Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2020 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th.S.M. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Nu de hele wereld al maanden in de ban is van het corona-virus wordt uiteraard in het onderhavige tijdschrift uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van Covid-19 voor de huurrechtpraktijk. De overheid heeft voor de verhuur van woonruimte maatregelen getroffen, zoals het invoeren van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. Voor bedrijfsruimte laat de overheid de oplossing echter vooral over aan de markt. Naar aanleiding daarvan is op 24 maart en 10 april 2020 een steunakkoord voor de Nederlandse retail gesloten door diverse belangenverenigingen, waarbij tevens enk... ...lees meer

Artikel

De impact van Corona op de huur van bedrijfsruimte – geen business as usual

mr. M. van Schoonhoven-Sloot en mr. E.H.H. Schelhaas1

Ons land verkeert ten tijde van het schrijven van dit artikel (half mei 2020[2]), al twee maanden in de zogenaamde ‘intelligente lockdown’. De overheid heeft diverse maatregelen uitgevaardigd om de verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.[3] Als gevolg van de uitgevaardigde noodverordeningen moesten onder meer horeca ondernemingen, speelhallen en ‘zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ hun deuren sluiten. Ook werd thuiswerken voor wie kon de nieuwe norm en werden evenementen verboden. Dit alles heeft desast... abonneren of dit artikel kopen.

De risico’s en juridische implicaties van flexibele kantoorconcepten

mr. M.E. Hinskens-van Neck en drs. B.O. Ziermans MRE MRICS1

Het aantal flexibele kantoorconcepten is de afgelopen jaren significant gestegen. De recente ontwikkelingen omtrent onder meer WeWork hebben aan het licht gebracht dat ook risico’s verbonden zijn aan dergelijke concepten voor zowel de eigenaar/belegger als de gebruiker. De komende periode zullen ook de gevolgen van de uitbraak van het (Corona) Covid-19 virus op de vastgoedmarkt zichtbaar worden. Deze zullen ook hun weerslag hebben op de flexibele kantoorconcepten. Dit artikel beschrijft de opkomst en ontwikkeling van de diverse flexibele kantoorconcepten en de daarmee gepaard gaande pote... abonneren of dit artikel kopen.

De (on)mogelijkheden van tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte

mr. M. van Schie1

Bij de verhuur van bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW gaat de wet op grond van art. 7:292 BW uit van het dwingend rechtelijke systeem van kort gezegd vijf plus vijf jaar en een huurovereenkomst kan door de verhuurder alleen op één van de wettelijke opzeggingsgronden ex art. 7:296 BW worden opgezegd. Ook moeten er opzeggingsformaliteiten in achtgenomen worden. Bovendien zal een gang naar de rechter moeten worden gemaakt als de huurder niet instemt met de opzegging. De huurovereenkomst blijft immers van rechtswege van kracht tot dat de rechter onherroepelijk he... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Amsterdam , 17 december 2019 , ECLI:NL:GHAMS:2019:4499 Auto- en Motorri...

G.J.J. Nijsten

Met noot van G.J.J. NijstenSamenvattingBoete, art. 18.2 AB ROZ, ingelopen huurachterstand, ontbinding, ontruiming, schadevergoeding, gederfde huur, incassokosten, buitengerechtelijke kosten conform BIK-staffelDe huurder van bedrijfsruimte heeft in een korte periode vele malen te laat betaald. Deze herhaalde wanprestatie rechtvaardigt volgens het hof (ondanks het feit dat de ontstane huurachterstand is ingelopen) ontbinding en ontruiming. Het hof acht de vordering tot vergoeding van gederfde huurpenningen eveneens toewijsbaar, maar wel beperkt to... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Amsterdam, 17 maart 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:865 Hoger beroep van Recht...

E.D. den Engelsman

Met noot van E.D. den EngelsmanSamenvattingOntruiming, kort geding, doorbetaling huur, opschorting, onverschuldigde betaling, naar maatstaven van redelijkheid & billijkheid onaanvaardbaarDe verhuurder heeft het gehuurde doen ontruimen nadat de verhuurder een kortgedingvonnis tot ontruiming had verkregen. De huurovereenkomst is ongeveer een jaar na de ontruiming geëindigd. De verhuurder heeft de huurpenningen over de periode na de ontruiming tot het moment dat de huurovereenkomst is geëindigd, geïncasseerd. Dit betreft ruim € 25.000,-. De huurder... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 11 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1164 Hoger bero...

V.G.J. Boumans

Met noot van V.G.J. BoumansSamenvattingOnderverhuur, contractsovername, cessieDe huurder laat een huurachterstand ontstaan. Vanwege de betalingsproblemen van de huurder wordt het gehuurde onderverhuurd. De vordering van de huurder, tevens onderverhuurder, op de onderhuurder wordt gecedeerd aan de verhuurder. De onderhuurder betaalt vanaf dat moment de huur rechtstreeks aan de verhuurder. Ook de onderhuurder laat op een gegeven moment de huur aan de verhuurder onbetaald. De verhuurder vordert de volledige huurachterstand van de huurder. De huurde... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem , 10 maart 2020 , ECLI:NL:GHARL:2020:2...

A.J. Le Grand

Met noot van A.J. Le GrandSamenvattingGebrekenregeling, huurprijsvermindering, geluidsisolatieDe betreffende gehuurde bedrijfsruimte is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als ‘cafébedrijf’. B&W stellen maximale geluidsniveaus vast voor het café. In de onderhavige procedure stellen de huurders dat de geluidsisolatie van het gehuurde zo slecht is dat dit kwalificeert als een gebrek in de zin van art. 7:204 BW. Zij vorderen (hoofdzakelijk) akoestische aanpassingen aan het gehuurde en huurprijsvermindering. Het hof oordeelt dat er inderdaad s... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Overheidsmaatregelen Covid-19[2]Een van de overheidsmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen is De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen. Per 30 maart 2020 is deze maatregel uitbreid en kunnen ook andere groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkelier... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot[1] Hoge Raad 40. Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2020:264 (art. 81 lid 1 RO, dringend eigen gebruik, renovatie) (mr. E.H.H. Schelhaas) Het gehuurde betreft een in Amsterdam gelegen Rijksmonument, bestaande uit een café-restaurant op de begane grond met bovenwoningen. De verhuurder heeft de huurovereenkomst opgezegd op grond van dringend eigen gebruik, bestaande uit een renovatie die zonder huurbeëindiging niet mogelijk is. De kantonrechter wees ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS