Compliance Actualia

Arbeidsrecht

11-11-2014 12:27 - Wet Werk en Zekerheid, de belangrijkste wijzingen per 1 januari 2015

M. van Viegen

Per 1 januari 2015 zal het eerste deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking treden. Het gaat om het zogenoemde flexrecht; loondoorbetalingsplicht indien de werknemer niet werkt, de aanzegplicht bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden, wijziging van de bepalingen over de uitzendovereenkomst en aanpassingen met betrekking tot de pr...

10-09-2013 16:50 - Positief advies Raad voor de Rechtspraak over wetsvoorstel ontslagr...

Maaike van Viegen

De Raad erkent dat het ontslagstelsel zoals dat nu is tot ongelijke behandeling kan leiden en vindt het ‘een goede en terechte keuze’ dat de kantonrechter met zijn expertise een belangrijke rol blijft houden. In het eerdere wetsvoorstel werd de kantonrechter een zeer beperkte rol toegekend (pagina 2 Advies Raad voor de Rechtspraak). Over het...

10-09-2013 15:56 - Wetsvoorstel ontslagrecht

Maaike van Viegen

Met dit wetsontwerp, welk voorstel voortvloeit uit het sociaal akkoord dat kabinet en sociale partners in april dit jaar sloten, wil het kabinet het ontslagrecht vereenvoudigen en eenduidiger maken, de rechtspositie van flexwerkers versterken en het recht op WW beperken. Alle werknemers, ook flexwerkers, krijgen bij beëindiging van een diens...