Vastgoedcontracten

2022

Redactie

Redactie

mr. J. van Duijvendijk
mr. H.M. Hielkema
mr. S. van der Kamp
mr. S.H.W. Le Large
mr. J.W. Raadgever

 

Huur

Klik hier voor een overzicht

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte - Doelgroepen

Huib Hielkema

  Inhoud geactualiseerd:  25 mei 2020. Bij de invoering op 1 augustus 2003 van titel 7.4 werden de eerste zogenaamde doelgroepcontracten geïntroduceerd. Het werd toen mogelijk gemaakt om de huur van een woning, die verhuurd is aan een gehandicapte of een oudere, op te zeggen wegens eigen gebruik als bedoeld in artikel 7:274 lid 1 sub c BW, zodra de huurder niet meer tot de betreffende doelgroep behoort en de verhuurder de woning weer wenst te verhuren aan een persoon die tot die doelgroep behoort. Deze mogelijkheid werd op 1 juni 2006 uitgebreid met de doel... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte - Leegstandswet

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd:2017.  Leegstandwetverhuur is alleen mogelijk na een vooraf verkregen Leegstandwetvergunning van de gemeente. In de huurovereenkomst moeten diverse gegevens van de Leegstandwetvergunning worden vermeld: zie artikel 1.5 onder c tot en met g. Indien hier niet aan is voldaan, is de Leegstandwet niet van toepassing en heeft de huurder recht op gewone huurbescherming. Bij Leegstandwetverhuur heeft de huurder geen huurbescherming. Dat betekent dat de verhuurder de huur kan opzeggen wanneer hij wil met in achtneming van de gewone opzegtermijn. De wet b... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd tot:18 februari 2019.   Deze modelhuurovereenkomst betreft de huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte. Deze optie bestaat sinds 1 juli 2016 en is in beginsel bedoeld voor de situatie dat de huurder na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd daadwerkelijk vertrekt. De huurder heeft bij deze optie geen huurbescherming. Hij moet dus vertrekken na afloop van het contract. Deze huurovereenkomst is mogelijk voor een periode van maximaal 2 jaar bij zelfstandige woonruimte en voor maximaal 5 j... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst voor woonboot en ligplaats

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd: tot 2020.  Dit model is gebaseerd op de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van Vastgoedcontracten. Mede omdat de verhuur van woonboten/ligplaatsen in beginsel geen verhuur van woonruimte in zin van de wet betreft (zie daarover hierna meer), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het woonruimte-model doorgevoerd. Wel zijn de algemene bepalingen die behoren bij het woonruimte-model expliciet van toepassing verklaard. In de algemene bepalingen wordt regelmatig verwezen naar artikelen uit de overeenkomst. Aangezien dit model de opbouw van het ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel...

Sonja van der Kamp

Inhoud geactualiseerd: tot 2017. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastge­steld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015. Bij de sterretjes (*) in de vetgedrukte tekst van het model dient doorgehaald te worden wat niet van toepassing is en eventueel dient hier tekst aangevuld te worden. Daar waar in de tekst (inhoudelijk) wordt afgeweken van het model van de ROZ, of hier iets aan is toegevoegd, is... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst onbebouwde grond

Sonja van der Kamp

Inhoud geactualiseerd: tot 2017.   Om dit product te gebruiken dient als basis te worden gedownload Model Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te Den Haag op 30 januari 2015 vastgesteld met bijbehorende ‘Algemene Bepalingen Kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’’(www.roz.nl). Voornoemd model kan met dit product worden aangepast en aangevuld om het geschikt te maken voor de verhuur van onbebouwde grond. In de titel... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst nog te realiseren kantoorbedrijfsruimte en andere ruimte in ...

Sonja van der Kamp

Inhoud geactualiseerd: 1 september 2017. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor 230a-ruimte (model 7) dat op haar beurt is geba¬seerd op het model ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’) op 30 januari 2015. Dit model is bruikbaar in geval van verhuur van nog te realiseren 230a-ruimte. Hiervan is sprake indien de huur betrekking heeft op een (nog te realiseren) onroe¬rende zaak (of een gedeelte daarvan) niet... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst ruimte op muur/zuil

Sonja van der Kamp

Inhoud geactualiseerd:: 1 september 2017. Dit model is bedoeld voor de verhuur van ruimte op een muur of een zuil ten behoeve van reclame in de ruimste zin van het woord en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen). Deze modelovereenkomst gaat ervan uit dat het regime voor 230a-ruimte van toe-passing is op de huur. Van de huur van 230a-ruimte is sprake indien de huur betrekking heeft op een gebouw¬de onroerende zaak of een gedeelte daarvan en die zaak of dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in zin van artikel 7:290 BW (bijvoorbeeld winkels, ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst (dak-)ruimte voor de plaatsing van zend- en ontvangstapparatuur

Sonja van der Kamp

 Inhoud geactualiseerd:1 september 2017.  Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de verhuur van dakruimte ten behoeve van zend- en ontvangstapparatuur voor draadloze netwerken en gaat uit van professionele partijen (geen natuurlijke personen). In het model wordt steeds gesproken over netwerken voor mobiele communicatie, maar het kan ook dienst doen als model voor overige netwerken, zoals omroepnetwerken. Uitgangspunt van dit model is dat de regels voor de verhuur van 230a-ruimte van toepassing zijn. Hiervan kan sprake zijn indien de zend- en ontvangstapparatuur gep... abonneren of dit artikel kopen.

Gemengde huurovereenkomst 290-bedrijfsruimte/woonruimte

Sonja van der Kamp

Inhoud geactualiseerd: 2017. Dit product ziet op de verhuur van 290-ruimte en woonruimte samen in één contract wanneer de bedoeling is dat de huurder van de 290-bedrijfsruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bijvoorbeeld aan een woning bij een café/restaurant of een woning bij een dierenwinkel. Uiteraard kunnen partijen een of meer artikelen van de modelovereenkomst schrappen of daaraan artikelen toevoegen. Als partijen evenwel een of meer van de artikelen 1 tot en met 13 van de modelovereenkomst schrappen, of er een of meer artikelen aan toevoe... abonneren of dit artikel kopen.

Gemengde huurovereenkomst kantoorruimte en andere ruimte in de zin van artike...

Sonja van der Kamp

Inhoud geactualiseerd:2017.  Dit model kan worden gebruikt wanneer 230a-ruimte en woonruimte samen in één contract worden verhuurd omdat het de bedoeling is dat de huurder van de 230a-ruimte ook de bijbehorende woning bewoont. Denk bij­voorbeeld aan de verhuur van een woning bij een prak­tijkruimte. Onder 230a-ruimte wordt verstaan een gebouwde on­roerende zaak of gedeelte daarvan, welke is noch woon­ruimte, noch bedrijfsruimte zoals in artikel 7:290 BW omschreven. Voorbeelden zijn kantoor- en opslagruim­te. Als in é&e... abonneren of dit artikel kopen.

Gemengde huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van...

Sonja van der Kamp

Inhoud Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit model kan worden gebruikt wanneer 290-be¬drijfsruimte en 230a-ruimte samen in één contract wor¬den verhuurd. Te denken valt aan een fitnessclub met een bar, tennisbanen met horeca en een sportwinkel etc. Zie in dit verband bijvoorbeeld HR 12 mei 2006 (WR 2006, 75) over de verhuur van een snookercentrum met horecavoorzieningen welke geheel werd aangemerkt als 290-bedrijfsruimte. Deze modelovereenkomst is gebaseerd op het model voor de ‘Huurovereenkomst Winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van onderhuur

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd:2017 Dit product is bedoeld voor onderverhuur van 230a-ruimte. Dat betekent onder meer dat de verhuurder geen eigenaar van het gehuurde is, zoals bij een huurovereenkomst doorgaans het geval is en dat rekening moet worden gehouden met het in de hoofdhuurovereenkomst bepaalde. Het is aan te raden in de titel te vermelden ‘overeenkomst van onderhuur’, zodat de overeenkomst als zodanig goed herkenbaar is. In de praktijk is aan de titel van de overeenkomst meestal niet te zien dat het om onderhuur gaat en krijgt de overeenkomst van onderhuur gew... abonneren of dit artikel kopen.

Indeplaatsstellingsovereenkomst

Sonja van der Kamp

  Inhoud geactualiseerd op: 1 september 2017. Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een huurder aan een opvolgend huurder in het kader van de overname van het bedrijf van de huurder door die op¬volgend huurder (vergelijk artikel 6:159 e.v. BW). Uiter¬aard kan ook alleen de huurovereenkomst worden over¬gedragen aan de opvolgend huurder, zonder overdracht van het bedrijf van de huurder. In dat geval is dit model eveneens bruikbaar, zij het dat de tekst dan op bepaalde punten moet worden aangepast. abonneren of dit artikel kopen.

Woningruilovereenkomst

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit model is ontworpen voor het vastleggen van de overdracht van de rechten en verplichtingen van de ene huurder aan de andere huurder en vice versa in het kader van een woningruil. Er zijn twee manieren waarop een woningruil kan plaatsvinden. De eerste manier is om beide bestaande huurovereenkomsten te beëindigen en nieuwe huurovereenkomsten voor de ‘nieuwe’ woningen aan te gaan. Hiervoor dient geen afzonderlijke ruilovereenkomst te worden gesloten, maar beëindigingsovereenkomsten ten aanzien van de lopende huur... abonneren of dit artikel kopen.

Overname-overeenkomst

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd:2017. 1. Deze modelovereenkomst bevat afspraken die ge¬maakt worden tussen de verhuurder, de vertrekkend huurder en de nieuwe huurder met betrekking tot zaken die door de vertrekkend huurder in, op, of aan het ge¬huurde zijn aangebracht of door de vertrekkend huur¬der zijn overgenomen van de voorgaande huurder. Het model kan worden gebruikt zowel bij woonruimte als bij 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Wel moet bij de verschillende ruimten soms rekening worden gehou¬den met verschillende (semi-)dwingendrechtelijke wetsbepalingen. In ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd:2017 Deze modelhuurovereenkomst betreft de huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor maximaal 2 jaar (zelfstandige woonruimte). Deze optie bestaat sinds 1 juli 2016 en is in beginsel bedoeld voor de situatie dat de huurder na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd daadwerkelijk vertrekt. De huurder heeft bij deze optie geen huurbescherming. Hij moet dus vertrekken na afloop van het contract Deze huurovereenkomst is mogelijk voor een periode van maximaal 2 jaar bij zelfstandige woonruimte en voor maximaal 5 jaar bij onzelfstandige woonruimte (waarvoor... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte voor bepaalde tijd (tussenhuur)

Huib Hielkema

 Inhoud geactualiseerd op: 18 februari 2019 De huurovereenkomst voor bepaalde tijd (tussenhuur) is er voor de situatie dat huurder en verhuurder afspreken dat de huurovereenkomst tijdelijk is, omdat het de bedoeling is dat de verhuurder na afloop van de afgesproken huurtermijn de woning zelf gaat bewonen. Soms wordt dit contract ‘huurovereenkomst met diplomatenclausule’ genoemd. Dat is verwarrend omdat met een diplomatenclausule vaak iets anders wordt bedoeld: een contractuele regeling op grond waarvan de huurder, ondanks een contractuele verbod, de huur in bepaa... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte voor onbepaalde tijd

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd op:11 februari 2019. De huurbescher¬ming wordt als een belangrijk recht van huurders ge¬zien. Uitzonderingen daarop en afwijkingen daarvan zijn slechts beperkt mogelijk. Onder meer zijn wet¬telijk uitgezonderd huur die een gebruik van woon¬ruimte betreft dat naar zijn aard van korte duur is en (gedeeltelijk) de hospitaverhuur (verhuur van onzelfstandige woonruimte in een woning waar de verhuurder zelf ook woont. Er moet on-derscheid worden gemaakt tussen een zelfstandige en een onzelfstandige woning. Een zelfstandige woning is een woning die ... abonneren of dit artikel kopen.

Bruikleenovereenkomst

Huib Hielkema

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit modelcontract betreft een bruikleenovereenkomst als bedoeld in artikel 7A:1777 e.v. BW. Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij aan de andere partij een zaak in gebruik geeft, onder de voorwaarde dat degene die de zaak ontvangt, deze na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na een bepaalde tijd, terug zal geven. In de artikelen 7A:1777 tot en met 7A:1790 BW zijn enkele bepalingen met betrekking tot bruikleen opgenomen. Deze bepalingen zijn niet (semi-) dwingendrechtelijk. Partijen zijn derhalve vrij ove... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst onzelfstandige woonruimte (hospitaverhuur)

Huib Hielkema

  Inhoud geactualiseerd tot 2017. Deze modelhuurovereenkomst betreft de huurovereenkomst voor hospitaverhuur. Daarbij gaat het om kamerverhuur in een woning, waarin de verhuurder zelf ook woont. Voor hospitaverhuur is in de wet een aparte regeling opgenomen (artikel 7:232 lid 3 BW en artikel 7:274 lid 1 onder f BW). Deze regeling komt erop neer dat, indien de verhuurder de huur gedurende de eerste negen maanden opzegt, de huur van rechtswege eindigt tegen het einde van de opzegtermijn. De huurder heeft geen huurbescherming en moet dus vertrekken. Indien de huur door ... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst studentenwoonruimte

Huib Hielkema

Geactualiseerd op: 1 mei 2017   Aan dit model ligt ten grondslag de modelhuurover¬eenkomst voor onzelfstandige woonruimte (model 2). Voor het opstellen van dat model is gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomst voor woonruimte van de Raad voor Onroerende Zaken (hierna te noemen: ‘ROZ’), vastgesteld op 30 juli 2003. Omdat echter in het kader van deze uitgave meerdere modellen voor woon¬ruimte zijn opgesteld (waaronder dit model specifiek voor studentenwoonruimte), zijn de nodige wijzigingen ten opzichte van het ROZ-model doorgevoerd, reden waaro... abonneren of dit artikel kopen.

Huurbeƫindigingsovereenkomst

Huib Hielkema

  Geactualiseerd tot 2017 Een huurovereenkomst die voor bepaalde tijd loopt, kan in beginsel slechts tegen het einde van die periode worden opgezegd, waarbij bovendien geldt dat een partij niet kan opzeggen indien aan de andere partij een optierecht is verleend (het zal in beginsel de verhuurder zijn die tegen het einde van een bepaalde periode niet kan opzeggen wegens een aan de huurder verstrekt optierecht). Ook bij een huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd loopt, is het echter zo dat deze doorgaans niet per direct kan worden opgezegd, aangezien partijen veelal... abonneren of dit artikel kopen.

Bankgarantie

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 1 mei 2017 De verhuurder bedingt doorgaans dat de huurder, ter waarborging van de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst, een bankgarantie afgeeft. Een alternatief voor het afgeven van een bankgarantie is het afgeven van een concerngarantie. Zie voor de voordelen en nadelen van het afgeven van een concerngarantie ten opzichte van bankgarantie, de toelichting bij het model voor de concerngarantie (mo¬del 32). Het komt ook wel voor dat een concerngarantie naast een bankgarantie wordt verstrekt. abonneren of dit artikel kopen.

Concerngarantie

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 24-1-2018 Huurder en verhuurder kunnen overeenkomen dat de huurder ten behoeve van de verhuurder een con¬cerngarantie overlegt. Door middel van een concernga¬rantie stelt een aan de huurder gerelateerde rechtsper¬soon (meestal de moedermaatschappij) zich garant voor bepaalde (of alle) met de huurovereenkomst samenhan¬gende (financiële) verplichtingen. Uiteraard is het ook mogelijk dat een niet aan de huurder gerelateerde (rechts)persoon zich garant stelt. In dat geval wijzigt de naam van ‘concerngarantie’ in ‘garantie&rsqu... abonneren of dit artikel kopen.

Voorinspectierapport

Huib Hielkema

Geactualiseerd tot 2017 Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst zelf opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt ... abonneren of dit artikel kopen.

Brief aan de bank teneinde abstracte bankgarantie in te roepen

Sonja van der Kamp

  Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Dit model ziet op het inroepen van een (abstracte) bankgarantie door de verhuurder van 290- of 230a bedrijfsruimte. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (=winkelbedrijf), een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf, mits er in ... abonneren of dit artikel kopen.

Eindinspectierapport

Huib Hielkema

  Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Uit de jurisprudentie volgt dat de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst een behoorlijke opleveringsprocedure in acht moet nemen om eventuele herstelkosten op de huurder te kunnen verhalen. Deze eis vloeit voort uit de redelijkheid en billijkheid die partijen bij de uitvoering van een overeenkomst jegens elkaar in acht moeten nemen. Veelal is een dergelijke verplichting ook in de huurovereenkomst opgenomen, zodat de verhuurder alleen al op grond daarvan gehouden is een zorgvuldige procedure te voeren. Doet de verhuurder dat ... abonneren of dit artikel kopen.

Brief opzegging huur van 230a-bedrijfsruimte en ontruimingsaanzegging door ve...

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Dit model bevat een brief waarmee de huur van zogenoemde 230a-bedrijfsruimte door de verhuurder kan worden opgezegd en waarbij tevens de ontruiming van het gehuurde wordt aangezegd. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (=winkelbedrijf), een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- ... abonneren of dit artikel kopen.

Brief huurachterstand

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Deze modelbrief kan worden gebruikt door verhuurders van bedrijfsruimte in het geval de huurder een huurachterstand heeft laten ontstaan. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (=winkelbedrijf), een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf, mits... abonneren of dit artikel kopen.

Proces-verbaal van oplevering bij aanvang van de huur

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 1 september 2017 Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt bij de aanvang van een huurovereenkomst zo¬wel met betrekking tot woonruimte als met betrekking tot 290-bedrijfsruimte of overige ruimte. Artikel 224 lid 2 van boek 7 BW bepaalt: ‘Indien tussen de huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde is opge¬maakt, is de huurder gehouden de zaak in dezelfde staat op te leveren waarin deze volgens de beschrijving is aanvaard, met uitzondering van geoorloofde veranderingen en toe¬voegingen en hetgeen door ouderdom is... abonneren of dit artikel kopen.

Huurovereenkomst woonruimte (gebaseerd op het ROZ-model)

Huib Hielkema

Geactualiseerd 1 oktober 2017 Deze model-huurovereenkomst - gebaseerd op het ROZ-model - is geschikt voor verschillende situaties met betrekking tot de huur van zelfstandige of onzelfstandige woonruimte. De mogelijke situaties worden uitgebreid beschreven onder extra informatie. Er is nu ook een model-huurovereenkomst die niet is gebaseerd op het ROZ-model en nu beschikbaar is op Vastgoedcontracten.nl. Op huurovereenkomsten met betrekking tot woonruimte zijn de algemene huurrechtelijke bepalingen van boek 7, titel 4, afdeling 1 tot en met 4 BW van toepassing ... abonneren of dit artikel kopen.

Brief benoeming deskundige huurprijsprocedure

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 1 mei 2017 Dit model bevat een brief waarmee één van de partijen – huurder of verhuurder – van 290-bedrijfsruimte de huurprijs van het huurobject wenst te herzien. De brief heeft betrekking op huurprijsaanpassing van 290-bedrijfsruimte. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf... abonneren of dit artikel kopen.

Brief huuropzegging dringend eigen gebruik (renovatie) van 7:290-ruimte

Sonja van der Kamp

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. 1. Dit model bevat een brief waarmee de huur van zogenoemde 290-bedrijfsruimte door de verhuurder kan worden opgezegd op de grond dat hij de verhuurde bedrijfsruimte wil renoveren. Er zijn twee soorten bedrijfsruimte. Allereerst is er bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW (de zogenoemde 290-bedrijfsruimte). Daarbij gaat het om een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens de huurovereenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf (=winkelbedrijf), een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- ... abonneren of dit artikel kopen.

Bouw

Klik hier voor een overzicht

VGBouw Model-Bouwteamovereenkomst

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017.  Een bouwteam is een samenwerkingsverband van een aantal bij de bouw betrokken partijen dat wordt aangegaan om het ontwerp van een nog uit te voeren bouwwerk tot stand te brengen. Normaliter zal de opdrachtgever aan een architect opdracht verstrekken om een ontwerp te vervaardigen voor een bepaald bouwwerk om vervolgens een aannemer in te schakelen voor de uitvoering van dat ontwerp. Kenmerkend voor een bouwteam is echter dat bij de totstandkoming van het ontwerp niet alleen de ontwerpende partijen, maar ook reeds de uitvoerende partij,... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van opdracht tot het verrichten van advieswerkzaamheden op basis...

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij het maken van afspraken tussen de opdrachtgever en adviseurs (bijvoorbeeld architecten en ingenieurs) voor het verrichten van advieswerkzaamheden bij een bouwproject. De DNR 2005 is in 2011 lichtelijk herzien omdat na enkele jaren van gebruik, gebleken was dat sommige bepalingen beter geformuleerd konden worden. Ook is de regeling voor wat betreft de aansprakelijkheid gewijzigd. De DNR 2011 is een herziene versie van de DNR 2005. De DNR 2005 (DNR staat overigens voor “De Nieuwe Regeling&rd... abonneren of dit artikel kopen.

Sloopovereenkomst

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 20 oktober 2017. De naam zegt het eigenlijk al: een sloopovereenkomst is de overeenkomst die partijen sluiten wanneer er iets gesloopt dient te worden. Onder ‘slopen’ dient volgens artikel 1 lid 1 sub b van de Woningwet te worden verstaan: ‘het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan’. Slopen kan mitsdien betreffen het volledig slopen van een bouwwerk, in welk geval de overeenkomst een relatief beperkte omvang zal hebben. De belangrijkste onderdelen van de sloopovereenkomst zijn in dat geval de inhoud en omvang van het ... abonneren of dit artikel kopen.

Aannemingsovereenkomst (op basis van artikel 7:750 e.v. BW)

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze model-aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW wordt door aannemer en opdrachtgever als uitgangspunt gebruikt tijdens de bouw van kleinere werken. De regeling van de aannemingsovereenkomst in artikel 7:750 e.v. BW vormt een aanvulling op, en een nadere precisering van, de algemene regels met betrekking tot het contractenrecht. De regelingen elders in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van wijziging of gehele of gedeeltelijke ontbinding door de rechter van de overeenkomst op grond van ... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst tot aanneming van werk in regie

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 20 oktober 2017. Deze modelovereenkomst is bedoeld voor de uitvoering van eenvoudige werken, zoals een aanbouw aan een woning, de plaatsing van een dakkapel of de constructie van een garage, waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd in regie. Van aanneming van werk in regie is sprake indien de aannemer een vergoeding ontvangt van de door hem gemaakte kosten (zoals arbeidsloon en materiaal), vermeerderd met een winstpercentage. Regie leent zich vooral voor situaties waarin de omvang van het werk op voorhand nog niet (geheel) duidelijk is of door tijdgeb... abonneren of dit artikel kopen.

Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. In deze aannemingsovereenkomst is de UAV 2012 van toepassing, dit modelcontract bevat de afspraken van aannemer en opdrachtgever tijdens de bouw. Voor een goed begrip is het van belang om de geschiedenis van de UAV te kennen. Als een van de instrumenten om in de bouwwereld de verhouding Opdrachtgever/Aannemer te regelen kwamen in 1968 de “uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken” tot stand. De meesten die werkzaam zijn in de bouw kennen deze voorwaarden onder de afkorting UAV. Na ruim 20 jaar heeft een h... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van onderaanneming

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. De overeenkomst van onderaanneming is een aannemingsovereenkomst waarbij de onderaannemer zich jegens de hoofdaannemer verbindt om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren. Om die reden is het van groot belang dat de overeenkomst van onderaanneming nauw aansluit op de door de hoofdaannemer gesloten hoofdaannemingsovereenkomst. Zulks geldt niet alleen voor de aard en omvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, maar tevens voor de voor de uitvoering van belang zijnde (administratieve) voorwaarde... abonneren of dit artikel kopen.

Coƶrdinatieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een coördinatieovereenkomst is een meerpartijen overeenkomst die de samenwerking regelt tussen de bij de realisatie van een werk betrokken partijen. In de coördinatieovereenkomst verplichten de bij het werk betrokken opdrachtnemers zich niet alleen jegens de opdrachtgever maar ook jegens elkaar om zich in te spannen het (gehele) werk binnen de overeengekomen termijn te realiseren. De behoefte aan coördinatie van door diverse partijen te verrichten werkzaamheden doet zich bij aanneming van werk voornamelijk voor in de drie volg... abonneren of dit artikel kopen.

Design & Constructovereenkomst

Jan-Willem Raadgever

Geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een Design & Constructovereenkomst (D&C) (ook wel: Design & Build) kan gebruikt worden wanneer zowel het ontwerp als de bouw van een werk door dezelfde partij wordt uitgevoerd. Design & Construct kent twee kernaspecten. Ten eerste is dat de integratie van, enerzijds, het ontwerp en, anderzijds, – eventueel – het onderhoud van het werk in de concrete bouwopdracht aan de aannemer. Daarnaast is kenmerkend voor Design & Construct dat de opdrachtgever een meer beperkte, passieve rol heeft tijdens de uitvoering van ... abonneren of dit artikel kopen.

Alliantieovereenkomst

Jan-Willem Raadgever

Dit contract is geactualiseerd tot: 20 oktober 2017 ‘Alliancing’ is een manier van samenwerken van partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, waarvan de afspraken worden vastgelegd in een alliantieovereenkomst. ‘Alliancing’ is ontwikkeld onder Angelsaksische rechtsstelsels en geldt als alternatief voor de meer traditionele bouwcontracten, die in voorkomende gevallen als star en inefficiënt worden ervaren. De principes v... abonneren of dit artikel kopen.

Proces-verbaal van oplevering

Jan-Willem Raadgever

  Inhoud geactualiseerd op: 20 oktober 2017. Dit model-proces-verbaal van oplevering kan worden gebruikt door de aannemer en de opdrachtgever bij de oplevering van een bouwproject. Na de voltooiing van het aangenomen werk is de aannemer verplicht om het werk aan de opdrachtgever op te leveren. Deze opleveringsverplichting is vastgelegd in de wettelijke definitie van aanneming van werk (artikel 7:750 BW). Aanneming van werk wordt daar omschreven als “de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbi... abonneren of dit artikel kopen.

Bouwexploot

Jan-Willem Raadgever

Inhoud geactualiseerd op: 20-10-2017. Dit modelcontract is bedoeld voor de verdeling van de aansprakelijkheid in geval van schade bij bouwwerkzaamheden. Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden (en sloopwerkzaamheden, zie Sloopovereenkomst) is vrijwel altijd het risico aanwezig dat schade wordt toegebracht aan omliggende panden. Degene die een bouwwerk wenst te realiseren zal bij de uitvoering daarvan de nodige zorgvuldigheid in acht dienen te nemen. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Indien bij de uitvoering van bouwwerkzaamh... abonneren of dit artikel kopen.

Afstandsverklaring/afstandsovereenkomst

Jan-Willem Raadgever

Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. Om de belangen van zowel de aanbesteder als de potentiële aannemer in de onderhandelingsfase zo veel mogelijk te formaliseren kan gebruik gemaakt worden van een afstandsverklaring. Een afstandsverklaring behelst de verklaring van de aannemer en aanbesteder over de wijze waarop zij in onderhandeling zullen treden over de voorwaarden van een eventueel te sluiten aannemingsovereenkomst. Daarnaast bevat de afstandsverklaring de voorwaarden waaronder partijen de onderhandelingen kunnen (mogen) beëindigen. Een aanbesteder zal voor d... abonneren of dit artikel kopen.

Koop-/aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Wonin...

Jan-Willem Raadgever

Inhoud geactualiseerd op: 20-10-2017. Dit is een model-koop-aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Per 1 januari 2010 is het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) opgeheven. Sindsdien voeren de zogenaamde Aangesloten Organisaties, waaronder Woningborg, de taak van het GIW zelfstandig uit. Geïnspireerd op het Engelse voorbeeld van het algemeen werkend garantie-instituut, de National House Builders Registration Counsel (NHBRC), i... abonneren of dit artikel kopen.

Brief waarschuwing klaarblijkelijke tegenstrijdigheden als bedoeld in paragra...

Jan-Willem Raadgever

 Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen voor een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek die de aannemer heeft geconstateerd. Een dergelijke mededeling is verplicht op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna ook wel te noemen: UAV 2012). Het uitgangspunt van de UAV 2012 is dat de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor h... abonneren of dit artikel kopen.

Brief waarschuwing klaarblijkelijke fouten als bedoeld in paragraaf 6 lid 14 ...

Jan-Willem Raadgever

Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen indien de aannemer een fout constateert. Een dergelijke mededeling is verplicht op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna ook wel te noemen: UAV 2012). De waarschuwingsplicht op basis van paragraaf 6 lid 14 UAV 2012 is een relatief algemene waarschuwingsplicht. Daaruit blijkt dat de aannemer de directie moet waarschuwen ... abonneren of dit artikel kopen.

Brief waarschuwing afwijkende beschrijving of afmetingen als bedoeld in parag...

Jan-Willem Raadgever

  Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. In dit model wordt een voorbeeld gegeven van een brief die een aannemer kan sturen aan de directie van het werk om te waarschuwen dat in de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomend op de tekening of de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de werkelijkheid. Een dergelijke mededeling is verplicht op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (hierna ook wel t... abonneren of dit artikel kopen.

Brief waarin aanspraak wordt gemaakt op de contractueel overeengekomen boete ...

Jan-Willem Raadgever

Deze modelbrief, behorende bij de model aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW, kan worden gebruikt indien de aannemer niet op de overeengekomen opleverdatum heeft opgeleverd. De opdrachtgever kan dan aanspraak gaan maken op contractuele boetes. In dit model en de toelichting daarop wordt aandacht besteed aan de vraag of er een ingebrekestelling moet worden gestuurd, verrekening en de rechterlijke bevoegdheid tot matiging. Bekijk hier de bij deze brief behorende Aannemingsovereenkomst op basis van artikel 7:750 e.v. BW. abonneren of dit artikel kopen.

Aannemingsovereenkomst op basis van de UAV 2012 Na voorafgaande (meervoudige)...

Jan-Willem Raadgever

  Inhoud geactualiseerd op: 1-5-2017. 1. Dit model gaat uit van de toepasselijkheid van de UAV 2012. Elders in deze uitgave bevindt zich een model aannemingsovereenkomst gebaseerd op de UAV 2012. De toelichting die daar is gegeven met betrekking tot de (geschiedenis) van de UAV, geldt mutatis mutandis ook voor dit model. 2. Uitgangspunt bij het opstellen van deze modelovereenkomst is dat de Opdrachtgever een professionele partij is en daarmee dus geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Indien de Opdrachtgever een ... abonneren of dit artikel kopen.

Koop

Klik hier voor een overzicht

Koopovereenkomst woning

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 30 oktober 2017. Deze koopovereenkomst bestaande eengezinswoning model mei 2017 is het meest gebruikte standaard koopakte model voor woningen in Nederland. Het wordt gehanteerd door alle bij de NVM en VBO aangesloten makelaars een aanbevolen door de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, VastgoedPro, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Het begrip eengezinswoning is geen wettelijk begrip. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze voor bewoning zijn bestemd met uit... abonneren of dit artikel kopen.

Koopakte bedrijfs-onroerendgoed (NVM)

Bas Le Large

  Inhoud geactualiseerd op: 30 oktober 2017. Dit model-koopcontract kan worden gebruikt in geval van koop en verkoop van bedrijfs-onroerendgoed door NVM makelaars. Het begrip ‘bedrijfs-onroerendgoed’ is geen wettelijk begrip. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze niet voor bewoning zijn bestemd. Het onderhavige model is in beginsel geschikt voor verkooptransacties met betrekking tot al dat soort zaken. Het model wordt — en mag alleen worden — gebruikt door de bij de... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst appartementsrecht

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 7 november 2017 De ‘koopovereenkomst appartement’ (NVM model 2017) is het meest gebruikte standaard koopaktemodel voor appartementen in Nederland. Het wordt gehanteerd door alle bij de NVM en VBO aangesloten makelaars en aanbevolen door de beroepsorganisatie voor vastgoed professionals, VastgoedPro, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken die zijn gesplitst in appartementen en voor zover deze voor bewoning zijn bestemd. Een appartemen... abonneren of dit artikel kopen.

Recht van voorkeur

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een recht van voorkeur ofwel voorkeursrecht, is een door de wet of contract verleend vorderingsrecht. Het geeft de gerechtigde de bevoegdheid bij een voorgenomen verkoop of vervreemding van een zaak van de eigenaar te vorderen dat deze de zaak allereerst aan hem te koop aanbiedt. Het verplicht de eigenaar dus niet tot verkoop, maar de eigenaar dient de gerechtigde in staat te stellen de zaak te kopen. Uit de wet volgt de mogelijkheid van voorkeursrechten voor Gemeenten (artikel 10 lid 1 WVG), de pachter (artikel 7:378-384 BW) en het B... abonneren of dit artikel kopen.

Koopoptie

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een recht van koop of koopoptie is een contractueel of anderszins verleend recht dat aan de gerechtigde voor een bepaalde of onbepaalde tijd de bevoegdheid geeft om een zaak (of ander goed) te kopen, tegen een meestal vooraf vastgelegde prijs. De koopovereenkomst komt door een enkele verklaring van de gerechtigde tot stand. Het optierecht is overdraagbaar indien het niet met het oog op de persoon van de gerechtigde is verleend. De koopoptie wordt vaak verward met het recht van voorkeur of voorkeursrecht. Een recht van voorkeur is een ... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst woonruimte op erfpacht

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017 Het onderhavige model kan worden gebruikt voor de verkoop van een woning op erfpacht. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor standaardtransacties, dat wil zeggen transacties zonder bijzondere haken en ogen. Voor de verkoop van woonruimte zonder erfpacht, gebruik het model voor de koopovereenkomst woning. abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst bouwgrond woonruimte

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Het onderhavige model kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bouwgrond, welke bestemd is bebouwd te worden met woonruimte. Of er volgens de wet sprake is van een bouwterrein is afhankelijk van de in noot 6 genoemde voorwaarden. Indien men een woning wenst te bouwen op een onroerende zaak met opstal dan kan het NVM model koopovereenkomst woning worden gebruikt. Daarin dient dan wel als ontbindende voorwaarde opgenomen te worden dat men een bouwvergunning en een sloopvergunning kan verkrijgen. Dat laatste indien ... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst woon-/bedrijfsruimte

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Het onderhavige modelcontract kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot bedrijfsruimten, van welke bedrijfsruimten een of meer woonruimten onderdeel is (winkel-woonruimte; een bedrijfsruimte met bedrijfswoning; praktijkwoning; etc.). Inhoudelijk sluit dit model grotendeels aan bij het in deze bundel opgenomen NVM-model ‘bedrijfsonroerend goed’. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is bruikbaar voor s... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst met economische eigendomsoverdracht

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze model-koopovereenkomst kan uit uitgangspunt gebruikt worden bij een economische eigendomsoverdracht. Een economische eigendomsoverdracht van een goed heeft tot gevolg dat de economisch eigenaar met betrekking tot dat goed in een positie wordt gebracht waarin hij met betrekking tot dat goed dezelfde belangen heeft als ware hij juridisch eigenaar. Alle voor- en nadelen met betrekking tot het goed, komen in beginsel bij de economisch eigenaar te liggen. De juridisch eigendom heeft de economisch eigenaar echter niet. Degene die het g... abonneren of dit artikel kopen.

Veilingkoopovereenkomst woonruimte

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit model-koopcontract, ook wel veilingkoopovereenkomst woonruimte genoemd, kan als leidraad worden gebruikt bij de executieveiling van een woning. Onderkend moet worden dat voor de onderhandse executoriale verkoop geen modelkoopcontract bestaat. Elke bank hanteert een eigen model. Een executant wil namelijk zekerheid dat er bij de koop niet meer garanties worden gegeven dan die welke de wet (en het rechtsverkeer) eisen. Een executant heeft immers het verkochte niet in gebruik gehad en hij kent daarom het verkochte niet. Daarbij komt ... abonneren of dit artikel kopen.

Koopovereenkomst woonruimte (niet NVM)

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 20 oktober 2017 Het onderhavige modelcontract kan worden gebruikt voor verkooptransacties met betrekking tot woonruimten. Onder dat begrip zijn in het kader van dit model te verstaan alle gebouwde onroerende zaken, voor zover deze voor bewoning zijn bestemd met uitzondering van appartementsrechten. Inhoudelijk sluit dit model grotendeels aan bij het NVM-modelcontract ‘koopovereenkomst woning’. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen met zich meebrengen dat het onderhavige model moet worden aangepast. Het onderhavige model is... abonneren of dit artikel kopen.

Time-sharingovereenkomst

Bas le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. In dit modelcontract wordt verstaan onder time-sharing een overeenkomst waarbij een consument het recht heeft om voor meer dan één verblijfsperiode gebruik te maken van één of meer overnachtingsaccommodaties. Time-sharing is met ingang van 23 februari 2011 geregeld in Boek 7, Titel 1a (artikelen 7:50a-50i) van het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe wetgeving heeft een ruimer bereik dan de oude wetgeving omtrent time-sharing die alleen het deeltijd gebruik van onroerend goed behelsde (geregeld in de inmiddels ver... abonneren of dit artikel kopen.

Volmachtverlening verkoop en levering onroerende zaak met daarbij behorende r...

Bas Le Large

Inhoud  geactualiseerd op: 1 mei 2017. Volmacht is de bevoegdheid en dus geen verplichting, die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. De volmachtverlening is niet aan vormvereisten gebonden. Deze kan dus stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. De schriftelijke verklaring tot volmachtverlening behoeft niet door de gevolmachtigde ondertekend te worden. Het is een eenzijdige rechtshandeling. Een volmacht eindigt (artikel 3:72 BW) a. door de dood, ondercuratelestelling, het faillissement van de vol... abonneren of dit artikel kopen.

Akte van levering bedrijfsruimte eigendom

Bas Le Large

 Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper is een akte van levering nodig, in dit modelcontract gaat het om de levering van bedrijfsruimte eigendom. Voor het begrip levering van onroerende zaken zie art. 3:89 lid 1 BW: voor de levering van een onroerende zaak is naar Nederlands recht vereist een akte van levering gevolgd door de inschrijving van die akte in de openbare registers. Zolang de door de notaris verleden akte van levering niet is ingeschreven, is van levering geen sprake. Anders dan bijvoorbeeld het Fr... abonneren of dit artikel kopen.

Akte van levering appartementsrecht met/ zonder erfpacht

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een akte van levering is nodig om een onroerende zaak, in dit modelcontract gaat het om een appartement, over te dragen van verkoper op koper. Voor het begrip levering van onroerende zaken zie art. 3:89 lid 1 BW: voor de levering van een onroerende zaak is naar Nederlands recht vereist een akte van levering gevolgd door de inschrijving van die akte in de openbare registers. Zolang de door de notaris verleden akte van levering niet is ingeschreven, is van levering geen sprake. Anders dan bijvoorbeeld het Franse recht kent het Nederland... abonneren of dit artikel kopen.

Oprichting belangenvereniging huiseigenaren

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze modelovereenkomst kan gebruikt worden bij de oprichting van een belangenvereniging voor huiseigenaren. De wet kent de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en die met een beperkte rechtsbevoegdheid. Zowel de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als die met volledige rechtsbevoegdheid bezitten op grond van art. 2:3 BW rechtspersoonlijkheid. De vereniging die bij notariële akte is opgericht, is op grond van art. 2:27 BW volledig rechtsbevoegd. Het verschil met de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid blijkt uit a... abonneren of dit artikel kopen.

Modelbrief sommatie tot nakoming Koopovereenkomst

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst woonruimte (niet-NVM). Met deze brief wordt de wanpresterende partij conform hetgeen bepaald is in artikel 15.1 van de koopovereenkomst in gebreke gesteld en een termijn van 8 dagen gegeven om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan buitengerechtelijk kan worden ontbonden dan wel nakoming kan worden gevorderd. Met deze modelbrief kan zowel door de verkoper als door de koper aanspraak gemaakt worden op nakoming en boete. Bekijk hier de bij deze brief behorende koopovere... abonneren of dit artikel kopen.

Modelbrief sommatie tot ontbinding koopovereenkomst

Bas Le Large

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit betreft een modelbrief behorende bij de model koopovereenkomst niet-NVM woonruimte waarin aanspraak wordt gemaakt op de voor ontbinding overeengekomen boete. Dit onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van de keuze die in dit model wordt gemaakt is het model te gebruiken door zowel de koper als de verkoper. Bekijk hier de bij deze brief behorende koopovereenkomst woonruimte (niet-NVM). abonneren of dit artikel kopen.

Akte van levering woning eigendom

Bas Le Large

 Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een akte van levering is nodig om een onroerende zaak over te dragen van verkoper op koper, in dit modelcontract gaat het om een eengezinswoning. Voor het begrip levering van onroerende zaken zie art. 3:89 lid 1 BW: voor de levering van een onroerende zaak is naar Nederlands recht vereist een akte van levering gevolgd door de inschrijving van die akte in de openbare registers. Zolang de door de notaris verleden akte van levering niet is ingeschreven, is van levering geen sprake. Anders dan bijvoorbeeld het Franse recht kent het ... abonneren of dit artikel kopen.

Projectontwikkeling

Klik hier voor een overzicht

Turnkey-koopovereenkomst

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een turnkey-koopovereenkomst, vaak afgekort als TKO, kan als uitgangspunt worden gebruikt bij de bouw van een volledig gebruiksgereed gebouw. De TKO is een belangrijk contract, een belangrijk sturingsinstrument voor de projectontwikkelaar. Het project dat de ontwikkelaar realiseert wil hij immers niet zelf houden, maar juist verkopen. Er zijn verschillende vormen van TKO. Allereerst dient te worden gezegd dat een TKO geen vaststaand juridisch begrip is. Een koopovereenkomst en een Aannemingsovereenkomst zijn dat wel, met elk eigen bij... abonneren of dit artikel kopen.

Planschadevergoedingsovereenkomst(vergoeding integraal met voorschot)

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat de toegekende planschadevergoedingen integraal aan de gemeente worden vergoed. Wettelijk kader: In de ‘Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)’, de ‘Wro’, is vastgelegd dat aan iemand die schade lijdt als gevolg van – kort gezegd – de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, een tegemoetkoming kan worden toegekend. Zie arti... abonneren of dit artikel kopen.

Planschadevergoedingsovereenkomst(met afkoop)

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit modelcontract is een variant van de planschadevergoedingsovereenkomst waarin de vergoeding direct wordt afgekocht. Hierbij wordt eenmalig een vast bedrag aan de gemeente betaald, als tegemoetkoming voor de gemeente ter zake van de planschadevergoedingen. Wettelijk kader: In de ‘Wet van 20 oktober 2006, houdende nieuwe regels omtrent de ruimtelijke ordening (Wet ruimtelijke ordening)’, de ‘Wro’, is vastgelegd dat aan iemand die schade lijdt als gevolg van – kort gezegd – de vaststelling of wijzig... abonneren of dit artikel kopen.

Intentieovereenkomst gemeente-ontwikkelaar

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Contractbeschrijving Projectontwikkeling Deze model-intentieovereenkomst kan gebruikt worden bij een samenwerking tussen een projectontwikkelaar en de overheid om een haalbaar project te kunnen realiseren. Vaak is de gemeente grondeigenaar, of loopt de grondrouting via de gemeente uit fiscale motieven. Ook omgekeerd geldt dat een gemeente een projectontwikkelaar nodig heeft om bepaalde doelen te verwezenlijken. Alvorens tot het daadwerkelijke ontwikkelen over te gaan, is het goede praktijk om met de gemeente een intentieover... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsovereenkomst publiek-private samenwerking

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017.  Contractbeschrijving Projectontwikkeling Deze model-samenwerkingsovereenkomst is een van de vormen van samenwerking tussen een overheidsinstantie en een projectontwikkelaar, gericht op het ontwikkelen van een project. De benaming ‘Samenwerkingsovereenkomst publiek-private samenwerking’ is vrij algemeen. Een ander zou hier mogelijk de naam ‘ontwikkelingsovereenkomst’ hebben gegeven, of ‘projectovereenkomst’. De naam die men aan een overeenkomst is echter niet bepalend; het gaat om de ... abonneren of dit artikel kopen.

Anterieure exploitatieovereenkomst

Jan van Duijvendijk

  Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Bij deze model-exploitatieovereenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen de overeenkomst die de gemeente sluit met een of meerdere particuliere grondeigenaren voordat er een exploitatieplan is en de overeenkomst die gesloten wordt nadat de gemeente het exploitatieplan heeft vastgesteld. In het eerste geval wordt gesproken over de anterieure exploitatieovereenkomst en in het tweede geval over een posterieure exploitatieovereenkomst. Bij een anterieure exploitatieovereenkomst kunnen de gemeente en de particuliere grondeige... abonneren of dit artikel kopen.

Posterieure exploitatieovereenkomst

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Een posterieure exploitatieovereenkomst is de overeenkomst die de gemeente sluit met een of meerdere particuliere grondeigenaren nadat de gemeente een exploitatieplan heeft vastgesteld. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan de overheid op zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke wijze de grondexploitatiekosten verhalen. Privaatrechtelijk is dit mogelijk door met de particuliere eigenaar een overeenkomst te sluiten waardoor het kostenverhaal wordt verzekerd. Een dergelijke overeenkomst wordt ook wel aangeduid als ee... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze model-samenwerkingsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen binnen een project een rechtspersoon oprichten of een personenvennootschap aangaan. Wanneer twee partijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling van een project, zijn er verschillende mogelijkheden om deze samenwerking juridisch te structureren. Partijen kunnen een ‘platte samenwerking’ aangaan, zonder een of andere rechtspersoon of juridische entiteit in het leven te roepen. Partijen kunnen er ook voor kiezen wél een of a... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst tot het aangaan van een commanditaire vennootschap

Jan van Duijvendijk

  Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017.  1. Voordat een bouwproject van de grond komt, moet een projectontwikkelaar tal van uiteenlopende activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan het verkrijgen van de benodigde gronden, het bouw- en woonrijp maken van de gronden, het ontwerpen van het bouwproject, het verkrijgen van een bouwvergunning waaraan soms eerst nog een wijziging van het bestemmingsplan vooraf moet gaan, het aanpassen van de infrastructuur, de realisatie van het bouwproject, de verkoop of de verhuur daarvan etc. Dit zijn activiteiten waar doorgaans veel... abonneren of dit artikel kopen.

Oprichting besloten vennootschap

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van een bouwproject een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten. Deze akte met de statuten van een BV is een van de standaardbijlagen bij de samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een project. Zie het modelcontract Samenwerkingsovereenkomst voor het opzetten van een CV-BV-constructie voor een algemene uitleg. Kort gezegd komt het er op neer dat de initiatiefnemers nadat ze die samenwerki... abonneren of dit artikel kopen.

Overeenkomst van geldlening

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze overeenkomst van geldlening behoort bij de CV-BV-constructie zoals vervat in het model Samenwerkingsovereenkomst CV-BV. Zie ook aldaar voor een beschrijving van het hoe en waarom van deze achtergestelde lening. De leningen die met dit model kunnen worden vastgelegd, zijn bestemd om te worden gebruikt voor extra kapitaalverschaffing aan de betreffende commanditaire vennootschap (CV). Alle vennoten in de CV, dus ook de beherend vennoot, zorgen voor een bescheiden eerste kapitaal. Vervolgens kan extra geld worden geleend. Soms gesch... abonneren of dit artikel kopen.

Samenwerkingsovereenkomst

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Dit modelcontract kan gebruikt worden wanneer twee partijen wensen samen te werken bij de ontwikkeling van een project. Er zijn er verschillende mogelijkheden om deze samenwerking juridisch te structureren. Partijen kunnen een ‘platte samenwerking’ aangaan, zonder een rechtspersoon of juridische entiteit in het leven te roepen. Partijen kunnen er ook voor kiezen wél een of andere projectentiteit op te richten. Er zijn dan weer verschillende mogelijkheden. De partijen kunnen voor het project een rechtspersoon opricht... abonneren of dit artikel kopen.

Antwoordbrief met verweren tegen klacht over gebrek

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze brief ziet op de reactie die u mogelijk kunt geven als u een klacht heeft ontvangen van een wederpartij wegens beweerde fouten in de door u geleverde prestatie en deze klacht mogelijk niet tijdig is ontvangen. Het gaat in dit model om het leerstuk van de zogenoemde klachtplicht en dan met name om de problematiek van de bewijslast. We verwijzen hier allereerst naar de toelichting op het model voor een brief met een klacht over een gebrek, die uiteraard voorafgaat aan een brief waarvoor dit model is geschreven. We brengen in herinn... abonneren of dit artikel kopen.

Vennootschapsovereenkomst

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Deze model-vennootschapsovereenkomst kan gebruikt worden wanneer de samenwerkende partijen bij het realiseren van relatief eenvoudige bouwprojecten een personenvennootschap oprichten, met als doel de financiële risico's te spreiden. Voordat een bouwproject van de grond komt, moet een projectontwikkelaar tal van uiteenlopende activiteiten ondernemen. Denk hierbij aan het verkrijgen van de benodigde gronden, het bouw- en woonrijp maken van de gronden, het ontwerpen van het bouwproject, het verkrijgen van een omgevingsvergunning (vr... abonneren of dit artikel kopen.

Brief met klacht over een gebrek

Jan van Duijvendijk

Inhoud geactualiseerd op: 1 mei 2017. Het gaat in deze modelbrief om de zogenoemde klachtplicht. Wie een vordering heeft op een ander (de schuldeiser) wegens – kort gezegd – wanprestatie van die ander, die moet tijdig klagen, protesteren. Protesteert men niet tijdig, dan verliest men zijn recht om ooit nog een beroep op die wanprestatie te doen. We vinden de klachtplicht op twee plaatsen in de wet. In het algemene deel van het verbintenissenrecht in artikel 6:89 BW en in artikel 7:23 BW specifiek voor koopovereenkomsten. Deze bepalingen luiden: Artikel 6:... abonneren of dit artikel kopen.

Afbouwovereenkomst

Jan van Duijvendijk

INHOUD GEACTUALISEERD OP: 21 OKTOBER 2020. Er bestaan verschillende soorten afbouwovereenkomsten. De onderhavige afbouwovereenkomst is ge-schreven voor de situatie waarbij de opdrachtgever zijn verplichtingen misschien niet meer nakomt. Bij bouwprojecten, van wat voor aard ook, zijn meestal de volgende drie belangrijke partijen betrokken: 1) de opdrachtgever, voor wie het project uiteindelijk wordt gerealiseerd, 2) de opdrachtnemer (een aannemer, bouwonderneming) die het project moet realiseren en 3) de bank, althans de partij die zorgt voor financie-ring van de realisatie van he... abonneren of dit artikel kopen.

Deze site wordt ondersteund door de volgende kantoren:

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS