Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2019 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th.S.M. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Hoewel er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de grote behoefte aan huur van kantoorruimte, berichtten de nationale dagbladen afgelopen juli uitgebreid dat de Nederlandse winkelstraten in heel het land steeds meer leegstand kennen. Dit past bij het beeld van teloorgang van grote winkelformules, die het ondanks de aanhoudende economie niet redden. Ook Hudson's Bay gooit, na een grootse marktentree in 2017, per eind 2019 de handdoek in de ring. De experts wijten het aan te weinig onderscheidend vermogen, maar duidelijk is dat de Nederlandse retail het in algemene zin zwaar te verdu... ...lees meer

Artikel

Het kraakverbod: een uitgehold verbod?

mr. Th.S.M. Fraai en mr. V.T. Acar1

Vanaf 1 oktober 2010 is kraken op grond van de Wet kraken en leegstand verboden. Desondanks bleek de praktijk weerbarstig. De wet leidde er niet toe dat eigenaren direct ‘bevrijd’ waren van de personen die de onroerende zaak hadden gekraakt. Dit hebben de Kamerleden Koerhuis en Van Toorenburg ook geconstateerd. Zij hebben opgemerkt dat de Wet kraken en leegstand niet wordt gehandhaafd, waardoor het kraakverbod de facto wordt uitgehold. Zij hebben daarom op 17 mei 2018 een motie ingediend waarin zij de regering verzoeken om het kraakverbod in ere te herstellen.[2] Op... abonneren of dit artikel kopen.

De reikwijdte van het burenrecht bij huur

mr. dr. E.H.M. Swaneveld1

Iedereen heeft ze: buren. In een dichtbevolkt land als Nederland kent een beperkte oppervlakte vaak zelfs relatief veel buren. De meest aansprekende afleveringen van de Rijdende Rechter zijn vaak die waarin buren met elkaar overhoop liggen vanwege een schutting die al dan niet steeds een stukje verder is opgeschoven of vanwege bomen die alle zonlicht wegnemen. De geschillen waarin een beroep op het burenrecht wordt gedaan beperken zich echter niet tot de gevallen waarin de bewoners van twee naast- of nabijgelegen woningen over dit soort zaken ruziën. Ook gebruikers van bedrijfsruimte kun... abonneren of dit artikel kopen.

Wilsgebreken in het huurrecht

mr. J.R.M. Nelen1

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waar aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrecht. In deze bijdrage zal ik ingaan op de invloed van wilsgebreken op de totstandkoming van huurovereenkomsten.Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen onder invloed van een wilsgebrek, te weten dwaling (art. 6:228 BW),[2] bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden (art. 3:44 BW) kan de gedupeerde partij deze huurovereenkomst vernietigen (art. 3:49 abonneren of dit artikel kopen.

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid

prof. mr. M.M. van Rossum1

Onvoorziene omstandigheden en redelijkheid en billijkheid spelen een belangrijke rol in het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat partijen trouw moeten zijn aan het door hen gegeven woord: pacta sunt servanda. Onder omstandigheden kan het echter onrechtvaardig zijn om onverkort nakoming van een overeenkomst te verlangen. In die gevallen kan het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden gerelateerd aan de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid soelaas bieden. Beide artikelen worden echter door de wetgever en de rechtspraak strikt geïnterpreteer... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof ‘s-Hertogenbosch, 30 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1621 Stichting Recr...

mr. K. Keij

Met noot van mr. K. KeijSamenvattingBeëindiging, duur, uitleg, tijdelijk, voortzetting, termijnbescherming, opzeggingsbeschermingHuurder huurt een horecavoorziening op een recreatiepark inclusief bowlingbaan voor de duur van twee jaar. Voor het einde van de termijn van twee jaar richt huurder drie vennootschappen op en brengt diens onderneming in één van deze vennootschappen in, te weten in de werkmaatschappij. Aansluitend aan de eerste huurovereenkomst wordt hetzelfde huurobject verhuurd aan de werkmaatschappij voor de duur van twee jaar. Na om... abonneren of dit artikel kopen.

Kantonrechter Amsterdam, 3 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1621 Kroonenberg G...

A. Bergers-Kemp

Met noot A. Bergers-KempSamenvatting - 7804512 EA VERZ 19-394Afwijkende bedingen, recht op huurprijsherziening uitgesloten, geen nieuwe goedkeuring na contractovernemingIn een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte is het recht tot huurprijsherziening ex art. 7:303-304 BW uitgesloten. Door de verhuurder en de oorspronkelijke huurder is goedkeuring voor dit afwijkende beding gevraagd en verkregen. Na een contractoverneming door de huidige huurder wordt door de verhuurder en de huidige huurder opnieuw een verzoek ... abonneren of dit artikel kopen.

Kantonrechter Dordrecht, 6 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:4908 Gemeente Dord...

I.C.K. Mol

Met noot van I.C.K. Mol Samenvatting - NJF 2019/448 Kwalificatie, voldoende bepaalbaar, art. 6:227 BW De overeenkomst op grond waarvan 100 willekeurige (niet vaste) parkeerplaatsen tegen betaling ter beschikking worden gesteld voor de overeengekomen duur van de huurperiode (zijnde een langere periode), kwalificeert als een huurovereenkomst. abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2018 , ECLI:NL:RBZWB:2018:6751 ...

mr. J.A. le Clercq

Met noot van mr. J.A. le ClercqSamenvattingKwalificatie, beëindiging, wijziging, opzegging, oplevering Een huurovereenkomst voor een perceel grond met daarop een onbemand tankstation kwalificeert als de verhuur van een onbebouwde onroerende zaak. Dat de opstallen op het perceel al waren opgericht voor het sluiten van de huurovereenkomst en het feit dat verhuurder door natrekking eigenaar is geworden van de bebouwing, leidt er op zichzelf niet toe dat sprake is van een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 BW. Voorts is het wegbreekre... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

BoekenA.R. de Jonge, Huurrecht, Den Haag: Boom Juridisch Uitgevers 2019.T.H.G. Steensmetser, Huurrecht Wetteksten en Toelichtingen 2019-2020, Den Haag: SDU Uitgevers 2019.Publicaties in tijdschriftenL.M. Dröge, ‘De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7:303 lid 3 BW’, HIP 2019/82, afl. 5.L. Rijzewijk, ‘Verrekening van huurpenningen in faillissement; na Tiethoff q.q./NMB, nu Houtman q.q./Rabobank’, VGR 2019/4, p. 95.S. Wijsm... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel[1] Hoge Raad Hoge Raad 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1238 (schadevergoeding, tekortkoming, verzwaarde motiveringsplicht) (F.V. Schouten) B heeft (als verkoper) met C (als koper) een turnkey overeenkomst gesloten ter zake de bouw van een pand en verkoop in verhuurde toestand. De koopprijs was gebaseerd op de door B gerealiseerde huursom en zou worden aangepast bij het realiseren van een hogere of lagere huursom. C heeft B (alsmede (de curator van) diens rechtsopvolger A) gedagvaard, omdat A en B sideletters ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS