Compliance Actualia

11-11-2014 12:27 - Wet Werk en Zekerheid, de belangrijkste wijzingen per 1 januari 2015

M. van Viegen

Per 1 januari 2015 zal het eerste deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking treden. Het gaat om het zogenoemde flexrecht; loondoorbetalingsplicht indien de werknemer niet werkt, de aanzegplicht bij tijdelijke contracten langer dan 6 maanden, wijziging van de bepalingen over de uitzendovereenkomst en aanpassingen met betrekking tot de pr...

27-05-2014 10:15 - Wetsvoorstel winstuitkering zorg nu toch weer in behandeling

J. Verduijn

Het voorstel van wet dat het voor instellingen voor medisch-specialistische zorg mogelijk moet maken om, onder bepaalde voorwaarden, winstuitkeringen te doen, is nu klaar voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Dat heeft minister Schippers van VWS in een brief aan het parlement medegedeeld. Voor instellingen voor medisch-specialistische zo...

4-02-2014 11:12 - Eerste Europese anti-corruptierapport gepubliceerd

Michael van Woerden

De officiële samenvatting van de landenparagraaf over Nederland uit het European Anti-Corruption Report luidt als volgt: "The Netherlands' integrated approach to prevent and detect corruption could serve as a model elsewhere in the EU. However, political parties have only recently agreed new rules on the transparency of financing, and evidence...

8-01-2014 15:13 - AFM agenda 2014

Hugo Oppelaar

De AFM schetst in haar agenda relevante ontwikkelingen in het binnen- en buitenland welke zich voordoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld over de herstructurering van het Europees toezicht, waaronder de komst van een Europese bankenunie. Hierbij wordt tevens aangegeven welke risico’s de AFM gesignaleerd heeft. De AFM geeft aan dat zij va...

8-01-2014 13:11 - De Vrijstellingsregeling Wft gewijzigd per 1 januari 2014

Hugo Oppelaar

Eén van de wijzigingen houdt in dat ondernemingen, zoals salarisadministratiekantoren en accountants, zijn per 1 januari 2014 vrijgesteld van de vergunningplicht als zij salarisgegevens doorgeven aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. Op 11 december 2013 is de wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in de Staatscourant gepubliceerd.

8-01-2014 13:08 - Provisieverbod beleggingsdienstverlening een feit

Hugo Oppelaar

Het provisieverbod verandert en versimpelt de geldstromen tussen belegger, aanbieder en beleggingsdienstverlener. Hiermee wordt gewaarborgd dat de sector zich bij het verlenen van beleggingsdiensten op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belegger. Waar in het verleden een prikkel kon bestaan om de belegger te leiden naar ...

8-01-2014 11:23 - AFM artikel: van angstcultuur naar dialoog

Hugo Oppelaar

Men durft geen fouten te maken om zo conflicten met de toezichthouders te voorkomen. Het gevolg volgens de auteurs is dat de leidraden van de AFM met daarin de interpretatie van open normen strikt en letterlijk als verplichte regels door ondernemingen worden geïnterpreteerd. Daarnaast worden aanbevelingen of adviezen in formele documenten, Q&A’s...

6-01-2014 15:08 - AFM publiceert artikel over betrouwbaarheidstoetsing

Hugo Oppelaar

In dit artikel schrijven de auteurs (Angela van Lamsweerde, Joris de Wolf en Annemarije Schoonbeek, allen werkzaam bij de AFM) over de verplichtingen van financiële ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid van hun beleidsbepalers te melden aan de toezichthouder. Zij behandelen specifiek de c...

6-01-2014 14:48 - Thema’s DNB toezicht 2014

Hugo Oppelaar

Extra aandacht gaat dit jaar uit naar integriteitsrisico’s in de financiële sector. Zo is de DNB een onderzoek gestart naar de kwetsbaarheid van processen bij banken en financiële instellingen in Nederland in verband met een mogelijke manipulatie van internationale prijszettingsmechanismen op valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten. Verder z...

6-01-2014 14:09 - Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

Hugo Oppelaar

Een van de doelen van dit wetsvoorstel is het vergroten van het pensioenbewustzijn van Nederlanders. De wettelijk verplichte informatie over het pensioen is namelijk voor veel mensen ingewikkeld, moeilijk te begrijpen en te omvangrijk. Bovendien geeft het niet altijd een realistisch beeld over de hoogte van het pensioen, omdat het geen inzicht g...

2-12-2013 11:25 - Europese Commissie stelt wijzigingen op Safe Harbor Framework voor

Thomas de Weerd

Voorgestelde wijzigingen: - Safe Harbor self-certified ondernemingen moeten een privacy policy publiceren; - De website privacy policies van deze ondernemingen moeten linken naar de Safe Harbor list van het US Department of Commerce; - De Safe Harbor list van het US Department of Commerce zou moeten aangeven van welke onderneming de (zelf-)ce...

2-12-2013 11:23 - LIBE Committee van Europees Parlement stemt over tekst Privacy Vero...

Thomas de Weerd

Enkele belangrijke aanpassingen: - Sancties: maximale boete van EUR 100 miljoen of 5% van jaarlijkse wereldwijde omzet; - Right to erasure (right to be forgotten): een betrokkene dient het recht te krijgen om zijn persoonsgegevens door een verantwoordelijke te laten verwijderen; - Explicit consent: indien een verwerking plaatsvindt op basis...

4-11-2013 18:09 - Markttoezichthouders reageren op wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders

Silvia Vinken

De toezichthouders brachten hun advies dit najaar uit. Plasterk haalde op donderdag 31 oktober in de Tweede Kamer passages aan uit deze brief aan. Dit deed hij tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders. In de brief reageert het Markttoezichthoudersberaad op het wetsvoorstel. “De toezichthouders onderschrijv...

24-10-2013 16:37 - Leidraad meldingen IGZ 2013

Niels van den Burg

Op grond van artikel 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn zorginstellingen verplicht om calamiteiten en situaties van seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood...

8-10-2013 16:11 - Ziekenhuis mocht overeenkomst over EPD niet ontbinden

Niels van den Burg

Partijen sloten in 2008 een overeenkomst voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en een ICT-systeem voor alle zorgprocessen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis gaf in de loop van 2011 aan van de overeenkomst af te willen en heeft de samenwerking in oktober 2011 opgezegd. Het ziekenhuis stapte vervolgens naar de rechter met he...