februari 2019, NJ 2019/91; NJB 2019/421 Beleggings- en exploita...

M. van Schoonhoven-Sloot

Met noot van M. van Schoonhoven-SlootSamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, persoonlijk ernstig verwijt, huurgarantie, concerngarantie, zekerheden, tekortkoming, faillissementDeze zaak betreft het vervolg op het fameuze Romania-arrest ( ECLI:NL:HR:2013:1244 ). Daarin is vastgesteld dat de verhuurder zich op de garant kan verhalen voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. In de onderhavige zaak heeft de verhuurder de bestuurders van de garant persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de niet-nakoming van de garantie. Het hof ... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad, 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:396 Di-Ann Hotel Management B.V. ...

I.E. Hofhuis

Met noot van I.E. HofhuisSamenvatting en conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2019:243Contractsoverneming , nieuwe huurovereenkomst, tekortkoming, ontbinding, beperkende werking redelijkheid en billijkheid, verjaring ontbindingsvorderingEen aantal panden waarin een hotel wordt geëxploiteerd, wordt door de huurder aan een derde partij in gebruik gegeven, waarbij ook de huurrechten worden overgedragen. De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Deze vordering wordt toegewezen. Geoordeeld wordt dat de verhuurder ni... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 5 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:130 Datacenter Beheer B.V...

S.H.W. Le Large

Met noot van S.H.W. Le LargeSamenvattingEerste recht van koop, totstandkoming, uitleg, financieringsvoorbehoudIn de huurovereenkomst van een kantoorgebouw is een eerste recht van koop voor de huurder opgenomen. Partijen dienen overeenkomstig de regeling binnen tien werkdagen tot overeenstemming te komen. De huurder aanvaardt het aanbod van de verhuurder onder een financieringsvoorbehoud. De verhuurder meent dat hiermee sprake is van een 'tegenaanbod' en wijst dit 'tegenaanbod' (nadat de tien-dagen termijn is verstreken) af. Gelet op de inhoud en... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

BoekenH.M. Hielkema, G. M. Kerpestein, Sdu Commentaar Huurrecht. Editie 2019, Sdu Uitgevers 2019.Artikelen in tijdschriftenM.Y.C.L. de Wit, Th.S.M. Fraai, ‘De Label-C-plicht voor kantoren en de huurverhouding’, TBR 2019/44, afl. 4, p. 277-283.H.G.J. Teeuwsen, ‘BTW-behandeling van een sale-and-leasebacktransactie’, BtwBrief 2019/44.B.T.J.G. van Osch, ‘De verhuur van onroerende goederen door de jaren heen’, BtwBrief 2019/42.C. Boll... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Jurisprudentieoverzicht betreffende een selectie van voor de verhuur van bedrijfsruimte relevante uitspraken gepubliceerd – of aan de redactie ter hand gesteld – in de periode 1 februari tot en met 31 maart 2019. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS