Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2019 nr. 6

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Voor u ligt de zesde TvHB-aflevering van 2019, daarmee tevens de laatste editie van dit jaar. Het is een mooie uitgave geworden met interessante bijdragen om het jaar goed mee af te sluiten. De wetgeving is ondertussen ook in beweging. Om er één voorbeeld uit te lichten: het is tot 12 januari 2020 mogelijk een reactie te geven, via internetconsulatie, op een voorstel tot wijziging van de Gemeentewet. De wijziging heeft tot doel de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester uit te breiden (in het kader van de openbare orde). De burgemeester ... ...lees meer

Artikel

Winstafdracht in het huurrecht

mr. M. van Schoonhoven-Sloot en mr. A.A.L. Oving1

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan wij stil bij de bruikbaarheid van deze wettelijke bepaling in het huurrecht. Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrecht. abonneren of dit artikel kopen.

Bevrijdende verjaring

mr. A. Bergers-Kemp en mr. N. de Jong1

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. De huurovereenkomst is als bijzondere overeenkomst opgenomen in de vierde titel van Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek (BW). Gelet op de gelaagde structuur van het BW zijn ook de bepalingen van Boek 3 en Boek 6 ten aanzien van het algemene vermogens- en verbintenissenrecht op de huurovereenkomst van toepassing. Dat betekent onder meer dat verhuurders en huurders rekening moeten houden met de mogelijkheid van verjaring. In dit artikel wordt eerst het leerstuk van bevrijdende verjaring op hoofdlijnen uiteengezet. Vervolge... abonneren of dit artikel kopen.

Contractsvrijheid in het huurrecht en de betekenis van de Algemene wet gelijk...

mr. I.E. Hofhuis1

Het huurrecht voor bedrijfsruimte wordt beheerst door de wettelijke bepalingen in titel 7.4 van het Burgerlijk Wetboek maar ook door het algemeen verbintenissenrecht en andere wetten, zoals de Algemene wet gelijke behandeling (hierna: “AWGB”). De algemene beginselen van het contractenrecht zijn in het huurrecht van toepassing, zoals het beginsel van de contractsvrijheid. Ten behoeve van de bescherming van de huurder is de contractsvrijheid in het huurrecht aanzienlijk beperkt door de diverse semi-dwingendrechtelijke bepalingen in titel 7.4 BW. In dit artikel zal ik ... abonneren of dit artikel kopen.

Huur van 230a-ruimte versus erfpacht; een rechtsvergelijking

mr. B.N. Cammelbeeck1

Van september 2017 tot en met september 2019 heb ik met veel plezier de Master of Real Estate (MRE) opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) gevolgd. In het kader van mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de belangrijkste civielrechtelijke en fiscale verschillen en overeenkomsten tussen huur van 230a-ruimte en erfpacht. Dit artikel is een bewerking van mijn scriptie.[2]In Nederland is het gebruikelijk dat commercieel vastgoed door private vastgoedbeleggers wordt verhuurd. Het gebruik van het instrument erfpacht lijkt minder populai... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3064 Ram Properties B.V...

N. Amiel

Met noot N. AmielSamenvattingVoorkeursrecht van koop, wanprestatie, concrete of abstracte schadebegroting, peildatum, causaal verbandEerder is in rechte komen vast te staan dat de verhuurder wanprestatie jegens de huurder heeft gepleegd door het voorkeursrecht van koop van de huurder te schenden. Het onderhavige hofarrest is gewezen in de daaropvolgende schadestaatprocedure. Hierbij komt het hof, na beslissingen over de wijze van schadebegroting (concrete schadebegroting), de peildatum, het causaal verband en de posten die wel of niet voor vergo... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 30 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:...

M.E. Voorrips

Met noot van M.E. VoorripsSamenvattingKwalificatie, benzinestation, verlenging of vernieuwing huurovereenkomst, opzegging, ontruiming Huur van onbebouwde grond waarop door huurder een benzinestation wordt gerealiseerd. Partijen sluiten 20 en 40 jaar na de huuringangsdatum een nieuwe huurovereenkomst. In die laatste overeenkomst wordt het gehuurde anders omschreven en worden diverse bepalingen opgenomen die passen bij de huur van 290-bedrijfsruimte. Verhuurder vordert ontruiming van het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn. Huurder beroept zi... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 10 september 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2341 [Appellant 1] en M...

K.M. Verdurmen en M.H. Boomsma

Met noot van K.M. Verdurmen en M.H. BoomsmaSamenvattingBeëindiging, huurovereenkomst en franchiseovereenkomst dringend persoonlijk eigen gebruik, rayonbeschermingDe procedure gaat over de beëindiging van een huurovereenkomst voor een 290-bedrijfsruimte. Met betrekking tot de exploitatie van de bedrijfsruimte geldt eveneens een franchiseovereenkomst. In het gehuurde wordt een snackbar geëxploiteerd, conform de formule van verhuurder/franchisegever (Bram Ladage). Zowel de huurovereenkomst als de franchiseovereenkomst zijn aanvankelijk door dezelfd... abonneren of dit artikel kopen.

Hoger beroep van Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 januari 2017, ECLI:NL:RBZ...

A. de Fouw

Met noot van A. de Fouw Samenvatting Omvang gehuurd object, natrekking, gebrekenregeling, onderhoudsverdeling, casco, dekvloer De huurder huurt van de verhuurder een winkelruimte in de zin van art. 7:290 BW. De winkelruimte wordt casco verhuurd. Op enig moment begint de vloer in het gehuurde te verzakken als gevolg van een gebrek aan de dekvloer, die al sinds het begin van de huurovereenkomst in het gehuurde aanwezig is. De vraag rijst of (het herstel van) het gebrek aan de dekvloer voor rekening van de huurder of de verhuurder komt. De huurd... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

WetgevingNieuwe wettelijke tussentijdse opzegbevoegdheid voor huurders in de maakEen wetswijziging in de faillissementswet geeft een huurder de mogelijkheid om in slechte tijden (maar vóór het faillissement) een huurprijsverlaging aan de verhuurder voor te stellen. Indien verhuurder daarmee niet akkoord gaat mag de huurder onder omstandigheden de huurovereenkomst rechtsgeldig opzeggen.Bron: Recht.nl, 13 november 2019https://www.recht.nl/nieuws/bhv/178423/nieuwe-wettelijke-tussentijdse-opzegbevoegdheid-voor-huurders-in-de-maakBoeken... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. N. Amiel1

Hof Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:899 (brandschade, tekortkoming, ontbinding) (A. de Fouw) De verhuurder heeft een bedrijfsruimte als snackbar verhuurd. Op 13 juli 2012 heeft in het gehuurde een ernstige brand gewoed. Volgens de verhuurder moet de oorzaak van de brand aan de huurder worden toegerekend. Bij brief van 20 juli 2012 heeft de verhuurder wegens een ernstige tekortkoming de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst ingeroepen. De huurder heeft met de beëindiging... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS