Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2016 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

Laat ik beginnen met het uitspreken van de wens dat het nieuwe jaar goed voor u is begonnen, zowel zakelijk als privé. Huurrechtelijk belooft 2016 in ieder geval veel goeds. Zo zijn Paul Visser, Christiaan Toorman, Liesbeth den Engelsman en ondergetekende inmiddels begonnen aan de voorbereidingen voor het Congres 'Strategisch procederen in het huurrecht', dat op 3 november van dit jaar zal plaatsvinden in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. In volgende nummers zult u hierover meer informatie aantreffen. Met de toekomstige introductie van digitaal procederen zal dit in iede... ...lees meer

Artikel

ROZ modellendoor de jaren heen

mr. S. van der Kamp1

Vanaf 1977 brengt de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) modelhuurovereenkomsten uit. De ROZ vertegenwoordigt de meeste grote verhuurders(organisaties) in Nederland. In de inleiding van de handleiding van het model 1977 is te lezen wat de aanleiding vormde: ‘het aantal huurcontracten voor gelijksoortige objecten was veel te groot;een deel van de daarin voorkomende bepalingen was verouderd;het taalgebruik diende te worden verbeterd en de leesbaarheid moest worden bevorderd, voor zover de wettelijke voorschriften die toelieten.’Typerend is dat in deze allereerste i... abonneren of dit artikel kopen.

Geschiktheid van het gehuurde/ definitie gebrek in de ROZ modellen

mr. J. van Lochem1

De ROZ[2] stelt al jarenlang modelhuurovereenkomsten (met bijbehorende algemene bepalingen) op voor bedrijfsruimtes (zowel 230a- als 290-ruimtes[3]) en voor woonruimtes.[4] De opbouw van de huurovereenkomst is al enige tijd gelijk, alhoewel het aantal artikelen zich in de meest recente modellen uitbreidt.[5] De artikelen in de, bij de modelhuurovereenkomsten behorende, algemene bepalingen zijn in de meer recente modellen van volgorde veranderd. Hier hebben ook meer veranderingen plaatsgevonden: enkele artikelen zijn verwijderd of toegevoegd. De bijdrage die voor u ligt ziet op de... abonneren of dit artikel kopen.

De verantwoordelijkheid voor de bestemming van het gehuurde

mr. A. de Fouw en mr. W. Lever1

Om een gebouw te kunnen gebruiken en daarin een bedrijf te kunnen exploiteren moet voldaan worden aan een scala van overheidsvoorschriften, waarbij ondermeer kan worden gedacht aan voorschriften uit en vergunningen op grond van het vigerende bestemmingsplan, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is van belang te weten wie, huurder of verhuurder, moet zorgen dat aan de voorschriften wordt voldaan. In de praktijk ontstaan geregeld problemen op het moment da... abonneren of dit artikel kopen.

Subjectspecifieke determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

B. Ziermans MSc. MRICS 1

  Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de MRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate en richt zich op het verklaren van de incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt. De belangrijkste bijdrage van dit onderzoek is dat er in de analyse ook informatie wordt meegenomen over de betrokken partijen bij een transactie. Zo blijkt uit dit onderzoek het type verhuurder een belangrijke determinant[2]van de hoogte van de incentive. Een institutionele verhuurder verstrekt in de regel een hogere incentive dan een private verhuurder. Daarnaas... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hoge Raad 27 november 2015 (TvHB 2016/01)

ECLI:NL:HR:2015:3424 Inbev/XSamenvattingWilsgebreken, dwaling, mededelingsplicht, onderzoeksplicht, kennisvereiste, art. 6:228 BW, vernietiging, ingebrekestelling, restitutieverplichting.Huurder beroept zich op vernietiging huurovereenkomst wegens dwaling: verhuurder had de bestemmingsplanproblemen die aan het voorgenomen gebruik in de weg staan moeten melden. De Hoge Raad oordeelt dat voor het bestaan van zo'n mededelingsplicht ten minste noodzakelijk is dat verhuurder met die problematiek bekend is of geacht mag worden bekend te zijn. Verder oordeelt d... abonneren of dit artikel kopen.

Hof van Justitie van de Europese Unie 26 november 2015 (TvHB 2016/02)

ECLI:EU:C:2015:784SIA „Maxima Latvija”/Konkurences padomeSamenvattingHuurbeding, branchebeschermingsovereenkomst, concurrentie, mededingingsrecht, kartelverbodEen Letse supermarktketen heeft met winkelcentra in Letland huurovereenkomsten gesloten voor de huur van winkelruimte. Diverse huurovereenkomsten bevatten een goedkeuringsrecht voor de supermarktketen ten aanzien van de verhuur van de overige ruimten in de desbetreffende centra aan derden. De Letse raad voor de mededinging beboet de supermarktketen omdat zij van mening is dat overeenkomsten met een... abonneren of dit artikel kopen.

- Hof Den Haag - 27 oktober 2015 - (TvHB 2016/03)

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 Calpam SMD Beheer / Ad Hoc Logistiek Samenvatting Ontruimingsbescherming, procesrecht,voorwaardelijk verzoek, art. 282 lid 4 Rv, reconventioneel verzoek Huurder doet een voorwaardelijk verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming, namelijk voor het geval sprake zou zijn van verhuur van 230a-ruimte. Verhuurder doet een tegenverzoek en vraagt een onvoorwaardelijke beslissing te nemen en dus tevens uitspraak te doen over de vraag of sprake is van verhuur van 230a-r... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015 (TvHB 2016/04)

ECLI:NL:GHARL:2015:9827hoger beroep van het kortgedingvonnis van Rb. Overijssel, sector kanton, locatie Enschede, 26 maart 2015 ( ECLI:NL:RBOVE:2015:1505 ) V&D B.V. / Mondia Investments B.V. SamenvattingHuurprijs, incasso, misbruik van recht, redelijkheid en billijkheid, faillissementGezien haar slechte financiële positie heeft V&D met een groot aantal verhuurders tezamen afspraken gemaakt omtrent een korting op de huurprijs. Hoewel verhuurder Mondia geen partij is bij deze overeenkomst, past V&D de overeenkomst wel op haar toe. Mondia v... abonneren of dit artikel kopen.

Hof van Justitie van de Europese Unie

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

HvJ 26 november 2015, C-345/14 (huurbeding, branchebeschermingsovereenkomst, concurrentie, mededingingsrecht, kartelverbod)Een Letse supermarktketen heeft met winkelcentra in Letland huurovereenkomsten gesloten voor de huur van winkelruimte. Diverse huurovereenkomsten bevatten een goedkeuringsrecht voor de supermarktketen ten aanzien van de verhuur van de overige ruimten in de desbetreffende centra aan derden. De Letse raad voor de mededinging beboet de supermarktketen omdat zij van mening is dat overeenkomsten met een dergelijk beding 'tot doel' hebben de mededinging te beperken ... abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad

P.A. Fruytier

Hoge Raad 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3424 (wilsgebreken, dwaling, mededelingsplicht, onderzoeksplicht, kennisvereiste, art. 6:228 BW, vernietiging, ingebrekestelling, restitutieverplichting) Huurder beroept zich op vernietiging huurovereenkomst wegens dwaling: verhuurder had de bestemmingsplanproblemen die aan het voorgenomen gebruik in de weg staan moeten melden. De Hoge Raad oordeelt dat voor het bestaan van zo'n mededelingsplicht ten minste noodzakelijk is dat verhuurder met die problematiek bekend is of geacht mag worden bekend te zijn. Verder oordeelt de Hoge Raad dat... abonneren of dit artikel kopen.

Hof

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Gerechtshof Amsterdam 28 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3069 (beëindiging, dringend eigen gebruik, belangenafweging)Verhuurder zegt de huur van een coffeeshop op, op grond van wanprestatie wegens structureel te late betaling, dringend eigen gebruik ten behoeve van de exploitatie van een theehuis en renovatieplannen, alsmede op grond van de belangenafweging. Al deze gronden worden verworpen omdat verhuurder bij huurder nooit heeft aangedrongen op stipte betaling, omdat verhuurder zijn ondernemingsplan voor het theehuis onvoldoende heeft onderbouwd en omdat niet gebleken is dat renov... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel1

Rechtbank Amsterdam, sector kanton 29 oktober 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:8076 (onderverhuur, aard korte duur, goedkeuring kantonrechter)De gemeente heeft aan de huurder een pand verhuurd dat bestemd is voor kunstenaars waarbij uitdrukkelijk is afgesproken dat de huurder ervoor zal zorgen dat de onderhuurovereenkomsten uitdrukkelijk bepalen dat het gaat om een huur die naar zijn aard van tijdelijke duur is. de huurder wil het gesloten huurcontract voor één huurder met een jaar verlengen. De gemeente wil daar echter niet aan meewerken omdat er dan huurbescherming zal ontstaan. Partije... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. M. van Schoonhoven-Sloot1

Wet- en RegelgevingTweede KamerKamerstukken II 2014/15, 34156, nrs, 3-17: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren): (…), amendement dat regelt dat het voorgestelde jongerencontract ook gebruikt kan worden door jongeren onder de 18 jaar (11).PublicatiesJ.P. Heering, 'Het afwijkend beding na Singh/Centre Hotel: hoe nietig is nietig?', WR Tijdschrift voor Huurrecht, januari 2016, n... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS