Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2020 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. I.C.K. Mol
mr. M. van Schie
M. Sloot
mr. D.H. de Witte

Vaste medewerkers

mr. A. Bergers-Kemp
mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. E.D. den Engelsman
mr. Th. Fraai
mr. I. Hofhuis
mr. K. Keij
mr. J.R.M. Nelen
mr. C. Otte
mr. M. E. Voorrips
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

Inleiding

Voorwoord

Nathalie Amiel

Het leven wordt, met het versoepelen van de coronamaatregelen, gelukkig voor veel mensen weer wat normaler (hoewel de vraag is voor hoe lang …). In de huurrechtpraktijk zullen we naar verwachting echter nog geruime tijd met de gevolgen van deze maatregelen te maken hebben. Paul Visser schreef voor dit nummer een noot bij de uitspraak in kort geding van de Rechtbank Amsterdam van 11 juni 2020, waarbij hij ingaat op de jurisprudentie die inmiddels is gewezen over de vraag of de coronamaatregelen een huurprijsvermindering rechtvaardigen. In de geannoteerde uitspraak wordt weliswaar g... ...lees meer

Artikel

Contractsoverneming en huurrecht

mr. I.C.K. Mol1

Deze bijdrage maakt deel uit van de cyclus ‘huur- en verbintenissenrecht’. In deze bijdrage komt het leerstuk van de contractsoverneming aan bod. Contractsoverneming is een zelfstandige wijze van overgang van rechten en verplichtingen en is geregeld in art. 6:159 BW. Het is een abstracte rechtshandeling. Het is een overgang onder bijzondere titel. Bij een contractsoverneming zijn drie partijen betrokken: de vertrekkende contractspartij, de achterblijvende contractspartij en de nieuwe contractspartij. In dit artikel zullen de volgende begrippen worden gebruikt: de par... abonneren of dit artikel kopen.

Boilerplate bepalingen in huurovereenkomsten, in or out?

mr. K.J.M. Corten en mr. C.M. Boks1

De invloed van de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk op het Nederlandse recht lijkt de afgelopen decennia sterk te zijn toegenomen. Dit kan onder meer worden afgeleid uit de ontwikkeling dat het – in onze ervaring – in de (internationale) commerciële praktijk in toenemende mate min of meer gewoonte lijkt te zijn om boilerplate bepalingen, geïnspireerd op het Anglo-Amerikaanse recht,[2] op te nemen in overeenkomsten naar Nederlands recht. In de Anglo-Amerikaanse rechtspraktijk worden overeenkomsten voornamelijk aan de hand van de tekst en overwegend minder aan de hand v... abonneren of dit artikel kopen.

De betekenis van de arresten Meetinstructie I en II voor de aansprakelijkheid...

mr. drs. D.H. de Witte1

Twee jaar geleden ging ik in een artikel in dit tijdschrift in op de betekenis van het tuchtrechtelijk oordeel in het civiele aansprakelijkheidsrecht.[2] Na een algemene uiteenzetting werd in par. 4 van dat artikel een praktijkvoorbeeld gegeven, te weten de makelaar die de Meetinstructie - de praktische handleiding voor het meten van gebruiksoppervlakte van woningen op basis van de NEN 2580, zoals vastgesteld door de makelaarsorganisaties NVM, VBO, VastgoedPRO, de VNG, de Waarderingskamer en het NRVT[3] – niet in acht heeft genomen en een onjuist gebruiksoppervlakte in de verkoopdocument... abonneren of dit artikel kopen.

Handhaving van de label C-plicht door het bevoegd gezag: bij de verhuurder of...

mr. M.Y.C.L. de Wit1

Een kantoor mag vanaf 1 januari 2023 niet langer gebruikt worden als het niet over een geldig energielabel beschikt met een energie-index van 1,3 of beter (voorheen: ‘label C’). Dit verbod is opgenomen in art. 5.11 van het Bouwbesluit. Voor verhuurde kantoorpanden speelt de vraag op welke partij de verplichting rust om voor dat label zorg te dragen. In dit artikel wordt deze vraag vanuit de bestuursrechtelijke invalshoek van de handhaving benaderd. Meer concreet: kan/zal het bevoegd gezag zich bij handhaving van art. 5.11 Bouwbesluit richten tot de verhuurder, de huurder of wellicht alle... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Hof Arnhem - Leeuwarden, 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3185 (TvHB 2020...

M. van Heeren

Met noot van M. van HeerenSamenvattingHuurprijsaanpassing, overeengekomen duur, niet-ontvankelijkheid, gedekt verweerTijdens de duur van de huurovereenkomst maken huurder en verhuurder nadere afspraken. Op grond van die afspraken wordt door de huurder een hogere huurprijs betaald. Partijen hebben tevens de huurovereenkomst met tien jaar verlengd. Na vijf jaar stelt huurder de huurprijs ter discussie. Aanvankelijk stelde de verhuurder zich in de artikel 7:304-verzoekschriftprocedure op het standpunt dat huurder niet-ontvankelijk moet worden verkl... abonneren of dit artikel kopen.

Hof Den Haag, 28 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:63 Residence Amsterdam B....

M.W.J. Wösten

Met noot van M.W.J. WöstenSamenvattingOpzegging, eeuwigdurende huurovereenkomstEen verhuurder en huurder zijn een huurovereenkomst overige bedrijfsruimte overeengekomen op grond waarvan uitsluitend de huurder gerechtigd is om tegen het einde van de opvolgende huurperioden van telkens vijf jaar de huurovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. Nadat de verhuurder failliet gaat wil de curator de huurovereenkomst opzeggen en hij doet dit onder verwijzing naar art. 7:228 lid 2 BW (een huur voor onbepa... abonneren of dit artikel kopen.

Hof ‘s-Hertogenbosch, 12 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1538 ; NJF 2020/231 Me...

A.W. Jongbloed

Met noot A.W. JongbloedSamenvattingBeëindiging overeenkomst overige bedrijfsruimte, niet voldaan aan opzeggingsvereisten, redelijkheid en billijkheidHet betreft een huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte. Huurder (rechtsopvolger van de Stichting Huisartsenpost Midden-Limburg) heeft tevergeefs geprobeerd tot een beëindigingsovereenkomst te komen waarbij de huurovereenkomst vervroegd zou eindigen. Hierna zijn de activiteiten ter plaatse in belangrijke mate gestaakt en overgebracht naar een andere locatie. De resterende activiteiten waren zee... abonneren of dit artikel kopen.

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Amsterdam (kort geding), 11 juni ...

Paul Visser

Met noot van Paul VisserSamenvattingOnvoorziene omstandigheden, gebrek, opschorting huurpenningen, overmacht, coronaOverheidsmaatregelen vanwege de corona pandemie waardoor het hurende horecabedrijf gedwongen de deuren moet sluiten leiden tot huurkorting op grond van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in art. 6:258 BW. Deze leveren tevens een gebrek op als bedoeld in art. 7:204 BW. Huurder komt geen opschortingsrecht toe. Eiseres als (onder-)verhuurder vordert in kort geding van gedaagde als huurder betaling v... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Overheidsmaatregelen Covid-19Voor de meest actuele informatie omtrent overheidsmaatregelen voor ondernemers en bedrijven in verband met Covid-19, zie rijksoverheid.nl (zoek op onderwerpen, coronavirus-covid-19, ondernemers-en-bedrijven).Wet- en regelgevingOp 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) aangenomen. Zie Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord), Kamerstukken dossier 35249. De WHOA... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentieoverzicht

mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot[1] Gerechtshof[2] 71. Gerechtshof Amsterdam, 8 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:19 (schadevergoeding, toezegging verhuiskostenvergoeding) (mr. D.A.H. Segbert[3]) Appellant is een overeenkomst met Regus aangegaan voor het gebruik van een ingerichte werkplek in een business center voor de duur van één jaar. De eigenaren van het gebouw zijn voornemens het gebouw te renoveren en hebben aan Regus de (hoofd)huur opgezegd. Regus heeft haar klanten, o... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS