Compliance Actualia

Financieel > Pensioenfondsen

8-01-2014 15:13 - AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar

De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij va...

6-01-2014 14:48 - Thema’s DNB toezicht 2014

Hugo Oppelaar

Extra aandacht gaat dit jaar uit naar integriteitsrisico’s in de financiële sector. Zo is de DNB een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en financiële instellingen in Nederland in verband met een mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder z...

6-01-2014 14:09 - Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Hugo Oppelaar

Een van de doelen van dit wetsvoorstel is het vergroten van het pensioenbewustzijn van Nederlanders. De wettelijk verplichte informatie over het pensioen is namelijk voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en te omvangrijk. Bovendien geeft het niet altijd een realistisch beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht g...

3-09-2013 14:48 - Brief DNB: resultaten themaonderzoek beheersing renterisico pensioe...

Hugo Oppelaar

Het themaonderzoek heeft tot de volgende uitkomsten (in hoofdlijnen) geleid: Bij een substantieel aantal pensioenfondsen ontbreekt een voldoende uitgewerkte vastlegging van het renteafdekkingsbeleid. In het bijzonder ontbreekt in veel gevallen een concrete beschrijving van de strategische normering (afdekkingspercentage), de gehanteerde bandb...

5-07-2013 17:15 - Topoverleg kabinet, pensioenfondsen en verzekeraars

Hugo Oppelaar

Vooralsnog zijn er alleen concrete plannen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Het plan is om bestaande NHG-gegarandeerde hypotheken vanuit de banken onder te brengen in een hypotheekvehikel met financiering via hypotheekobligaties. Voordelen van een dergelijke constructie zijn onder andere verhandelbaarheid, het is eenvoudig, transpara...

5-07-2013 11:22 - Paper ‘Op naar een actieve pensioenconsumenten’

Hugo Oppelaar

De paper beschrijft weke informatie consumenten nodig hebben en hoe de pensioensector deze informatie op de consument kan overbrengen. De paper reikt een checklist aan die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen. Ook wordt het model gebruikt als een mogelijke blauwdruk voor het toeko...

20-06-2013 15:53 - Meting voortgang voorbereiding op het nieuwe pensioencontract

Hugo Oppelaar

Begin juli zullen DNB en de AFM een meting houden over de voorbereiding van middelgrote en kleine pensioenfondsen, behalve fondsen die volledig zijn verzekerd en fondsen in liquidatie. Deze meting is het vervolg op een meting die DNB en de AFM eind vorig jaar hebben gehouden bij zestig pensioenfondsen. Uit de meting van eind vori...

20-06-2013 15:50 - AFM is tevreden met verdere optimalisatie van pensioencommnunicatie

Hugo Oppelaar

In de kamerbrief werkt SZW haar aanbevelingen over pensioencommunicatie van 26 juni 2012 verder uit. In de aanbevelingen staan het belang en de behoeften van de pensioendeelnemer centraal. De AFM geeft aan volledig met deze uitspraak van de Staatssecretaris eens te zijn: “Het is belangrijk dat pensioendeelnemers inzicht krijgen in de hoogte en t...

7-01-2013 20:31 - Accountantskamer legt in tuchtzaak over vastgoedfraude een waarschu...

Stefan Haagen

In november 2007 wordt bekend dat PPF betrokken is bij de zeer omvangrijke Klimop-vastgoedfraude. De AFM diende een klacht in die uit vijf onderdelen bestond: I:De accountant is op grond van een vijftiental feiten en fraudesignalen onvoldoende professioneel-kritisch geweest en beschikte niet over toereikende controle-informatie. II: De ac...

15-12-2012 13:10 - Regelgevende arbitragemogelijkheden vanaf 2013

Roger Coenen

EMIR is in werking getreden op 16 augustus 2012. Per 1 januari 2013 had de verplichte Clearing van OTC-derivaten bindend moeten zijn. Echter, op 4 december jl. verklaarde Verena Ross, executive director bij ESMA, dat pas rond de zomer van 2014 gevolg moet worden gegeven aan dit regime. In de Verenigde Staten wordt verplichte Clearing van Swaps ...

15-12-2012 11:44 - Over-The-Counter (OTC) Clearing Derivaten onder EMIR. Kostbare Veil...

Roger Coenen

Onder het regime van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) dienen zowel financiële als niet-financiële tegenpartijen hun Over-The-Counter derivaten transacties af te wikkelen bij zogenoemde centrale tegenpartijen (Central Counterparties). Dit regime geldt voor de 27 landen van de Europese Unie. De wet is van kracht sinds 16 augustu...