Compliance Actualia

Zorg

27-05-2014 10:15 - Wetsvoorstel winstuitkering zorg nu toch weer in behandeling

J. Verduijn

Het voorstel van wet dat het voor instellingen voor medisch-specialistische zorg mogelijk moet maken om, onder bepaalde voorwaarden, winstuitkeringen te doen, is nu klaar voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Dat heeft minister Schippers van VWS in een brief aan het parlement medegedeeld. Voor instellingen voor medisch-specialistische zo...

24-10-2013 16:37 - Leidraad meldingen IGZ 2013

Niels van den Burg

Op grond van artikel 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn zorginstellingen verplicht om calamiteiten en situaties van seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood...

8-10-2013 16:11 - Ziekenhuis mocht overeenkomst over EPD niet ontbinden

Niels van den Burg

Partijen sloten in 2008 een overeenkomst voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een ICT-systeem voor alle zorgprocessen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis gaf in de loop van 2011 aan van de overeenkomst af te willen en heeft de samenwerking in oktober 2011 opgezegd. Het ziekenhuis stapte vervolgens naar de rechter met he...

8-10-2013 15:49 - Hof 's-Hertogenbosch: 50% vergoeden is feitelijke hinderpaal

Niels van den Burg

In hoger beroep is door CZ betoogt dat de voorzieningenrechter rekening had moeten houden met de door de regering voorgenomen wijziging van artikel 13 Zvw en de regering in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel gegeven uitleg aan dat het hinderpaalcriterium (dat voortvloeit uit het arrest HvJ EG 13 mei 2003, c-385/99 inzake Müller-Faur...

4-07-2013 09:51 - CZ opnieuw gehouden hoger tarief te betalen aan niet-gecontracteerd...

Niels van den Burg

De Voorzieningenrechter overweegt dat CZ in het polisjaar 2012 de vergoeding voor deze zorgcategorie stelde op 75% van het marktconforme tarief en dat in 2012 een vergoeding van 75 % van het genoemde marktconforme tarief gold als een breed gedragen praktijknorm voor hoe laag de vergoeding mag zijn wil deze geen hinderpaal vormen. Omdat bovendie...

4-07-2013 09:51 - Geen huurbescherming bij begeleid wonen

Niels van den Burg

In veel gemeenten bestaan tussen woningcorporaties en hulpverleningsinstanties samenwerkingsovereenkomsten ter bevordering van de huisvesting van kwetsbare personen. Op basis van dit soort samenwerkingen stellen de woningcorporaties aan de hulpverleningsinstellingen woningen ter beschikking (verhuur), die door de hulpverleningsinstellingen worde...

4-07-2013 09:35 - Ziekenhuizen verantwoordelijk voor regiomaatschappen medisch specia...

Niels van den Burg

Deze benadering van de ACM beperkt de vrijheid van medisch specialisten als zelfstandig ondernemer en vergroot de rol van ziekenhuisbestuurders. Waren bestuurders van ziekenhuizen in het verleden veelal slechts zijdelings betrokken bij de besluitvorming ten aanzien van (de vorming van) stads- of regiomaatschappen, thans zullen zij de regie naar...

4-07-2013 09:27 - Aanpak zorgfraude

Niels van den Burg

Het tijdens het Kamerdebat aangekondigde onderzoek maakt onderdeel uit van de op 15 mei jl. in een brief aan de Kamer aangekondigde maatregelen om fraude in de zorg tegen te gaan.

16-03-2013 19:17 - CZ stoot zich opnieuw aan “feitelijke hinderpaal”

Jurriaan Verduijn

De zaak voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant was aangespannen door Stichting Momentum GGZ Diagnostiek en Behandelcentrum te Veldhoven. CZ had in haar polisvoorwaarden voor 2013 opgenomen dat de kosten van medisch specialistische GGZ door niet-gecontracteerde zorgaanbieders voortaan nog maar voor 50% van het gemiddeld gecontracteerde tarief zou...

1-03-2013 12:20 - Budgetvaststelling AWBZ-instellingen

Niels van den Burg

De NZa hanteert bij de uitvoering van het voormelde systeem de beleidsregel Contracteerruimte (thans versie 2013, CA-300-546). Op basis van deze beleidsregel kan sprake zijn van een eenzijdig verzoek tot vaststelling van het budget (van zorgkantoor of zorgaanbieder) of een tweezijdig verzoek tot vaststelling van het budget (van zorgkantoor en ...

12-02-2013 15:13 - NZa maakt speerpunt van correct declareren

Jurriaan Verduijn

In een nieuwsbericht op haar website geeft de NZa aan dat zij behalve rechtstreeks onderzoek bij zorgaanbieders, waaronder het VU Medisch Centrum, ook bij zorgverzekeraars informatie heeft opgevraagd over hoe zij hun controles van ingediende zorgdeclaraties verrichten en op welke wijze zij deze controles de komende jaren gaan verbeteren. De NZa ...

23-11-2012 16:43 - Wijzigingen prestaties en tarieven medisch specialistische zorg

Niels van den Burg

In de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistisch zorg'is bij het begrip ‘face-to-face contact’ een uitzondering opgenomen dat in geval van screen-to-screen beeldcontact tussen patiënt en poortspecialist een herhaalpolikliniekbezoek kan worden vastgelegd. Voor de add-ons geneesmiddelen is een verduidelijking in de add-on aanv...

13-11-2012 09:43 - Prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz

Niels van den Burg

De nacalculatie houdt in dat als een zorgaanbieder over het schadelastjaar 2013 in totaal meer dbc’s (inclusief normatieve huisvestingscomponenten als vergoeding voor de kapitaallasten) bij individuele verzekeraars declareert dan met de representerende verzekeraar is afgesproken, de NZa deze zorgaanbieder zal verplichten het verschil terug te be...

5-11-2012 12:09 - Voldoet uw VMS al aan de eisen van NTA (8009-2011)?

Niels van den Burg

Artikel 3 van de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) verplicht zorgaanbieders de zorgverlening op zodanige wijze te organiseren, de instelling zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel te voorzien, en voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling zorg te dragen, dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden...

5-11-2012 12:08 - Naleving WTZi is bij zorginkoop niet voldoende

Jurriaan Verduijn

Bij vonnis in kort geding van 17 oktober jl. heeft de Voorzieningenrechter te Breda de vordering van een AWBZ-aanbieder, Stichting het Robertshuis, om alsnog te worden toegelaten tot de inkoopprocedure van CZ Zorgkantoor afgewezen. De stichting zou volgens de rechter de Zorgbrede Governancecode niet aantoonbaar hebben ingevoerd. In het kader...