Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2020 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

De eerste editie van het nieuwe jaar beginnen we met een artikel over het proefschrift van Justine van Lochem. Op 3 december 2019 is dit proefschrift 'Open normen in het huurrecht - Ruimte versus rechtszekerheid' door Justine verdedigd in het Academiegebouw in Utrecht. Sonja van der Kamp, die daarbij ook aanwezig was, geeft een korte beschrijving van de inhoud van het proefschrift. De voor- en nadelen van open normen worden besproken. Enerzijds kunnen door het gebruik van open normen veel gedetailleerde regels achterwege blijven, hetgeen vanuit oogpunt van deregulering wenselijk is. Ande... ...lees meer

Artikel

Proefschrift mr. dr. J.P. van Lochem ‘Open normen in het huurrecht’

mr. S. van der Kamp1

Op 3 december 2019 heeft Justine van Lochem[2] in het Academiegebouw in Utrecht onder grote belangstelling haar proefschrift ‘Open normen in het huurrecht – Ruimte versus rechtszekerheid’ verdedigd. Haar promotoren waren Ton Jongbloed[3] en Anne Keirse.[4] Het proefschrift is gepubliceerd door Wolters Kluwer.[5] Het is een boek van bijna 300 pagina’s inclusief een Engelse vertaling van de samenvatting.In acht hoofdstukken wordt stilgestaan bij de achtergronden en de werking van open normen in ons (huur)recht. De onderzoeksvraag ziet op het functioneren ... abonneren of dit artikel kopen.

De modelclausules van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ) in verband met de a...

mr. E.H.H. Schelhaas1

Eind mei 2019 heeft de Raad voor Onroerende zaken (‘ROZ’) modelclausules voor huurovereenkomsten met betrekking tot kantoorruimte ter beschikking gesteld.[2] Ik zal deze nader aanduiden met ‘de ROZ label C clausules’ of ‘de clausules’. Deze zijn bestemd om aan de ROZ model huurovereenkomst voor art. 7:230a BW bedrijfsruimte toe te voegen. De reden hiervoor is erin gelegen dat het ingaande 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw te gebruiken zonder dat deze minimaal beschikt over het energielabel C. Art. 5.11 van het Bouwbesluit bepaalt enkele uitzonder... abonneren of dit artikel kopen.

Samenhangende rechtsverhoudingen, in het bijzonder in het huurrecht

mr. dr. R.J.Q. Klomp1

Stel een huurder wil een bedrijfsruimte huren in een winkelstraat om aldaar kleding te verkopen. De verhuurder is bereid op eigen kosten de ruimte te verbouwen in overeenstemming met de wensen van de huurder, mits de huurder direct begint met het betalen van de huurprijs. De huurder gaat hiermee akkoord. De huurder wil echter graag direct beginnen met de verkoop van de kleding en vraagt de verhuurder of hij iemand anders kent, bij voorkeur in dezelfde straat, die tijdelijk bedrijfsruimte voor verhuur beschikbaar heeft. Dat is het geval, de verhuurder (hierna: verhuur... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam (kort geding), 26 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4235 HBC ...

mr. A. Bergers-Kemp

Met noot van mr. A. Bergers-KempSamenvattingExploitatie, zekerheden, tussentijdse beëindiging Nadat de huurder in de media heeft aangekondigd zijn winkel per 31 december 2019 te zullen sluiten, sommeert de verhuurder de huurder om schriftelijk te bevestigen dat hij de contractuele exploitatieverplichting zal (blijven) nakomen. Als die bevestiging uitblijft, vordert de verhuurder in kort geding dat de huurder, op straffe van verbeurte van een dwangsom, wordt veroordeeld om het gehuurde te blijven exploiteren, alle sluitingsaankondigingen uit de w... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Amsterdam, 3 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3230 , Appellanten / geï...

E.H.M. Swaneveld

Met noot van E.H.M. SwaneveldSamenvatting RVR 2019/91Kwalificatie, onderverhuur, beheerovereenkomstDe eigenaar van woonruimte sluit een huurovereenkomst met een natuurlijk persoon, die deze (als eenmanszaak) onderverhuurt aan kamerbewoners. De eigenaar zegt de hoofdhuurovereenkomst op; de hoofdhuurder en kamerbewoners weigeren te vertrekken. In eerste aanleg stelt de eigenaar eerst dat sprake is van een huurovereenkomst tussen partijen. Ter zitting beargumenteert hij dat in de overeenkomst zowel een huurovereenkomst als een beheerovereenkomst (e... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden , 24 december 2019 , ECLI:NL:GHARL:2019:11177 Hoger B...

N. van Tamelen

Met noot van N. van TamelenSamenvattingHuurprijsaanpassing, ontvankelijkheid, verhouding tussen art. 9.2 Algemene Bepalingen ROZ 2003 en art. 7:303 BW, ingangsdatum herziene huurprijsDe huurder van een café wil komen tot een huurprijsverlaging. Daartoe wordt de route van art. 9.2 van de Algemene Bepalingen (ROZ 2003) gevolgd. De deskundigen bepalen een markthuurwaarde en niet de waarde conform de maatstaf van art. 7:303 lid 2 BW. De kantonrechter heeft de huurder in een procedure ex art. 7:303 BW daarom niet-ontvankelijk verklaard. Het gerechtsh... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere , 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBMNE:...

A.W. Jongbloed

Met noot A.W. JongbloedSamenvatting ECLI:NL:RBMNE:2017:6219 , 8 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4291 en 14 augustus 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4347 - Gemengde overeenkomst, huur middenstandsbedrijfsruimte, exploitatie-overeenkomst, lastgeving/opdracht Partijen zijn een overeenkomst aangegaan ten behoeve van de exploitatie van een rijwielstalling, inclusief een commerciële ruimte waar reparaties aan fietsen e.d. worden uitgevoerd. De vraag is nu welke opzeggingsbepalingen op deze overeenkomst van toepassing zijn. Hiervoor dient eerst te worden bepa... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Publicaties in tijdschriftenK. Soomers, ‘Natrekking van woonwagens, stacaravans en containerwoningen op gehuurde grond’, HIP 2019/99, afl. 7, p. 14-19.K. Bol, ‘Uitspraak uitgelicht, 290-huur en afwijkende bedingen: een interessante overweging ten overvloede’, HIP 2019/98, afl. 7, p. 10-14.L. Dröge, ‘De onderzoeksplicht van de huurder in het kader van de gebrekenregeling’, HIP 2019/97, afl. 7, p. 7-10.R.L. Peutz, ‘Appartementsrecht: niet opnemen van een algeheel verhuurverbod;... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot 1

Hof1.Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1917 (bestemmingsbepaling, gevoerde assortiment, tekortkoming huurder, opzegging wegens slechte bedrijfsvoering, dringend eigen gebruik) (M. van Schie[2])Huurder en (de rechtsvoorganger van) verhuurder hebben in 2001 een huurovereenkomst gesloten. In de huurovereenkomst is onder meer bepaald dat het gehuurde uitsluitend mag worden gebruikt als detailhandelsverkoopruimte van tabak en rokersbenodigdheden. Verhuurder heeft in een brief uit 2012, naast de betaling van boete en kosten in verband met de te late betaling... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS