Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2023 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die consumenten daadwerkelijk betalen. In de oude methode werden alleen gegevens gebruikt van nieuwe contracten die huishoudens met energieleveranciers afsluiten. Na de inval van Rusland in Oekraïne liep het inflatiecijfer zoals het CBS deze publiceert (CPI) daardoor snel op. Omdat dit leidt tot ongewenste uitkomsten is de rekenmethode voor de energieprijzen in het CPI cijfer herzien. De tot jun... ...lees meer

Artikel

Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van ee...

mr. C. Otte1

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde rustend geldend bestemmingsplan.Deze optie lijkt in de praktijk niet vaak te worden gebruikt, althans de gepubliceerde rechtspraak hierover is beperkt. Ook in de literatuur is hier niet veel (in detail) over te vinden. Dit terwijl het beëindigen van een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een bestemmingsplan onder omstandigheden... abonneren of dit artikel kopen.

Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

mr. A.A.L. Oving en mr. T.W.S. Mol1

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursrecht vaak een rol. Het komt immers geregeld voor dat een huurder een bepaalde vergunning behoeft alvorens hij zijn onderneming mag exploiteren in het gehuurde. In dit kader kan gedacht worden aan het geval dat het vigerende bestemmingsplan het voorgenomen gebruik niet toestaat of het geval dat de voorgenomen activiteiten, zoals bijvoorbeeld het exploiteren van een horecazaak, een vergunn... abonneren of dit artikel kopen.

Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

mr. S.T.P. Bijlsma1

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden het regime van de hoofdhuurovereenkomst kon doen wijzigen. Zo kon een hoofdhuurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte ter bescherming van de onderhuurder worden aangemerkt als een huurovereenkomst onder het woonruimteregime in de zin van art. 7:233 BW. Dit ‘van kleur verschieten’ van de gehele hoofdhuurovereenkomst heeft tot de nodige wenselijke uitkomsten geleid, ma... abonneren of dit artikel kopen.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst doo...

mr. E.C.A. Brand en mr. M. van Schie1

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt. Op zo’n moment kan het de moeite waard zijn te onderzoeken of de bestuurder van de vennootschap (eveneens) aansprakelijk gesteld kan worden. Het uitgangspunt is dat de vennootschap aansprakelijk is voor de door de derde geleden schade (indien voldaan is aan de wettelijke vereisten hiertoe). Onder bijzondere omstandigheden kan echter, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Rubriek

Nieuw artikeltype - rubriek [16-60472]

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken A.M.M. Hendrikx, Methoden van contractsuitleg, Een model voor de uitleg van een overeenkomst, Wolters Kluwer (ISBN: 978901317 2966).   H.W.B. thoe Schwartzenberg, Bevrijdende verweren, Deventer: Wolters Kluwer (ISBN: 9789013171334).   I.S.J. Houben & A.C. van Schaick, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel VIII. Bewaarneming, borgtocht, vaststellingsovereenkomst, franchise, bruikleen, altijddurende rente, spel en weddenschap, Deventer: Wolters Klu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS