Compliance Actualia

Corporate governance

27-05-2014 10:15 - Wetsvoorstel winstuitkering zorg nu toch weer in behandeling

J. Verduijn

Het voorstel van wet dat het voor instellingen voor medisch-specialistische zorg mogelijk moet maken om, onder bepaalde voorwaarden, winstuitkeringen te doen, is nu klaar voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Dat heeft minister Schippers van VWS in een brief aan het parlement medegedeeld. Voor instellingen voor medisch-specialistische zo...

4-02-2014 11:12 - Eerste Europese anti-corruptierapport gepubliceerd

Michael van Woerden

De officiële samenvatting van de landenparagraaf over Nederland uit het European Anti-Corruption Report luidt als volgt: "The Netherlands' integrated approach to prevent and detect corruption could serve as a model elsewhere in the EU. However, political parties have only recently agreed new rules on the transparency of financing, and evidence...

25-06-2013 11:00 - Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbe...

Michael van Woerden

Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met belei...

10-06-2013 14:43 - Stijging van tarieven voor toezicht AFM leidt tot gemiddeld hogere ...

Michael van Woerden

Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met de wens van de Tweede Kamer om kleinere ondernemingen zoveel mogelijk te ontzien. Als gevolg van het zogenoemde draagkrachtbeginsel worden vooral de grotere partijen geconfronteerd met substantieel hogere tarieven. Deze tarieven zijn exclusief het effect van een naheffing of terugg...

3-04-2013 16:21 - Aanbevelingen toekomst Code Banken gepubliceerd

Michael van Woerden

De Commissie constateert dat de Code in de afgelopen jaren een belangrijke en nuttige functie heeft vervuld en dat hij bij banken veel zaken in beweging heeft gebracht. Wil de Code ook voor de komende jaren een belangrijke bijdrage blijven leveren aan hervorming van de bancaire sector en aan vertrouwensherstel, dan zal hij naar het oordeel van d...

1-03-2013 16:35 - Thema's DNB toezicht 2013 gepubliceerd

Michael van Woerden

In aanvulling op het instelling-specifieke toezicht zet DNB een aanzienlijk deel van haar capaciteit in op het thema-gerichte toezicht. Voor 2013 zijn de volgende overkoepelende thema's benoemd (elk onderverdeeld per sub-thema): - verhoging weerbaarheid financiële sector; - werken aan een toekomstbestendig bedrijfsmodel; - instellingen kennen...

18-01-2013 11:30 - Normcommissie Compliance Programma's opgericht tbv ontwikkeling ISO...

Michael van Woerden

De eerste internationale vergadering wordt begin april 2013 gehouden in Sydney. Daar zullen delegaties uit alle deelnemende landen met elkaar discussiëren over het door het secretariaat voorbereide werkdocument en afspraken maken over het verdere ontwikkeltraject. Nederlandse marktpartijen die belang hebben bij en willen deelnemen aan de ontwikk...

15-12-2012 13:10 - Regelgevende arbitragemogelijkheden vanaf 2013

Roger Coenen

EMIR is in werking getreden op 16 augustus 2012. Per 1 januari 2013 had de verplichte Clearing van OTC-derivaten bindend moeten zijn. Echter, op 4 december jl. verklaarde Verena Ross, executive director bij ESMA, dat pas rond de zomer van 2014 gevolg moet worden gegeven aan dit regime. In de Verenigde Staten wordt verplichte Clearing van Swaps ...

15-12-2012 11:44 - Over-The-Counter (OTC) Clearing Derivaten onder EMIR. Kostbare Veil...

Roger Coenen

Onder het regime van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) dienen zowel financiële als niet-financiële tegenpartijen hun Over-The-Counter derivaten transacties af te wikkelen bij zogenoemde centrale tegenpartijen (Central Counterparties). Dit regime geldt voor de 27 landen van de Europese Unie. De wet is van kracht sinds 16 augustu...

2-11-2012 09:44 - Enquete-onderzoek implementatie UK Bribery Act

Robbert - Jan Boswijk

In het onderzoeksrapport Implementatie UK Bribery Act 2010 bij ondernemingen in Nederland wordt onderzocht, zoals uit de titel van het rapport blijkt, in hoeverre de wettelijke regeling al geïmplementeerd is binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 95% van het bedrijfsleven bekend is met de Bribery Act. Opval...

23-10-2012 14:47 - Compliance: Verslag RvC voor verbetering vatbaar

Robbert - Jan Boswijk

In de onderzoeken wordt gekeken op welke wijze de Raad van Commissarissen verantwoording aflegt aan de aandeelhouders en andere stakeholders. Op 9 oktober jongstleden is een expert meeting gehouden waarin de onderzoeksresultaten tegen het licht werden gehouden. Uit de onderzoeken volgt dat de verslaglegging over de door de onderneming gevaren...

19-10-2012 14:33 - Cloud computing en de USA Patriot Act

Robbert - Jan Boswijk

Het gebruik van cloud computing is niet zonder risico. Kunnen de opgeslagen gegevens bijvoorbeeld wel voldoende afgeschermd worden van buitenlandse overheden? Op verzoek van de Nederlandse ICT-belangenorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek (SURF), hebben drie wetenschapper van de UvA in het bijzonder onderzocht of de huidige juridisch...

18-10-2012 15:14 - Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk

Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding ...

18-10-2012 15:12 - aanpak btw-carrouselfraudes succesvol en grotere rol voor private o...

Robbert - Jan Boswijk

De aanpak van btw-fraude staat sinds 2009 prominent op de politieke agenda. Na de aanvankelijke alarmerende berichten over de omvang de btw-fraude, is een stevige aanpak geïnitieerd. Ter bestrijding van de carrouselfraude heeft de Belastingdienst meer personeel ingezet. Ook zijn er maatregelen genomen om de preventie en detectie te verbeteren. D...