Tijdschrift voor Internetrecht

2019 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
prof. mr. A.R. Lodder
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings

Inleiding

Online versus offline

mr. P.G. van der Putt1

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digitale wereld blijkt echter niet altijd eenvoudig. Hoe in de online wereld bijvoorbeeld moet worden omgegaan met de eis dat een bepaalde verklaring schriftelijk moet zijn,[3] is op een enkele uitzondering na nog steeds niet wettelijk geregeld.Betekent deze eis dat de verklaring moet zijn vastgelegd in een alfanumeriek formaat? Een e-mail kan dan schriftelijk zijn. Of bet... ...lees meer

Artikel

Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

T.A.M. Janssen, LL.B. & L.A. Clement, LL.M. 1

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (verder te noemen ‘Wbb’) in werking getreden ter implementatie van de Europese Richtlijn 2016/943.[2] Een ontwikkeling die het afgelopen jaar onderbelicht is gebleven. Vroeger werden bedrijfsgeheimen, zoals bijvoorbeeld de geheime receptuur van een product, verborgen in een kluis. Tegenwoordig wordt steeds meer informatie digitaal opgeslagen. Online opslagsystemen, zoals de cloud, zijn niet meer uit d... abonneren of dit artikel kopen.

De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een nood...

mr. L.C. Molenaars en mr. H.A.J de Jong1

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene als bedoeld in art. 15 tot en met 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Deze verzoekschriftprocedure biedt een relatief eenvoudige en snelle rechtsingang aan individuen om te bewerkstelligen dat verwerkingsverantwoordelijken alsnog uitvoering geven aan bijvoorbeeld een verzoek om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Hoewel een dergelijke rechtsingang... abonneren of dit artikel kopen.

Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in ...

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh2

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun kennis, maar zij zijn volgens velen wel rationeel en objectief. Ons beeld van een computersysteem wordt nog steeds bepaald door het model van dedicated machines, zoals een rekenmachine, met volledig beschrijfbare doelen, functies en invoer- en uitvoerverzamelingen. Het probleem dat hiermee wordt geassocieerd is dat wij als subjecten van computerbeslissingen over een kam worden geschoren,... abonneren of dit artikel kopen.

Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

Mr. dr. ir. J.L.F.W. van Kokswijk1

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een algoritme is een door mensen gemaakt stukje machinetaal waarmee software verrijkt kan worden om de mens met gemak te dienen. Het is een soort toverspreuk. Niks mis mee, toch? Maar als de Twitterbot Tay van Microsoft met zelflerende kunstmatige intelligentie twitterteksten gebruikt om te leren meer menselijke betrokkenheid te tonen en daarna binnen een dag in een Nazi verandert, is men in rep en roer... abonneren of dit artikel kopen.

Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de...

mr. drs. G.H. Spruyt1

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie wordt de inhoud van beide uitspraken op hoofdlijnen weergegeven. Daarna wordt in kaart gebracht welke juridische kwesties met betrekking tot het recht op vergetelheid nadere duiding zouden behoeven, al dan niet door het Hof. Tot slot ga ik in op de gevolgen van beide uitspraken van het Hof voor de rechtspraktijk, in het bijzonder het toetsingskader bij verwijderverzoeken, te weten art. 17 Algemene ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

NLWetsvoorstel Wet elektronische publicatiesOp 22 oktober 2019 is de nota van wijziging voor de Wet elektronische publicaties gepubliceerd. Het wetsvoorstel dat hiermee wordt gewijzigd zorgt ervoor dat overheidscommunicatie die nog fysiek plaatsvindt, ook digitaal kan plaatsvinden. Het voorstel wijzigt de Bekendmakingswet en een groot aantal andere wetten, waardoor alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door stroomlijning van publicatievoorschriften, bete... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1

Financiële instellingen belemmerd in het gebruik van de cloudHet gebruik van cloud door financiële instellingen blijkt in de diverse Europese landen niet uniform gereguleerd. De AFME, een lobbyorganisatie in de financiële sector, is van mening dat de eisen aan cloud beter op elkaar moeten worden afgestemd. AFME signaleert onder meer verschillen tussen de lidstaten in wetgeving met betrekking tot datalocalisatie. Ook vraagt zij om de verschillen op te heffen die bestaan tussen het beleid van de verschillende toezichthouders voor het gebruik van cloud.https://www.afme.eu/Po... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

173. Gerechtshof Den Bosch 21 juni 2019 (foute parkeerapp), ECLI:NL:GHSHE:2019:2248Belastingrecht , app, parkeerapp, risicoverdeling bij technisch falen, onderzoeksplichtBelanghebbende heeft voor het op 30 juni 2017 in de gemeente Tilburg parkeren online gebruik gemaakt van een parkeerapp. De kaart in de parkeerapp gaf een foute grens aan tussen tariefzone 1 en tariefzone 2. Het Hof stelt voorop dat een fout in een parkeerapp, waardoor een parkeerrecht onjuist wordt geregistreerd, in beginsel voor risico van de Heffingsambtenaar komt.M.b.t. onderzoeksplicht bel... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS