Compliance Actualia

Accountants

12-08-2013 16:51 - Accountantskamer (AK) berispt accountant Ernst & Young voor tekortk...

Stefan Haagen

Aan de door de AFM ingediende klacht liggen twee verwijten ten grondslag. Ten eerste zou de accountant het fundamentele beginsel van integriteit hebben geschonden door een valse factuur op te maken om in schijn te voldoen aan onafhankelijkheidsregels en door misleidende of onjuiste informatie te verstrekken over de afronding van controlewerkzaam...

12-07-2013 19:14 - AFM publiceert rapport met eerste resultaten onderzoek niet-OOB-acc...

Stefan Haagen

De AFM heeft bij 30 NBA-kantoren onderzoek gedaan en een beeld verkregen van de kwaliteit van de controles door NBA-kantoren. Slechts 21% (13 van de 63 beoordeelde controles) behaalde naar het oordeel van de AFM een voldoende. Dat wil zeggen dat de AFM geen ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd. 25% scoorde volgens de AFM zwaar onvoldoende...

25-06-2013 11:00 - Openbaarmaking van niet-financiële informatie en het diversiteitsbe...

Michael van Woerden

Wanneer het op 16 april 2013 gepubliceerde Voorstel van kracht wordt, zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers worden verplicht om in hun jaarverslag informatie op te nemen over gemaakte beleidskeuzes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema's lopen uiteen van diversiteitsbeleid, milieubeleid tot en met belei...

10-06-2013 17:56 - KPMG door AFM beboet voor bijna 9 ton

Stefan Haagen

De AFM had aan KPMG een boete opgelegd van € 871.250,- voor het niet voeren van adequaat beleid ten aanzien van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) (een overtreding van artikel 8, eerste lid Bta). De rechtbank stelt vast dat KPMG zowel bij de vergunningverlening als nadien verschillende signalen hebben bereikt dat de OKB niet goed...

8-04-2013 15:57 - AFM publiceert rapport over de naleving van de overgangsregeling bi...

Stefan Haagen

De Big-4 hebben in de laatste twee maanden van 2012 in totaal 277 contracten afgesloten voor niet-controlediensten bij OOB-cliënten waar zij ook de wettelijke controles verrichten. De AFM heeft hiervan per kantoor circa 20 contracten nader onderzocht. Van de in totaal 82 door de AFM nader onderzochte contracten bleken 52 contracten aan het einde...

6-02-2013 16:29 - AFM start onderzoek naar niet-OOB-accountantsorganisaties

Stefan Haagen

De afgelopen periode heeft de AFM vooral onderzoeken uitgevoerd bij de OOB-accountantsorganisaties (de Big-4 en nog negen andere OOB-accountantsorganisaties, dit zijn de accountantsorganisaties die wettelijke controles mogen verrichten bij organisaties van openbaar belang). In 2013 zijn nu de niet-OOB-accountantsorganisaties aan de beurt. De ...

14-12-2012 15:31 - Wet op het accountantsberoep (Wab) aangenomen door de Eerste Kamer

Stefan Haagen

Nadat de Tweede Kamer op 14 februari 2012 met het wetsvoorstel (Kst 33 025, A) had ingestemd, heeft nu ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel op 11 december jl. aangenomen. Voorafgaand aan de stemming heeft de Minister van Financiën de Eerste Kamer nog per brief van 7 december 2012 geïnformeerd over zijn intentie om de verplichte kantoorroulati...

12-12-2012 19:22 - AFM publiceert persbericht en rapport over onderzoek naar accountan...

Stefan Haagen

In het persbericht is te lezen dat twee van de vier Big-4 kantoren al bij hun controle over boekjaar 2010 - en dus eerder dan de maatschappelijke onrust over Vestia - maatregelen hebben genomen om de kwaliteit van de controles te verbeteren en te bewaken. Van de andere twee heeft er één extra maatregelen genomen, maar pas nadat veel aandacht was...

28-11-2012 18:13 - Accountantskamer berispt accountant DSB

Stefan Haagen

Deze samenvatting behandelt niet alle klachtonderdelen tegen de accountant die verantwoordelijk was voor de controle van jaarrekening 2008 van DSB, maar zal enkele belangrijke onderdelen kort toelichten. De AFM heeft een groot aantal verwijten aan haar klacht ten grondslag gelegd die niet allen doel treffen. De Accountantskamer lijkt met name...

31-10-2012 19:20 - Memorie van Antwoord bij Wet op het accountantsberoep

Stefan Haagen

In de memorie van antwoord is naar aanleiding van opmerkingen en vragen door de minister onder meer aangegeven dat de wetgever de keuze heeft gemaakt om door middel van het lidmaatschap van de beroepsorganisatie aan alle accountants een minimum niveau aan deskundigheid en beroepsregels van hoge kwaliteit op te leggen nu dit van openbaar belang w...